Gwobrau Nyrs y Flwyddyn 2021


11.05.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cefnogi gwobrau Nyrs y Flwyddyn Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru er mwyn cydnabod nyrsys sy’n arddangos arloesi a rhagoriaeth mewn arfer, ac arddangos eu cyflawniadau i’r teulu nyrsio yng Nghymru.

 

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is supporting the Royal College of Nursing in Wales Nurse of the Year awards to recognise nurses who demonstrate innovation and excellence in practice and showcase their achievements to the nursing family in Wales.

Mae Athrofa Rheolaeth ac Iechyd y Drindod Dewi Sant yn noddi’r wobr ar gyfer Gofal Pobl Hŷn, sy’n cyd-fynd â’r gwaith y mae Canolfan Iechyd a Heneiddio’r Brifysgol yn ei wneud i hyrwyddo a gwella iechyd a ffitrwydd mewn pobl dros 50 oed.

Mae’r Ganolfan yn adeiladu ar ymchwil o fri rhyngwladol gan Dr Peter Herbert ac mae’n datblygu rhaglenni ymarfer corff ac iechyd sy’n cydnabod ein hanghenion newidiol wrth i ni heneiddio.

Beth bynnag oedd eu lefelau ffitrwydd neu iechyd blaenorol, mae dros 95% o’r rhai sydd wedi cymryd rhan wedi gwella eu statws ffitrwydd presennol.

Meddai’r Athro Wendy Dearing, Deon yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd:  “Mae’n bleser mawr gennym noddi gwobr Gofal Pobl Hŷn sy’n cyd-fynd â’r gwaith ffantastig sy’n cael ei wneud yng Nghanolfan Iechyd a Heneiddio’r Brifysgol yn ogystal â’r ymchwil o safon fyd-eang i heneiddio ac ymarfer corff a gynhyrchwyd o fewn Academi Cymru ar gyfer Iechyd a Llythrennedd Corfforol yn y Brifysgol.  Mae ein rhaglenni’n cefnogi ac yn gwella ansawdd bywyd drwy fynd i’r afael â’r anghenion unigryw sy’n gysylltiedig â gweithgarwch corfforol yng nghanol ac yn hwyrach mewn bywyd, gan sicrhau y gall pob un ohonom ni fwynhau bywydau egnïol ac iach ar hyd ein hoes.”

 Meddai Helen Whyley, Cyfarwyddwr, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru: “Ar ôl i’r gwobrau gael eu canslo llynedd, rydym ni wrth ein boddau i weld y gwobrau’n dychwelyd yn 2021. Mae’r pandemig wedi tynnu sylw at rôl nyrsio ar draws y byd i gyd.  Ond mae rhai o’r goreuon gennym ni yma yng Nghymru.  Wrth gwrs mae COVID-19 wedi cyflwyno llawer o heriau digynsail i bawb, ond ni fydd eleni’n ein rhwystro rhag anrhydeddu gwaith anhygoel nyrsys proffesiynol.

“Mae’r heriau y mae nyrsys wedi eu hwynebu rhwng ein gwobrau diwethaf a’r gwobrau hyn yn anodd eu dychmygu i lawer sydd tu allan i’r proffesiwn.  Dyna pam mae angen i ni roi teyrnged iddyn nhw nawr.” 

Meddai Richard Jones MBE, Cadeirydd Bwrdd Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru:  “Mae’r gwobrau hyn yn nodedig iawn, gan gydnabod safonau eithriadol ym maes nyrsio.  Dros y blynyddoedd rydym wedi derbyn cannoedd o enwebiadau sy’n dangos y sgiliau a’r arbenigedd y mae gweithwyr proffesiynol gofal iechyd yn eu harfer yn ddyddiol.  Mae pob un yn adlewyrchu cyd-ymrwymiad i’w cleifion ac i nyrsio, pa flwyddyn bynnag a pha sefyllfa bynnag maent yn ei hwynebu.  Dros y flwyddyn ddiwethaf mae COVID-19 wedi cael effaith ddwys iawn ar y proffesiwn.  Bydd pawb ar y rhestr fer wedi mynd y tu hwnt i’r gofyn yn wyneb adfyd mawr.”

Dr Peter Herbert

Nodyn i'r Golygydd

Canolfan Iechyd a Heneiddio’r Drindod Dewi Sant  

Agorwyd y Ganolfan yn 2016 fel ymateb uniongyrchol i’r diddordeb aruthrol gan y cyfryngau ac aelodau’r cyhoedd yng ngwaith ymchwil Dr Peter Herbert o’r Drindod Dewi Sant.  Mae Dr Herbert yn awdurdod blaenllaw ar ffitrwydd yn y genhedlaeth hŷn.  Edrychodd ei PhD ar ddulliau o hyfforddi ar gyfer dynion hŷn, gan brofi y gall sesiynau byrrach, caletach wedi’u dilyn gan gyfnodau adfer hirach gael canlyniadau positif ar eu lefelau ffitrwydd. Hefyd, mae’n deall y gall math mwy cymedrol o ymarfer corff gynnig opsiwn amgen i wella iechyd a ffitrwydd.

Fel ffisiolegydd tra phrofiadol, mae gan Dr Peter Herbert gyfoeth o wybodaeth a phrofiad o weithio gyda phobl chwaraeon o bob oed ac o ystod eang o ddisgyblaethau, gan gynnwys rygbi, bocsio a seiclo. Yn gyn hyfforddwr Cryfder a Chyflyru gyda’r Scarlets a thîm rygbi cenedlaethol Cymru, mae Dr Herbert hefyd yn seiclwr hynod o lwyddiannus, ac wedi ennill medal efydd ym Mhencampwriaeth Meistri Seiclo Trac y Byd yn 73 mlwydd oed.

Nod y Ganolfan yw datblygu cysylltiadau cryf gyda’r gymuned leol drwy ddod â grwpiau at ei gilydd sydd ag anghenion iechyd ac ymarfer corff tebyg i gymdeithasu yn ogystal ag i wella eu lles.  Mae hefyd yn ganolfan ymchwil sy’n edrych ar y modd y gellir defnyddio ymarfer corff i wella iechyd a ffitrwydd mewn pobl hŷn.

Gwobrau Nyrs y Flwyddyn

Mae modd i gydweithwyr, timau, rheolwyr, cleifion a’r cyhoedd enwebu nyrsys.  Rhaid i nyrsys, bydwragedd, myfyrwyr nyrsio a gweithwyr cymorth gofal iechyd a enwebir arddangos brwdfrydedd am eu proffesiwn ac amlygu rhagoriaeth o ran gofal, arweinyddiaeth, gwasanaeth ac arloesi.  Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis gan baneli beirniaid am gyfanswm o 18 gwobr (gan gynnwys Nyrs y Flwyddyn Cymru).  Mae’r paneli’n cynnwys arweinwyr ac arbenigwyr nyrsio nodedig o faes arfer ac ymchwil.  Yn ogystal â bri ennill gwobr gan Goleg Nyrsio Brenhinol Cymru, mae tlysau a gwobrau ariannol hefyd ar gael i’w hennill.  Caiff enillydd y brif wobr ei enwi’n ‘Nyrs y Flwyddyn Cymru 2021’ gan dderbyn gwobr arbennig am yr anrhydedd.

Mae ffurflenni enwebu ar-lein ar gael ar dudalen Gwobrau Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru. Dyddiad cau derbyn enwebiadau yw dydd Mercher 30 Mehefin 2021. Cynhelir y seremoni wobrwyo ar 10 Tachwedd 2021. 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk