Llwyddiant i’r Drindod Dewi Sant yn Arddangosfa Gelf Abertawe Agored 2021.


09.12.2021

Mae un o raddedigion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac aelod o’r staff wedi cael llwyddiant yn arddangosfa gelf Abertawe Agored 2021 yn Oriel Glynn Vivian, Abertawe.

Arddangosfa gelf flynyddol a gynhelir yn Oriel Glynn Vivian yw Abertawe Agored. Mae’r arddangosfa ar agor i bobl sy’n byw ac yn gweithio yn ardal SA1-SA9 a gallant hanu o unrhyw gefndir.  Bob blwyddyn gwahoddir panel gwahanol o ddewiswyr i ddethol y darnau o waith ac mae hyn yn annog amrywiaeth o safbwyntiau yn flynyddol. Y dewiswyr gwadd eleni oedd Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd Celf a’r Cyfryngau yng Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’r Athro Uzo Iwobi OBE, sy’n Gymrawd er Anrhydedd yn y Brifysgol.

Meddai Caroline Thraves,

“Mae wedi bod yn bleser pur cael dewis y gwaith yn Oriel Glynn Vivian. Gwn fod Abertawe’n frith o   dalent artistig, ac mae llawer o’r talent hwnnw’n deillio o Goleg Celf Abertawe. Mae’n wych gweld yr ystod amrywiol o gelf sydd yma, o gelf 3D i baentiadau a lluniadau, ac roedd yn anodd dewis enillydd o blith y cystadleuwyr.”

Dyfarnwyd y wobr gyntaf i Suzanne Callen, aelod o adran Gwasanaethau Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant (sy’n gweithio’n benodol ym maes Celf a Dylunio) am ei phaentiad olew ar gynfas o’r enw ‘Sabina’. Ym marn y beirniaid roedd y gwaith hwn yn sefyll allan, ac ychwanegodd Caroline Thraves fod yna rywbeth yn y ffordd yr oedd y portread yn edrych arnynt, drwy’r llygaid a oedd yn adrodd stori, a bod hynny wedi apelio’n fawr atynt.

Meddai Suzanne Callen,

“Cymerais ran yn y gystadleuaeth yn y gobaith y byddai fy mhaentiad yn cael ei ddewis i gael ei arddangos. Roedd yn syndod llwyr pan gyhoeddwyd fy enw ar gyfer y wobr gyntaf, roedd yn emosiynol iawn.  Teimlaf fod y wobr hon wedi rhoi'r hwb yr oedd ei angen i’m hyder i barhau ar fy nhaith greadigol a bod hyn yn cadarnhau’r sgiliau a'r galluoedd sydd gennym yn yr adran Gwasanaethau Myfyrwyr.”

Mae Suzanne yn gefnogwr brwd o ddysgu gydol oes, a chyn y cyfnod clo roedd wedi mynychu cwrs rhagarweiniol ar baentio ag olew yn y Drindod Dewi Sant. Yn ystod y cyfnod clo, fe wnaeth Suzanne ailddarganfod ei hoffter o lunio portreadau, a llwyddodd i greu dros 120 o bortreadau siarcol a dechreuodd ddefnyddio defnyddiau gwahanol megis inc, dyfrlliwiau, pastelau ac yn olaf peintio ag olew wrth i’w datblygiad artistig barhau.

Ysbrydolwyd y gwaith buddugol ‘Sabina’ gan dechnegau artistiaid traddodiadol a ddefnyddir mewn ffordd gyfoes.  

Ychwanega: “Mae llawer o fyfyrio ar y pryd yn y paentiad hwn a’r angen i mi gael y cysylltiad hwnnw gyda’r wyneb i edrych arno’n fanwl yn hytrach nag yn rhithwir. Mae Sabina’n edrych allan o’r cynfas fel yr oeddem ni’n edrych allan o’n ffenestri ar yr hyn oedd yn digwydd yn y byd. Mae’r cefndir llwyd bron yn ormesol yn hongian yn drwm o amgylch yr unigolyn. Mae'r cefndir plaen gydag arlliw o olau bellach wedi dod yn arwydd o'm gwaith. Mae'r ffrâm symudol yn creu'r argraff bod mwy na'r arwyneb i'w arolygu ac mae’r ffocws yn cael ei dynnu at yr hyn sydd o fewn y ffrâm.  Mae'r paentiad yn crisialu eiliad mewn amser pan oedd synhwyrau ac emosiynau ar eu hanterth, ac ail-ryddhawyd fy nghreadigrwydd fy hun. Rhoddodd y sefyllfa o weithio gartref y cyfle i mi roi rhwydd hynt i hyn. Mae wedi fy ngalluogi i ddefnyddio fy amser yn gynhyrchiol nid yn unig ar gyfer gwaith ond ar gyfer fy hunan-ddatblygiad creadigol fy hun. Rwyf ar daith y mae llawer o bobl wedi'i dilyn ac rwy wrth fy modd â’r broses wrth iddi ddatblygu."

Sabina - 1st prize winner in the Swansea Open 2021 Art Exhibition

Yn ogystal â'r gystadleuaeth hon, gwahoddwyd Kate Bell ac Anne Price- Owen,  o  Gyfeillion  Oriel Glynn Vivian, i ddewis enillydd ar gyfer  'Gwobr Cyfeillion Abertawe Agored 2021'.  Dyfarnwyd y wobr eleni i Owain Sparnon,  un o raddedigion Celf Gain y Drindod Dewi Sant am ei waith ‘Trwodd draw yr wyf yn edrych/ I’m looking through you.’

Disgrifiwyd gwaith Owain gan Kate Bell fel a ganlyn: "gwaith uchelgeisiol iawn sy'n haniaethol ei natur, ond yn dangos dyfnder ac urddas aruthrol, llawer o liwiau, llawer o gyfryngau cymysg. Roedd y ffordd y mae wedi creu'r cyfansoddiad, y marciau ar y cynfas, yn wirioneddol wedi dal ein llygad.”

Roedd y darn buddugol ‘Trwodd draw yr wyf yn edrych’ yn baentiad a grëwyd fel rhan o gyfres o weithiau ar gyfer sioe raddio Owain. Mae'n un o bum paentiad o'r raddfa honno ac fe'i gwnaed mewn ymateb i bethau y daw Owain ar eu traws yn ddyddiol – pethau fel ffotograffau, tirweddau, goleuadau adlewyrchol, a synau. Roedd haenu, ymddatod, cydblethu a thynnu delwedd o’i chyd-destun yn hanfodol i'r broses. Mae'r gwaith yn gyfuniad o baent, collage a cherflun gan fod gan Owain ddiddordeb chwilfrydig am y ffin rhwng paentio a cherflunio. Mae'r paentiad yn datgelu atgofion, meddyliau, cyfrinachau a phrofiadau o'i isymwybod drwy liw, sbarion, gwead a'r anhysbys.

Meddai Owain:

“Mae ennill y wobr hon yn fraint fawr ac rwy wrth fy modd i arddangos fy ngwaith yn Oriel Glynn Vivian ochr yn ochr ag artistiaid talentog o ardal Abertawe. Rwy wedi bod yn ffodus iawn i gael nifer o gyfleoedd ers graddio sydd wedi fy helpu i barhau i ddatblygu fy ngwaith celf – enillais Wobr Sefydliad  Josef Herman er cof am Carolyn Davies ychydig fisoedd yn ôl, cafodd fy ngwaith ei arddangos yn ddiweddar yn Oriel Mission yn rhan o’r arddangosfa  Artist yn y Byd ac ers mis Hydref, rwy wedi bod yn gweithio fel artist yng Ngholeg Celf Abertawe ar ôl bod yn llwyddiannus yn Rhaglen Cymrodoriaethau Step Change yr Artists Benevolent Fund. Mae gallu parhau i weithio yng Ngholeg Celf Abertawe, a chael stiwdio i mi fy hun ble gallaf arbrofi a datblygu fy ngwaith celf, yn brofiad amhrisiadwy.”

Meddai Gwenllian Beynon, Darlithydd yng Ngholeg Celf Abertawe,

“Rwy’n falch iawn i weld Owain yn llwyddo a chael clod am ei waith drwy ennill gwobr yn arddangosfa agored Glynn Vivian mor fuan ar ôl graddio yn yr haf o’r cwrs celf Gain. Yn ei waith mae Owain yn canolbwyntio ar argraffu a chyfryngau cymysg. Pan oedd yn fyfyriwr fe wnaeth Owain rywfaint o astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae’n amlwg o weld ei yrfa’n datblygu fod hynny’n bwysig iddo. Mae’n wych gweld ein graddedigion yn llwyddo ac yn dod yn adnabyddus am eu celf y tu allan i’r Coleg Celf a’r Brifysgol.”

Meddai'r Athro Sue Williams, Rheolwr Rhaglen Celf Gain: Stiwdio, Safle a Chyd-destun,

“Mae’n newyddion gwych fod Owain wedi ennill y wobr hon a hoffem ni, y staff Celf Gain yn Abertawe, ei longyfarch. Mae Owain yn haeddu’r gydnabyddiaeth hon gan fod ei waith yn ddilys a gwreiddiol. Mae gwaith Owain yn datgelu angerdd ac ymrwymiad mawr i iaith deunydd ac arwyneb, ac nid oes amheuaeth gennyf y gwelwn fwy o waith cyffrous a herfeiddiol Owain yn y dyfodol.”

Owain Sparnon's artwork in the Swansea Open Art Exhibition 2021

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk