Medalau gwasanaeth nodedig i Gyfarwyddwyr Athrofa Confucius Y Drindod Dewi Sant


07.10.2021

Mewn seremoni arbennig yn ddiweddar, rhoddwyd medalau gwasanaeth nodedig i Krystyna Krajewska a Dr Thomas Jansen gan Sefydliad Addysg Ryngwladol Tsieina (CIEF).

At a special ceremony recently, UWTSD’s Krystyna Krajewska and Dr Thomas Jansen were awarded with distinguished service medals by the Chinese International Education Foundation (CIEF).

Cynhaliwyd y seremoni hybrid o Beijing yn rhan o'r digwyddiad "Anrhydeddu Ein Gorffennol, Adeiladu Ein Dyfodol" ar Ddiwrnod Athrofeydd Confucius y Byd. Sefydlwyd y wobr hon ar gyfer cyfarwyddwyr tramor a Tsieineaidd Athrofeydd Confucius i nodi blynyddoedd lawer o wasanaeth a chyfraniadau personol sylweddol i ddatblygiad y sefydliadau addysgol rhyngwladol hyn.  

Sefydlwyd Athrofa Confucius Y Drindod Dewi Sant, a leolir ar gampws y Brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan, yn swyddogol  yn 2007 gan yr Athro Yao Xinzhong, sydd bellach yn Ddeon yr Ysgol Athroniaeth ym Mhrifysgol enwog Renmin, Beijing. Yn ystod y 14 blynedd ddiwethaf, mae gwaith Athrofa Confucius mewn ysgolion ac ar draws y brifysgol wedi ehangu'n gyson o dan oruchwyliaeth ei gyfarwyddwyr.  

Gwasanaethodd Dr Thomas Jansen yn Athrofa Confucius rhwng 2007 a 2019 a goruchwyliodd dwf yr Athrofa drwy greu pum Ystafell Ddosbarth Confucius yn Ysgolion Uwchradd Cymru. Galluogodd ei weledigaeth ar gyfer cyfathrebu rhyngddiwylliannol rhwng Cymru a Tsieina i lawer o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant sicrhau lleoedd yn ysgolion haf Tsieineaidd Prifysgol Unedig Beijing a hefyd i ennill ysgoloriaethau blwyddyn dramor ym Mhrifysgolion Tsieina. Yn dilyn y seremoni, meddai Dr Jansen:

"Mae derbyn y Fedal Goffa 10 Mlynedd gan Athrofa Confucius yn anrhydedd mawr sy'n cydnabod y cyfraniad y mae’r staff wedi'i wneud i Athrofa Confucius ers 2005.

Rwyf hefyd yn falch oherwydd bod fy ngwaith gydag Athrofa Confucius wedi bod yn brofiad dysgu rhyngddiwylliannol dwfn rwy’n parhau i elwa ohono bron bob dydd. Roedd gweld eto gyn-gydweithwyr o bob cyfandir yn ystod y seremoni wobrwyo yn brofiad hyfryd ynddo’i hun."

Ymunodd Krystyna Krajewska ag Athrofa Confucius yn Rheolwr Cyffredinol i ddechrau yn 2010, ac yn Gyfarwyddwr Gweithredol yn 2013. Hi hefyd yw pennaeth Ysgol Tsieinëeg Athrofa Confucius yn Abertawe, a grëwyd yn 2016 mewn cydweithrediad â’r Gymdeithas Tsieineaidd yng Nghymru gyda'r nod o sicrhau bod pobl ifanc o dras Tsieineaidd yng Nghymru yn cysylltu â'u treftadaeth ieithyddol a diwylliannol.

Mae Krystyna wedi arwain nifer o  brosiectau cydweithredol gydag amrywiaeth o adrannau yn y Brifysgol gan gynnwys y Celfyddydau Perfformio, y Coleg Celf, Rheoli Gwestai Rhyngwladol a Ffilm a Ffotograffiaeth. Ar y cyd â chydweithwyr mae wedi creu cyrsiau pwrpasol ym maes iaith a diwylliant Tsieina ac mae wedi hwyluso nifer o ymweliadau myfyrwyr â Tsieina.

Yn rhan o'r Seremoni Wobrwyo, cyflwynodd Athrofa Confucius Y Drindod Dewi Sant gyfweliad fideo ag athrawon o Ysgol Gynradd Pentre'r Graig lle dysgir Tsieinëeg i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2.  O gannoedd o gyflwyniadau eraill o bob cwr o'r byd, dewiswyd fideo'r Drindod Dewi Sant gan CIEF yn un o'r 100 fideo gorau a ddangosodd arfer gorau. Meddai Krystyna Krajewska:

"Mae'n anrhydedd i mi dderbyn y wobr gan CIEF.  Mae gweithio i Athrofa Confucius wedi bod yn brofiad cyfoethog ac amrywiol ac mae wedi darparu nifer o gyfleoedd i arddangos cyfoeth diwylliant Tsieina mewn ystod enfawr o feysydd pwnc, nid dim ond wrth ddysgu iaith. 

Y cyfeiriad i Athrofa Confucius yn y dyfodol yw creu cysylltiadau agosach fyth â'r iaith a'r diwylliant Cymraeg.  Dros y flwyddyn ddiwethaf mae dysgu cyfunol ac ar-lein wedi agor y drws i lawer o ddysgwyr newydd, ond yn sgil darparu cyrsiau a hyfforddiant athrawon drwy gyfrwng y Gymraeg, gallwn ni agor y drws hwn i ragor fyth o bobl."

Meddai’r Athro Yanxia  Zhao, Cyfarwyddwr presennol Athrofa Confucius yn Y Drindod Dewi Sant:

"Llongyfarchiadau i Thomas a Krystyna am eu blynyddoedd lawer o wasanaeth nodedig. Yn wyneb newidiadau byd-eang i fyd gwaith ac addysg, mae ein Hathrofa Confucius yn parhau i chwarae rhan bwysig yn bont rhwng Cymru a Tsieina."

Yn rhan o'i ddatblygiad parhaus, mae Athrofa Confucius yn Y Drindod Dewi Sant wedi penodi aelod newydd o staff yn ddiweddar, Tang Yuqi, a'i henw Cymraeg yw Morwenna.  Mae Morwenna yn athrawes Tsieinëeg brofiadol o ac yn ieithydd dan gamp.  Dechreuodd ddysgu Cymraeg 18 mis yn ôl a chyflawnodd ragoriaeth yn ei phrawf Canolradd Cymraeg yr haf hwn.  Yn dilyn penodi Morwenna bydd Athrofa Confucius yn lansio cwrs "Dysgu i Addysgu Mandarin" cyntaf Cymru ar gyfer athrawon Cymru ym mis Tachwedd.  Bydd y cwrs hwn yn canolbwyntio ar lythrennedd triphlyg yn y cwricwlwm newydd.  Ym mis Ionawr 2022, bydd yr athrofa hefyd yn lansio cwrs cyfrwng Cymraeg ar-lein cyntaf Cymru ar gyfer dechreuwyr Tsieineaidd.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076