Myfyriwr Aeddfed yn graddio â Gradd Seicoleg Gymhwysol


16.08.2021

Roedd Genna Bowen yn 31 oed pan ymunodd â’r Drindod Dewi Sant fel myfyriwr aeddfed.  Cyn gwneud cais i’r Drindod Dewi Sant roedd Genna yn gynorthwyydd addysgu gyda Chyngor Sir Benfro am nifer o flynyddoedd.  Roedd ei phrofiadau wedi sbarduno ei diddordeb mewn iechyd meddwl a datblygiad plant a phobl ifanc.  

A headshot of Genna Bowen.

Penderfynodd Genna astudio yn y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin am ei bod yn lleol a byddai’n ei galluogi i gael mwy o amser i astudio a gofalu am ei theulu. Dylanwadwyd ar ei phenderfyniad i wneud cais am y cwrs BSc Seicoleg Gymhwysol gan ei dymuniad i fod yn seicolegydd clinigol, yn benodol ym maes iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Meddai Genna: “Mae’r cwrs yn addysgu’r theori a chymhwyso dulliau’n ymarferol a ddefnyddir mewn lleoliadau yn y byd go iawn, ac roeddwn i’n teimlo y byddai hyn yn llawer mwy buddiol na chwrs â ffocws ar theori.”

Yn benodol roedd Genna yn mwynhau astudio seicoleg fiolegol a gwybyddol yn ogystal â’r modylau seicoleg datblygiad.  Ychwanegodd Genna fod yr aseiniadau’n amrywiol, a oedd yn golygu bod pob myfyriwr yn cael cyfle i ddefnyddio eu cryfderau i roi tystiolaeth o’r hyn roeddynt wedi’i ddysgu.  Nid oedd y cwrs yn ymwneud yn unig ag arholiadau neu draethodau ac apeliodd hyn ati hi.

“Roedd yr adborth cyflym, ar lafar ac yn ysgrifenedig, a ges i ar ôl pob aseiniad yn llawer iawn o gymorth i feithrin fy hyder a dangos sut gallwn i wella.”

Mae’r tîm seicoleg wedi bod yn ganolog i ddatblygiad Genna, yn academaidd ac yn bersonol.   

“Y datblygiad mwyaf amlwg i mi oedd fy lefel o hyder a hunan-barch.  Roedd dychwelyd i’r byd academaidd wedi cyfnod mor hir yn codi ofn mawr arnaf i, ac roeddwn yn wir yn ansicr a oedd gen i’r gallu i gyflawni hyn, neu’r ymroddiad.  Wrth i bob aseiniad gael ei ddychwelyd, cynyddodd fy hunan hyder, ac roeddwn i’n gallu teimlo fy hun yn f’amau fy hun yn llai.”

Ar ôl graddio, yn ddiweddar mae Genna wedi sicrhau swydd fel seicolegydd cynorthwyol o fewn Gwasanaeth Asesu’r Cof gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Yn ôl Genna, mae’r staff addysgu wedi ymrwymo i lwyddiant eu myfyrwyr, ac maent â gwir ddiddordeb yn eu taith, cyn, yn ystod ac ar ôl y brifysgol. Mae Genna yn canmol y gefnogaeth y dangosodd staff yn ystod ei chyfnod fel myfyriwr a gwyddai petai ganddi broblem gyda’i gwaith, gallai bob amser fynd at y staff am gyfarwyddyd.

Meddai Dr Charlotte Greenway, Rheolwr Rhaglen y radd BSc Seicoleg Gymhwysol:  “Mae Genna yn fyfyriwr rhagorol gyda galluoedd trawiadol o ran meddwl yn rhesymegol a chwilfrydedd deallusol.  Mae hi wedi dangos dyfalbarhad a chryfder gydol ei hastudiaethau, a fydd yn ei helpu yn ei rôl newydd.  Yn ogystal ag ennill gradd dosbarth cyntaf, hefyd derbyniodd Genna wobr Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) am y traethawd hir gorau, y mae’n gobeithio ei gyhoeddi yn y misoedd i ddod.  Mae swyddi seicolegwyr cynorthwyol yn brin iawn ac yn denu’r ymgeiswyr gorau oll. Rydym yn falch iawn o lwyddiannau Genna ac yn dymuno’r gorau iddi yn y dyfodol.”

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk