Lansio Shwmae Sir Gâr.


21.06.2021

Mae Canolfan S4C Yr Egin yn falch iawn o gyhoeddi ei rhan yn lansio’r sianel deledu lleol newydd ‘Shwmae Sir Gâr.’

Shwmae Sir Gar

Bydd ‘Shwmae Sir Gâr,’ un o rwydweithiau newydd S4C sy’n rhan o brosiect S4C Lleol yn cael ei lansio ar Fehefin 21ain. Platfform fydd hwn sy’n rhoi perchnogaeth i drigolion y sir i ddweud ei dweud, i rannu’u straeon a’u gobeithion, yn ogystal ag adlewyrchu hanes a diwylliant byw bröydd o fewn y sir.

Mae ‘Shwmae Sir Gâr’ yn gynllun peilot gan S4C am gyfnod o chwe mis. Yn ystod y cyfnod yma, bydd cynnwys yn cael ei gynhyrchu’n wythnosol gan y tîm fydd i’w gweld ar amryw o blatfformau’r cyfryngau cymdeithasol. Anogir pobl i ymuno â’r tudalennau perthnasol i fwynhau’r cynnwys, yn ogystal â chynnig straeon os dymunir.

Mae’r prosiect yng ngofal Canolfan S4C Yr Egin a Chwmni Cynhyrchu Carlam Cyf. Dywedodd Carys Ifan, Cyfarwyddwr Yr Egin: “Un o amcanion sefydlu Canolfan S4C Yr Egin oedd i godi statws y Gymraeg a’i diwylliant a chreu buddiannau ieithyddol, diwylliannol, economaidd a chymdeithasol yng Nghaerfyrddin a’r de orllewin. Mae “Shwmae Sir Gâr” yn gyfle i wireddu hynny mewn modd cyfoes a chreadigol gan ddatblygu’r berthynas sydd gan Yr Egin â phobl y sir ers agor tair mlynedd yn ôl. Rwy’n gyffrous iawn am gydweithio â Euros Llŷr, Carlam, am y cyfleon a ddaw i fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant a Choleg Sir Gâr wrth i’r prosiect ddatblygu lleisiau newydd ac yn bennaf oll i ddod i adnabod rhannau o Sir Gâr na wyddwn amdanynt a rhoi llwyfan i’r cymunedau amrywiol”.

Dros y misoedd diwethaf, mae Canolfan S4C Yr Egin a Carlam wedi bod yn cydweithio’n ddiwyd gyda rhan-ddeiliad  Yr Egin i dynnu sylw a bwrlwm at y prosiect, a hefyd i sicrhau fod pob rhan o’r sir yn cael ei gynnwys mewn amryw o eitemau. Mae’n fwriad i hyrwyddo’r Gymraeg o fewn y sir, yn ogystal ag annog dysgwyr i ddefnyddio’r iaith.

Comisiynwyd y Prifardd Aneirin Karadog o Bontyberem, sydd newydd gael ei benodi gan y Brifysgol fel Cydlynydd Prosiectau a Thiwtor y Gymraeg i Ganolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol i gyfansoddi cerdd arbennig ar gyfer y cynnwys cynta’ fydd yn ymddangos o dan y teitl ‘Shwmae Sir Gâr.’ Mae’r gerdd yn disgrifio ysblander y sir, o’i phobl i’w tirwedd, ac yn adlewyrchu ar yr amrywiaeth sy’n perthyn iddi.

Un o amcanion y prosiect hefyd yw creu cyfleoedd i ddatblygu talent newydd, boed hynny o flaen neu du ôl y camera.

Un o’r rheiny yw Euros Llŷr Morgan, Cyfarwyddwr Cwmni Cynhyrchu Carlam. Daw o Ystradgynlais, a their mlynedd yn ôl fe raddiodd o’r Brifysgol gyda BA Perfformio. Euros yw un o denantiaid newydd Yr Egin, ac mae’n edrych ymlaen at weithio ar y prosiect hwn.

“Dyma bennod newydd i Carlam, ac rydym yn falch a diolchgar iawn i gyd-weithio gyda S4C a Chanolfan S4C Yr Egin ar y prosiect hynod gyffrous hon. Dyma gyfle hollol wych i fagu, ac ehangu’r pwll o unigolion creadigol yng Ngorllewin Cymru.”

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk