Myfyriwr Aeddfed yn sicrhau lle ar Raglen Hyfforddi Graddedigion Rheoli Cyffredinol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda


12.07.2021

Mae myfyriwr aeddfed BA Busnes a Rheolaeth wedi sicrhau lle ar Raglen Hyfforddi Graddedigion Rheoli Cyffredinol AaGIC gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar ôl graddio â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf.  

Lauren Price

Mae Lauren Price yn hanu’n wreiddiol o Ddinbych-y-pysgod, Sir Benfro, ond bellach yn byw ym Meinciau yng Nghwm Gwendraeth, a theimlai ei bod wedi mynd i rigol yn ei swydd flaenorol ac nad oedd hi’n mynd i unman gyda hi. Aeth Lauren ddim i’r Brifysgol ar ôl gorffen yn yr ysgol, ond flynyddoedd yn ddiweddarach penderfynodd fynd amdani a gwneud cais.

Wrth benderfynu pa bwnc yr hoffai astudio, roedd Lauren yn gwybod ei bod am ddewis rhywbeth eithaf eang, a phenderfynodd wneud cais am y cwrs Busnes a Rheolaeth.  Yn ôl Lauren, mae’r cwrs:  “yn agor cynifer o ddrysau, mae cynifer o leoedd y gallwn fod wedi mynd gydag ef.  Doeddwn i ddim yn gwybod beth roeddwn am ei wneud, ond roeddwn yn meddwl y byddai’n rhoi digon o opsiynau i mi.”

Penderfynodd Lauren ei bod eisiau astudio yng Nghaerfyrddin am nifer o resymau.  Roedd hi eisiau aros yn lleol.  Hefyd roedd hi wedi clywed bod dosbarthiadau’r cwrs yn llai o ran nifer, a chan nad oedd yn gwybod sut byddai’n teimlo wrth ddychwelyd i addysg wedi cyfnod hir, roedd yn teimlo’n fwy hyderus gyda’r amgylchedd hwn, ac yn gwybod y byddai’n cael cynnig mwy o gymorth, yn gofyn cwestiynau ac yn cael mwy o drafodaeth mewn darlithoedd.  

I ddechrau doedd Lauren ddim yn hoffi bywyd prifysgol o gwbl, roedd yn codi ofn arni.  Roedd hi’n ei gael yn anodd er ei bod yn mwynhau’r darlithoedd a chynnwys y cwrs.  “Roedd hynny am fy mod i wedi bod i ffwrdd am amser mor hir rwy’n meddwl... Roeddwn i’n dechrau yng nghanol fy nhridegau, roedd yn gymaint o sioc i’r system.  Roedd y flwyddyn gyntaf honno’n ymdrech fawr, bu’n rhaid i mi fy llusgo fy hun drwyddi.  Ond wedyn ces i fy nhraed danaf a dechrau ymdopi â phethau’n ddidrafferth.”

A hithau’n fam i ddau blentyn bach, ac yn gweithio’n llawn amser – roedd mynd i ddarlithoedd a chwblhau gwaith cwrs yn galed, a chydbwyso popeth yn anodd. Yn ei blwyddyn olaf, newidiodd Lauren ei swydd ac yn anffodus nid oedd modd iddi fynd i gynifer o ddarlithoedd ag yr oedd wedi gobeithio.  Yn lle hynny, bu’n rhaid iddi addysgu ei hun ar-lein gyda’r hwyr er mwyn dal i fyny, sy’n dipyn o gamp ynddo’i hun. Fodd bynnag, mae Lauren yn teimlo bod lefel y cymorth y mae wedi’i gael gan y Brifysgol wedi bod yn wych.  

“Maen nhw bob amser wedi bod yn gefnogol.  Roedden nhw’n deall pan nad oedd modd i mi ddod i ddarlithoedd oherwydd roedd yn rhaid i mi weithio neu roeddwn i gyda’r plant... roedden nhw’n gefnogol iawn yn hynny o beth... unrhyw beth roedd ei angen arnaf, bydden nhw bob amser yn rhoi help llaw i mi, roedden nhw’n dda dros ben.”

I Lauren, rheoli oedd yr agwedd ar y cwrs roedd yn ei mwynhau’n fwyaf.   “Rwy’n caru pobl... Rwy’n dwlu ar sut mae pobl yn gweithio gyda’i gilydd, pam maen nhw’n gweithio’n dda, pam nad ydyn nhw’n gweithio gystal... bron iawn bod ‘na seicoleg ynglŷn â’r peth.  Doeddwn i erioed wedi meddwl amdani’n iawn, ond wrth fynd i mewn i farn damcaniaethwyr... mae popeth yn gwneud synnwyr.  Doeddwn i erioed wedi meddwl amdani cyn hynny, ac mae wedi gwneud i mi eisiau dilyn gyrfa ym maes rheoli.”

Wedi tair blynedd o waith caled, mae Lauren yn cyfaddef ei bod yn berson hollol wahanol i’r hyn roedd hi wrth gychwyn ar ei gradd.  Wedi dyfalbarhad a bod yn benderfynol, mae hi wedi gweld ei hun yn datblygu ac yn ennill hyder yn ei gallu, ac yn sgil hynny llwyddodd i gael gradd anrhydedd dosbarth cyntaf.  

Mae Lauren yn teimlo ei bod mewn dyled i’w darlithwyr am ei hysbrydoli, roedd pob aelod o staff yn wych.  Hoffai roi diolch arbennig i Glen Behenna am ei rhoi ar ben ffordd ynghylch rheoli prosiectau a’r agwedd o’r cwrs am y gweithle rhyngwladol, a dyna’r rheswm pam mae’n gwneud yr hyn mae’n ei gwneud nawr.  

Mae Lauren wedi llwyddo i sicrhau lle ar Raglen Hyfforddi Graddedigion Rheoli Cyffredinol AaGIC o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Yn ôl Lauren, dyma’r peth mwyaf cyffrous a allai fod wedi digwydd iddi hi ar ôl graddio.   Fel Hyfforddai Rheoli Cyffredinol, bydd Lauren yn gweithio’i ffordd o gwmpas gwahanol leoliadau o fewn gwahanol adrannau yn Hywel Dda, gan gysgodi rheolwyr.  Mae’n rhaglen ddwy flynedd a chaiff ei hanfon ar 4 lleoliad gwahanol, gan weithio ar wahanol brosiectau ac edrych ar ôl pobl wahanol. At hynny, bydd y rhaglen hefyd yn talu i Lauren gwblhau ei gradd MA.

Mae’r Brifysgol yn falch iawn o ymrwymiad a llwyddiant Lauren.  Meddai Jessica Shore, Rheolwr Rhaglen o Ysgol Fusnes Caerfyrddin:  “Rydym ni wrth ein boddau bod Lauren wedi sicrhau cyfle mor wych, mae wedi bod yn bleser bod yn rhan o daith addysg Lauren.  Mae’r 18 mis diwethaf wedi bod yn anodd i’r holl fyfyrwyr ac mae gweld cyflawniadau Lauren yn dyst i’w gwaith caled a’i natur benderfynol.”

Byddai Lauren yn annog pobl i wireddu eu breuddwydion ac ystyried bywyd prifysgol.  “Os ydy’r awydd gennych chi i lwyddo, ewch amdani!”

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk