Mae’r Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr i’r campysau ym mis Medi


18.08.2021

Gall myfyrwyr sy’n mynychu campysau’r Drindod Dewi Sant yn Abertawe, Caerfyrddin, Caerdydd a Llambed ddisgwyl cryn dipyn o addysgu wyneb yn wyneb.

montage images of UWTSD Swansea, Lampeter and Carmarthen

Mae’r Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr yn ôl i’r campws ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd ac mae’n bwriadu darparu llawer mwy o addysgu wyneb yn wyneb ar y campws, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Mae’r Brifysgol wedi rhoi amrywiaeth o fesurau ar waith ac mae’n dymuno rhoi sicrwydd i fyfyrwyr, eu teuluoedd a chynghorwyr bod diogelwch a lles cymuned y Brifysgol yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth i’r Drindod Dewi Sant.  

Meddai’r Athro Mirjam Plantinga, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol dros Brofiad Academaidd: <0} “Rydyn ni’n llawn cyffro i groesawu myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy’n dychwelyd i’n campysau i gael llawer mwy o addysgu wyneb yn wyneb y tymor academaidd hwn.

“Mae mynd i’r Brifysgol yn amser cyffrous i fyfyrwyr – mae’n ymwneud â dysgu rhagor am bwnc maen nhw wrth eu bodd yn ei astudio, darganfod diddordebau newydd, gwneud ffrindiau newydd ac, i lawer, byw’n annibynnol.

“Y llynedd rhoddodd y Brifysgol fesurau diogelwch cynhwysfawr ar waith i gadw ein cymuned yn ddiogel. Roedd y rhain yn cynnwys ad-drefnu ein campysau i alluogi cadw pellter cymdeithasol a chynyddu cyfleusterau hylendid ac er bod y cyfyngiadau wedi llacio yng Nghymru, dyma’r mesurau a fydd yn ein galluogi i gynnig rhagor o gyfleoedd i fyfyrwyr i fynd i’r afael â’u hastudiaethau wyneb yn wyneb ac i elwa o gwrdd â’u cymheiriaid a staff pan fyddant ar y campws.”

Bydd y Brifysgol hefyd yn parhau i gynnig dysgu cyfunol gydag elfennau o raglenni’n cael eu darparu ar-lein. Mae hyn yn caniatáu mwy o hyblygrwydd ac yn sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu’r sgiliau digidol y mae cyflogwyr yn galw amdanynt.  Mae amgylchedd ar-lein y Brifysgol yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i sicrhau y gall myfyrwyr fwynhau profiad ar-lein gwych, gan ddilyn dull cydweithredol, cynhwysol sydd â ffocws proffesiynol.

Mae’r Brifysgol yn paratoi digwyddiadau croesawu a chynefino ar ddechrau’r flwyddyn academaidd a fydd yn gyfuniad o sesiynau ar gampws ac ar-lein.  Mae Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant hefyd yn cynllunio amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer Wythnos y Glas yn cynnwys y cyfle i fyfyrwyr ymuno â’r Clybiau a Chymdeithasau niferus a fydd yn eu galluogi i gwrdd ag eraill â’r un diddordebau y tu allan i’w darlithoedd.

Mae campysau'r Brifysgol yn cynnig amgylchedd cyfeillgar a hamddenol gyda digon o gyfleoedd i fwynhau’r amrywiaeth eang o gyfleusterau a gwasanaethau.

Meddai Gwilym Dyfri Jones, Profost Caerfyrddin a Llambed: “Rydym wrth ein bodd i groesawu rhagor o fyfyrwyr yn ôl i’n campysau ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

“Daw myfyrwyr sy’n ymuno â champysau Caerfyrddin a Llambed yn rhan o gymuned glos a chyfeillgar - ble mae pawb yn adnabod ei gilydd a phawb yn parchu ei gilydd, beth bynnag yw eu cefndir. Rydym am i’n myfyrwyr fwynhau eu profiad o astudio ar ein campysau a gwneud yn fawr o bob cyfle a ddaw i’w rhan, gan fanteisio ar yr adnoddau ar y campws a dod yn rhan o’r gymuned a chyfrannu at ei datblygu.”

Ychwanegodd yr Athro Ian Walsh, Profost campysau Abertawe a Chaerdydd: “Mae campysau Abertawe a Chaerdydd yn cynnig lleoliadau dinesig bywiog i’n myfyrwyr ond mae bod yn fyfyriwr yn y Drindod Dewi Sant hefyd yn golygu ymuno â chymuned glos lle mae myfyrwyr yn cael eu cefnogi a’u hannog i gyflawni eu nodau proffesiynol a phersonol.  

“Yn amlwg, yn sgil argyfwng y coronafeirws mae pob un ohonom wedi cael 18 mis heriol a bydd ein myfyrwyr wedi wynebu a goresgyn rhwystrau mawr i gyrraedd y fan hon. Hoffwn roi sicrwydd iddyn nhw a’u teuluoedd fod y Brifysgol, mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr, yn benderfynol o sicrhau eu diogelwch bob amser ond hefyd i ddarparu’r profiadau astudio a chymdeithasol gorau o fewn canllawiau’r Llywodraeth.”  

Mae staff y Drindod Dewi Sant wrth law i helpu myfyrwyr i gyflawni eu nodau 

Mae myfyrwyr wrth galon y Drindod Dewi Sant, a golyga’r dosbarthiadau bach nad ydynt yn mynd ar goll yn y dorf. Mae’r Brifysgol wedi buddsoddi’n helaeth yn yr amrywiaeth o wasanaethau cymorth a gynigir i fyfyrwyr sy’n cynnwys cymorth astudioiechyd meddwlcymorth cwnselalletycyllid.

Mae cynlluniau bwrsarïau ac ysgoloriaethau'r Brifysgol yn cynnwys bwrsari cysylltedd digidol i ddarparu dyfeisiau Microsoft i fyfyrwyr sydd eu hangen, cymorth ariannol ar gyfer cysylltedd a mynediad at adnoddau, gan gynnwys cyllid grant Llywodraeth Cymru i ardaloedd â chysylltedd band eang gwael.

Mae llety arobryn y Brifysgol ar y campws yn ddewis gwych i fyfyrwyr sy’n byw oddi cartref.

Ym mis Ionawr 2022 bydd y Brifysgol yn dathlu ei deucanmlwyddiant sy’n nodi geni addysg uwch yng Nghymru.  Mae’r deucanmlwyddiant yn coffáu gosod y garreg sylfaen ar gyfer Coleg Dewi Sant Llambed ar 12 Awst 1822. Mae digwyddiadau a gweithgareddau dathlu’n cael eu cynllunio drwy gydol y flwyddyn – felly mae'n flwyddyn wych i fod yn fyfyriwr yn y Drindod Dewi Sant!

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag 0300 323 1828, info@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk