Gwobr Ysgol Arloesi EntreCompEdu i Ysgol Gynradd Dafen


18.06.2021

Dyfarnwyd Gwobr Ysgol Arloesi EntreCompEdu i ysgol yn Llanelli i gydnabod ei hangerdd a’i brwdfrydedd dros ei thaith ddysgu entrepreneuraidd.

Dafen Primary School has been awarded an EntreCompEdu School Pioneer Award in recognition of their passion and enthusiasm for their entrepreneurial learning journey.

Estynnodd Ysgol Gynradd Dafen groeso i Lee Waters, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Nia Griffith, Ysgrifennydd Gwladol yr Wrthblaid dros Gymru, Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant, Cyngor Sir Caerfyrddin, Dr Christine Jones, Deon Dros Dro yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau, a hyrwyddwr busnes lleol, George Parker o Parker Brothers (Contractors), mewn digwyddiad deuddydd i arddangos eu sgiliau entrepreneuraidd. 

Trefnwyd y digwyddiad gan Felicity Healey-Benson o’r Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol yn y Drindod Dewi Sant, yn cynrychioli’r prif bartner a hyfforddwr EntreCompEdu yr ysgol, a’r pennaeth Mrs Iolan Greville oedd wrth y llyw. 

Meddai Felicity: “O blith y 52 o wledydd a thros 750 o gyfranogwyr, dyfarnwyd statws arloeswr arbennig i’r ysgol yn sgil cyfranogiad llwyr yr ysgol gyfan yn y prosiect a’i hymrwymiad parhaus i ymgorffori cymwyseddau entrepreneuraidd, hyd yn oed yn ystod yr heriau a gododd oherwydd Covid.” 

Cafodd y gwesteion gyfle i gael eu trwytho’n llawn mewn sgiliau entrecomp trwy’r amryfal brosiectau ac allbynnau gwaith, o’r dosbarth meithrin i flwyddyn 6.

Fe wnaeth Felicity, rhiant i dri o blant yn yr ysgol (4, 6 ac 8 oed) a Rhiant Lywodraethwr yn Ysgol Dafen, gyflwyno’r syniad am y prosiect i’w Chorff Llywodraethu yn wreiddiol ym mis Ionawr 2020. Gan gydnabod y cyfle i gefnogi gweithredu’r Cwricwlwm newydd i Gymru,  rhoddodd yr ysgol ei chefnogaeth lawn i’r prosiect.

Dywedodd Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant gyda Chyngor Sir Caerfyrddin,  fod y ffaith fod yr ysgol gyfan wedi cymryd rhan wedi creu argraff arno. “Mae llwyddiant prosiect EntreCompEdu yn adlewyrchu ymrwymiad brwdfrydig yr ysgol i’r cwricwlwm newydd i Gymru,” ychwanegodd. Diolchodd hefyd i Felicity a’r Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol am eu cefnogaeth a’u harweiniad i’r ysgol. 

Canmolodd Nia Griffith, Ysgrifennydd Gwladol Cysgodol Cymru, y staff a'r disgyblion ymhellach am eu gweledigaeth a'u gwytnwch, a dyfnder y gwaith entrepreneuraidd a gyflawnwyd, gan dynnu sylw at y brwdfrydedd a'r angerdd a fynegwyd.

Dywedodd Nia Griffith AS: “Llongyfarchiadau mawr i bawb yn Ysgol Gynradd Dafen ar ddod yn Ysgol Arloesi Entrecompedu Byd-eang cyntaf y byd.

“Roedd yn wych clywed staff a disgyblion yn siarad mor frwd am y prosiectau a wnaethant i'w helpu i ddeall byd busnes a masnach, ynghyd â datblygu sgiliau bywyd hanfodol fel gweithio gydag eraill.

“Gwnaeth y modd y gwnaethon nhw osod amddiffyn yr amgylchedd yn ganolog i’w gwaith argraff fawr arna i, ac roeddent yn wirioneddol greadigol gyda'u syniadau, gan ddefnyddio pob math o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu i gynhyrchu eitemau ymarferol iawn fel masgiau, bagiau a hyd yn oed porthwyr adar o hen gartonau llaeth. .

“Da iawn i bawb sy'n cymryd rhan a phob lwc gyda helpu i rannu'ch profiadau ag ysgolion eraill ledled y DU ac yn fyd-eang. “

Meddai Lee Waters, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: “Gwnaeth y disgyblion a’r staff yn ysgol gynradd Dafen argraff fawr arnaf. Er gwaethaf holl bwysau ychwanegol y pandemig, yr ysgol hon yw’r gyntaf yn y byd i ennill statws Ysgol Arloesi ym maes entrepreneuriaeth gymdeithasol gyfrifol. Nid yn unig y mae’r sgiliau a ddatblygwyd gan y disgyblion, megis chwilfrydedd a gosod nodau, yn hwyl ond byddant hefyd yn eu helpu i ddod yn ddatryswyr problemau hyderus weddill eu bywydau.  Mae’n gamp aruthrol i’r ysgol ar ôl blwyddyn mor anodd.”

Fe wnaeth Dr Christine Jones, Deon Dros Dro yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau, glodfori gwaith fframwaith EntreComp, a lansiwyd yn wreiddiol ar gampws y Drindod Dewi Sant, gan ychwanegu y daw budd yn sgil y fframwaith dim ond os bydd unigolion yn ei groesawu â brwdfrydedd, egni ac angerdd, fel y dangoswyd yn Ysgol Dafen.

Meddai: “Yn y Drindod Dewi Sant mae addysg entrepreneuraidd yn greiddiol i’n gwerthoedd ac yn cyfrannu at ein cenhadaeth i drawsnewid addysg a thrawsnewid bywydau. Rydym yn falch i fod yn rhan o gymuned sy’n croesawu’r newidiadau sydd eu hangen. Mewn amgylchedd mor newydd rydyn ni i gyd yn dysgu oddi wrth ein gilydd fel y gallwn ddatblygu dysgwyr sydd wedi’u paratoi i ddelio â byd sy’n newid yn barhaus. Mae ymrwymiad Dafen yn esiampl y gallwn ni i gyd ddysgu ohono.”

Gwnaeth y Cynghorydd Rob Evans, Gareth Edwards, Cadeirydd y Llywodraethwyr, a George Parker, dyn busnes lleol (Parker Brother Contractors) a hyrwyddwr cymunedol hefyd ganmol ehangder a dyfnder y prosiectau a’r cymwyseddau cydweithredol, ariannol a chreadigol a amlygwyd.

Fe wnaeth y digwyddiad yn Ysgol Gynradd Dafen, a ad-drefnwyd ar raddfa lai, yn unol â phrotocolau diogelwch Covid,  roi cyfle i’r disgyblion a’r myfyrwyr ddangos eu llafaredd dwyieithog cryf a’u creadigrwydd a’u hymrwymiad i gynaliadwyedd, arferion moesegol, ymgysylltu â’r gymuned a chydnerthedd. 

“Mae fframwaith Cymwyseddau Entrepreneuraidd EntreComp wedi bod yn ffordd ddefnyddiol o ddatgodio a meithrin hyder gydag iaith entrepreneuraidd,” meddai Miss Singleton o’r Cyfnod Sylfaen.

Cyfeiriodd Mrs Muldoon, o’r Blynyddoedd Cynnar, at ffocws cadarnhaol dysgu entrepreneuraidd sy’n “ysgogi’r lefelau uchel o chwilfrydedd cynhenid y mae plant ifanc yn ei gynnig i’r system addysg”.

“Mae’r staff eisoes yn cael eu hysgogi gan y creadigrwydd a’r arloesedd y gallant fanteisio ac adeiladu arno o’n cwricwlwm sy’n dirwyn i ben, a thrwy hynny ddathlu’r hyn yr ydym eisoes yn ei wneud yn dda wrth weithio ar heriau sgiliau newydd ar gyfer y cwricwlwm newydd” meddai Mrs Greville.

Nodyn i'r Golygydd

Mae EntreCompEdu yn brosiect Erasmus+ rhwng 6 o wledydd partner dan arweiniad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sydd â’r nod o gefnogi addysgwyr i addysgu cymwyseddau entrepreneuraidd yn effeithiol.

Mae’r gwledydd partner yn cynnwys Sbaen, y Ffindir, Sweden, Gogledd Macedonia, Belg, a Chymru.

Dengys EntreCompEdu ei fod yn cyd-fynd yn glir â’r pedwar diben newydd ac mae wedi galluogi athrawon a’u harweinwyr i ystyried yn effeithiol sut y gellir gweithredu Dyfodol Llwyddiannus Donaldson.

O blith y 52 o wledydd a gymerodd ran yn y prosiect rhwng Ionawr 2020 a Mai 2021 – cyhoeddwyd mai Ysgol Dafen yw’r gyntaf i ennill statws Ysgol Arloesi Fyd-eang EntreCompEdu – yn sgil cyfranogiad llwyr yr ysgol gyfan yn y prosiect a’i hymrwymiad parhaus i entrepreneuriaeth, fel y dangosodd ei chynnyrch o ansawdd uchel yn ystod yr wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang. 

Mae holl staff Dafen yn ymddangos mewn Blwyddlyfr Ar-lein Byd-eang i rannu arfer da ar draws y gymuned addysgwyr fyd-eang.

Mae ei gwaith wedi’i arddangos mewn nifer o ddigwyddiadau Cenedlaethol a Byd-eang gan gynnwys gwefan a chaffi ar-lein byd-eang EntreCompEdu a chynhadledd Addysgwyr Menter y Deyrnas Unedig.

 

Gwybodaeth Bellach

press@uwtsd.ac.uk