Lansio Sefydliad y Ddynoliaeth Fyd-eang dros Heddwch ar gampws Llambed y Drindod Dewi Sant


22.11.2021

Mae Sefydliad Ymchwil Heddwch Guerrand-Hermès (GHFP) a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi lansio Sefydliad y Ddynoliaeth Fyd-eang dros Heddwch.

Signing of letter of intent

Bydd y Sefydliad yn ymroddedig i hyrwyddo iachau torfol, cyfiawnder cymdeithasol a datrys gwrthdaro. Cyhoeddwyd y bartneriaeth rhwng y ddau sefydliad gan yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor y Drindod Dewi Sant a Mr Sharif I. Horthy, Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr GHFP yn ystod dathliadau Diwrnod Sylfaenwyr y Brifysgol a gynhaliwyd ar ei champws yn Llambed ar 18 Tachwedd.

Yn ystod y noson enwyd Dr Scherto Gill yn Gyfarwyddwr Sefydlol y Sefydliad.  Mae Dr Gill yn Uwch Gymrawd yn GHFP, sefydliad ymchwil rhyngwladol wedi'i leoli yn Brighton. Mae hi'n cyfarwyddo menter partneriaeth UNESCO / GHFP ar Iachau ar y Cyd ac yn cadeirio Gweithgor Addysg Fforwm Rhyng-ffydd G20.

Traddododd Dr Gill ddarlith Diwrnod y Sylfaenwyr ar y testun Peace: The Imperative of Global Humanity. Canolbwyntiai’r ddarlith ar herio'r cysyniad amlycaf o heddwch fel absenoldeb trais, gan hyrwyddo dealltwriaeth gadarnhaol o heddwch fel bod yn iach, byw'n iach a dod yn iach. Archwiliodd y ddarlith hefyd sut y mae'n rhaid i ddynoliaeth fyd-eang gofleidio moeseg cariad i fynd i'r afael â'n hamrywiaeth fel llwybr i ffynnu ar y cyd mewn cytgord â ffyniant bodau eraill ar y blaned.

Dr Scherto Gill

Wrth groesawu Mr Horthy a Dr Gill i'r Brifysgol, dywedodd yr Athro Medwin Hughes: “Rwy’n falch iawn ein bod yn lansio Sefydliad y Ddynoliaeth Fyd-eang dros Heddwch yma yn Llambed ac i wneud hyn ar Ddiwrnod ein Sylfaenwyr.  Dau gan mlynedd yn ôl, sefydlodd yr Esgob Thomas Burgess goleg yn Llambed a feithrinodd yn ei fyfyrwyr ddealltwriaeth a pharch dwfn tuag at y Dyniaethau - yr astudiaeth o effaith dyn ar y byd. Mae Llambed wedi datblygu enw da yn rhyngwladol am ddeialog amlddiwylliannol a rhyng-ffydd lle mae cytgord, ysbrydolrwydd, parch at eraill a'r amgylchedd yn cael eu gwerthfawrogi a'u hyrwyddo. ”

Trwy Sefydliad y Ddynoliaeth Fyd-eang dros Heddwch, bydd GHFP a'r Drindod Dewi Sant yn gweithio gyda'i gilydd i hyrwyddo nodau ac amcanion craidd UNESCO, a byddant yn archwilio cyfleoedd i gydweithio â  gweithgareddau a phrosiectau UNESCO ym meysydd y Gwyddorau Cymdeithasol a Dynol.

Nododd Sharif Horthy, Cadeirydd Sefydliad Heddwch Guerrand Hermes: 'Rydym mor falch o fod yma yn Llambed yn llofnodi Llythyr o Fwriad gyda'r Drindod Dewi Sant, ac yn y dyfodol agos llofnodwn gytundeb partneriaeth i sefydlu Sefydliad newydd y Ddynoliaeth Fyd-eang dros Heddwch. Bydd y Sefydliad newydd yn gweithio tuag at feithrin heddwch ledled y byd trwy ysbrydoli a grymuso cenhedlaeth newydd o bobl ifanc a darparu'r sgiliau a'r ddealltwriaeth angenrheidiol ar eu cyfer'.

Dywedodd Tabue Nguma o UNESCO: “Rwyf mor falch fy mod wedi gallu gwneud y daith o Baris i fod yma heno yn y digwyddiad arbennig hwn, i fod yn dyst i ddechreuad partneriaeth mor bwysig rhwng Prifysgol Cymru a Sefydliad Guerrand Hermes. Gyda'n gilydd rwy'n siŵr y gallwn wneud gwaith pwysig i fynd i'r afael ag anghyfiawnder cymdeithasol, hiliaeth systemig ac anoddefgarwch ledled y byd. '

 

 

Nodyn i'r Golygydd

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhan o Grŵp Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, sy’n gonffederasiwn o nifer o sefydliadau yn cynnwys Prifysgol Cymru, yn ogystal â Choleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn golegau cyfansoddol. Mae’r Grŵp yn cynnig continwwm o addysg bellach i addysg uwch er budd dysgwyr, cyflogwyr a chymunedau.

Gweledigaeth Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw bod yn Brifysgol sydd ag ymrwymiad i lesiant a threftadaeth y genedl wrth galon ei holl weithgareddau. Rhan ganolog y weledigaeth hon yw hyrwyddo a gwreiddio system addysg sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir, gan sbarduno datblygiad economaidd yn y rhanbarth, ar draws Cymru a thu hwnt.

Sefydlwyd y Brifysgol yn 1822 a bydd yn dathlu ei dau ganmlwyddiant yn 2022. Ei Siarter Brenhinol a ddyfarnwyd yn 1928 yw’r hynaf o blith holl brifysgolion Cymru. Mae campysau’r Brifysgol yn Abertawe, Caerfyrddin, Llambed, Caerdydd a Llundain, ac mae ganddi Ganolfan Ddysgu yn Birmingham. 

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn ymrwymo i osod myfyrwyr yng nghanol ei chenhadaeth drwy ddarparu cwricwlwm dwyieithog perthnasol ac ysbrydoledig, ynghyd ag amgylchedd dysgu cefnogol, buddsoddi yn ei champysau a’i chyfleusterau a sicrhau bod myfyrwyr o bob cefndir yn cael cyfle i gyflawni eu potensial.