Lee Waters AoS i annerch Gweminar AGB Abertawe a’r Drindod Dewi Sant, ‘Brwydro dros Ganol ein Dinas’


22.06.2021

Lee Waters AoS, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, a’r gweinidog sy’n gyfrifol am Ardaloedd Gwella Busnes yng Nghymru, fydd y prif siaradwr yng ngweminar nesaf AGB Abertawe a’r Drindod Dewi Sant, ddydd Iau 24 Mehefin am 12 canol dydd.

Swansea Coastline

Bydd Lee Waters, Aelod Etholaethol o’r Senedd dros Lafur Cymru, yn sôn am werth Ardaloedd Gwella Busnes i economïau lleol ledled Cymru ac am rai o’r heriau a’r cyfleoedd sy’n codi ar draws y wlad ar hyn o bryd. Mae Cymru’r Dyfodol: y cynllun cenedlaethol 2040, adfywio, Trawsnewid Canol Trefi  a gwelliannau amgylcheddol sy’n ymwneud ag adfywio, yn rhan o bortffolio’r Dirprwy Weinidog, felly bydd ganddo nifer o fewnwelediadau i’w rhannu ar y pynciau hyn.

Yn ogystal bydd yr Athro Cysylltiol Kathryn Penaluna o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhoi anerchiad ar gyfraniad sylweddol y brifysgol a’i myfyrwyr i ganol dinas Abertawe a’i heconomi, ei hunaniaeth a’i dyfodol.  Bydd hefyd yn sôn am y ffyrdd y gall busnesau yn ardal gwella busnes Abertawe ymgysylltu’n ystyrlon â’r boblogaeth gynyddol o fyfyrwyr a’r brifysgol mewn ffordd sy’n fuddiol i bawb.

Mae’r weminar yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau ar-lein a gynhelir gan y Drindod Dewi Sant ar ran AGB Abertawe i roi gwybodaeth gyson i fusnesau canol dinas Abertawe am y datblygiadau sy’n ail-lunio’r ardal, yn denu buddsoddwyr ac yn diogelu’r rhanbarth at y dyfodol.

Meddai Russell Greenslade o AGB Abertawe: “Mae’n bleser gennym wahodd Lee Waters AoS i’n gweminar diweddaraf yn y gyfres ‘Brwydo dros Ganol ein Dinas’. Gwyddom y bydd ganddo ef a Kathryn Penaluna o’r Drindod Dewi Sant nifer o fewnwelediadau defnyddiol i’w rhannu â Busnesau ein hardal AGB. Yn amlwg, mae canol trefi a dinasoedd wedi wynebu amser anodd iawn dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae’n bwysig ein bod yn gwneud yn fawr o’r cyfleoedd sydd ar y gorwel i ganol dinas Abertawe wrth iddi gael ei hail-lunio ar gyfer y dyfodol.  Mae pleidlais AGB Abertawe yn prysur agosáu, a gobeithiwn y byddwn mewn sefyllfa, ar ôl 24 Mehefin, i barhau â’r gwaith partneriaeth agos yr ydym wedi bod yn ei wneud gyda’r Drindod Dewi Sant a rhanddeiliaid allweddol eraill yng nghanol y ddinas i helpu i wneud Abertawe yn lle gwych i weithio, byw a mwynhau.”

Meddai’r Athro Ian Walsh, Profost y Drindod Dewi Sant yn Abertawe: “Ni fu erioed yn fwy hanfodol i brifysgolion gyfuno â’r Llywodraeth ar lefel leol a chenedlaethol i gefnogi adfywio economaidd a chynaliadwyedd busnesau AGB yng nghanol ein dinas.”

Bydd y digwyddiad yn dechrau’n brydon am 12 canol dydd ar 24 Mehefin. Gofynnir i’r sawl sy’n dymuno bod yn bresennol gofrestru ymlaen llaw drwy’r ddolen isod: https://uwtsd-ac-uk.zoom.us/webinar/register/WN_jXcYWZAbQsWLaif8d5ylwA

Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau, a fydd yn cynnwys gwybodaeth am sut i ymuno â’r weminar. Mewngofnodwch i fod yn bresennol am 11.50am ar 24 Mehefin.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk