Her Labordy Byw: Sut mae’r Drindod Dewi Sant yn cyfrannu at wneud canol dinas Abertawe yn lle bywiog a ffyniannus i fod, ar ôl Covid


15.07.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi lansio Her Labordy Byw yr wythnos hon yn rhan o brosiect Deus.  

Swansea Campus

Mae DeuS yn brosiect Erasmus+ a gyllidir gan yr Undeb Ewropeaidd, ac mae’n fenter Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol ranbarthol, gyda’r nod o gyd-greu dull dysgu a hyfforddiant ar draws Ewrop ym meysydd dylunio, meddwl yn feirniadol, a mentergarwch.

Caiff yr Her Labordy Byw ei chynnal dros bedair sesiwn ym mis Gorffennaf gan ddod â thîm o weithwyr creadigol proffesiynol at ei gilydd i weithio’n gydweithredol ar thema benodol, a bydd yn archwilio ‘Adeiladau, Llwybrau a Hunaniaeth: Sut gall y Drindod Dewi Sant gyfrannu at wneud canol dinas Abertawe yn lle bywiog a ffyniannus i ymweld ag ef a threulio amser ynddo?’.

Meddai Nicola Dowdle, Ymchwilydd DeuS yn y Drindod Dewi Sant:  “Mae’r her hon yn adlewyrchu ar y modd y mae Covid-19 wedi cael effaith arwyddocaol ar ganol dinas Abertawe, ei fusnesau lleol a’r gymuned ehangach.   

“Roedd y Stryd Fawr draddodiadol a’r craidd manwerthu eisoes yn newid, ond mae gostyngiad sydyn ac wedyn estynedig o ran nifer yr ymwelwyr a gweithgarwch wedi cyflymu’r newid hwn gan arwain at gau nifer o siopau a busnesau.  

“Bydd busnesau newydd yn dod i’r golwg, ond yn ddiamau bydd effaith Covid-19 yn arwain at newid sylfaenol o ran ymddangosiad ein dinasoedd, pwy sy’n byw ynddyn nhw a hyd yn oed beth yw eu diben.   

“Awgrymwyd y gwelwn symudiad o leoedd i weithio a siopa, i leoedd i fwy a chymdeithasu gyda mwy o ffocws ar ddiwylliant a dysgu, hamdden ac adloniant.  Efallai bydd mwy o fannau gwyrdd, llai o draffig a seilwaith mwy croesawgar i feiciau.”

Ychwanegodd Shelley Doolan, Cydlynydd DeuS yn y Drindod Dewi Sant: “Fel prifysgol ganol y ddinas, mae’r Drindod Dewi Sant a’i myfyrwyr eisoes yn chwarae rôl allweddol o ran cyfrannu at economi, hunaniaeth a dyfodol Abertawe, ond pa ran ehangach all y Brifysgol ei chwarae ar ôl Covid?  

“Mae campws Abertawe y Drindod Dewi Sant yn cynnwys cyfres o adeiladau a safleoedd sydd wedi’u gwasgaru ar draws canol y ddinas, y mae llawer ohonynt yn wynebu ar dir y cyhoedd.   Mae’r Brifysgol yn awyddus i wneud yr adeiladau hyn yn haws eu hadnabod, yn fwy cysylltiedig, ac yn bwysicach, yn fwy integredig er mwyn helpu i adnewyddu ac adfywio canol y ddinas.

“Mae prosiect DeuS yn gwahodd cyfranogwyr yr her i weithio’n rhan o dîm creadigol, cydweithredol i’w helpu i lunio syniadau a chynigion amlinellol sy’n gallu cael eu rhannu gyda’n cymdogion a’n cymuned yn rhan o ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddarach yr haf hwn.”

Gwahoddir cyfranogwyr yr her i ymateb i dair prif thema:

  • Adeiladau’r Drindod Dewi Sant:  Sut gallwn ni gefnogi ac o bosibl gynnal gweithgareddau diwylliannol yn ein hardaloedd?
  • Llwybrau symud:  Beth gallwn ni ei wneud i greu llwybrau rhwng ein hadeiladau sy’n gwasanaethu’r gymuned yn ogystal â defnyddwyr craidd y Brifysgol?
  • Hunaniaeth Weledol:  Sut gallwn ni wneud adeiladau’r Drindod Dewi Sant yn Abertawe yn haws eu hadnabod ac o ddiddordeb i’r gymuned?

Nod yr her yw tynnu ar greadigrwydd, profiad ac arbenigedd y cyfranogwyr i adnabod ymatebion posibl i’r her.

I gael rhagor o wybodaeth am brosiect DeuS ewch i https://www.deuscci.eu/.

Gwybodaeth Bellach

Bethan Evans

Swyddog Prosiect ATiC, Marchnata a Chyfathrebu  

Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC)

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

E-bost: bethan.evans@uwtsd.ac.uk