Medalau Aur ac Arian i brentisiaid Y Drindod Dewi Sant


29.06.2021

Llongyfarchiadau i brentisiaid Gweithgynhyrchu Uwch Y Drindod Dewi Sant, Kodie Higgins a Sion Murray a dderbyniodd fedal aur ac arian yn y drefn honno yn seremoni wobrwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru eleni.

 

Kodie Higgins received a gold medal at this year’s Skills Competition Wales award ceremony.

Cwblhawyd heriau yn rhan o adran CNC y gystadleuaeth, sy'n canolbwyntio ar dorri metel drwy ddefnyddio peiriant a reolir gan gyfrifiadur. Oherwydd cyfyngiadau Covid-19 cwblhaodd yr ymgeiswyr eu heriau fesul dau mewn amgylchedd rheoledig gan ddefnyddio peiriannau sydd â chryn bellter rhyngddynt.

Meddai Rheolwr yr Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch Lee Pratt: "Roedd y safon yn eithriadol o uchel gan bob cystadleuydd. Dylai pawb oedd yn gysylltiedig ddal eu pennau'n uchel. Rydyn ni mor falch dros bob un ac wrth ein bodd bod Kodie a Will wedi ennill medalau aur ac arian.

"Diolch yn fawr i Adam Youens a'r tîm am drefnu cystadleuaeth mor wych, i Mark Aspinall o noddwyr y gystadleuaeth Quickgrind a'n 3 beirniad Steve Franklin, Steve Cope ac Andrew John."

Agorodd yr Academi ei drysau llynedd gyda'r nod o feithrin y sgiliau sydd eu hangen i ddarparu technolegau sy'n cadw diwydiant gweithgynhyrchu Cymru yn gystadleuol yn fyd-eang. Mae'n rhoi hyfforddiant technegol i fyfyrwyr ar lefel gradd, mewn un cyfleuster yn yr adeilad IQ yn SA1, Abertawe.

Gan weithio mewn partneriaeth â thri gweithgynhyrchwr blaenllaw - Mazak (cyflenwr offer peirianyddol) Renishaw (offer mesur/arolygu) a Sandvik Coromant (cyflenwr offer torri deunyddiau) mae gan yr Academi y cyfarpar llawn i ddarparu ar gyfer anghenion llu o sectorau diwydiant.

Ar hyn o bryd mae prentisiaid yr Academi yn beirianwyr mecanyddol dan hyfforddiant a gyflogir ac sydd wedi cael y cyfle i astudio yn yr Academi yn rhan o'u rhaglen brentisiaethau i wella eu sgiliau technegol ymhellach gan ddefnyddio offer modern o safon diwydiant o'r safon uchel.

Daw'r gystadleuaeth ar ddiwedd blwyddyn gyntaf gadarnhaol iawn i'r Academi. Mae wedi cynnal cwrs peilot hynod lwyddiannus gyda'i charfan gyntaf o brentisiaid ac wedi derbyn adborth ardderchog gan ddiwydiant, a chyflogwyr yn nodi cynnydd sylweddol mewn gallu a hyder ymhlith eu prentisiaid.

Sion Murray received a silver medal at this year’s Skills Competition Wales award ceremony.

"Rydyn ni o’r farn fod y gystadleuaeth hon yn cynnig llawer i'n prentisiaid a'u datblygiad parhaus. Mae nid yn unig yn darparu llwyfan cenedlaethol i arddangos eu doniau ond hefyd yn eu tynnu allan o'u parth cysur ac yn eu cyflwyno i wahanol fathau o bwysau y maent yn debygol o'u profi mewn amgylchedd gwaith modern," ychwanegodd Lee.

Daw hyn ar adeg pan fo effaith Covid-19 wedi cynyddu'r angen am y sgiliau hyn o fewn y gwahanol ddiwydiannau a wasanaethir gan yr Academi. Mae gan raddedigion sydd â sgiliau lefel uchel rôl hanfodol i'w chwarae o ran helpu i ysgogi twf economaidd yn ystod y cyfnod ansicr hwn a thu hwnt, ac mae'r Drindod Dewi Sant wedi bod yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a phartneriaid yn y diwydiant i ddarparu'r sgiliau a'r cyfleoedd a fydd yn helpu i ailadeiladu adeiladwaith cymunedau yng Nghymru.

Meddai Lee: "Rydyn ni’n gobeithio cynyddu'r gystadleuaeth hon dros y blynyddoedd nesaf, yn enwedig yn ardal de Cymru a byddem yn annog cwmnïau sy'n dymuno dysgu rhagor am y gystadleuaeth a sut y gallan nhw gymryd rhan, i gysylltu â'r Academi."

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk