Myfyriwr BA Actio yn cychwyn ei chwmni theatr ei hun


22.07.2021

Mae myfyriwr BA Actio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cychwyn ei chwmni theatr ei hun gyda chyd-fyfyriwr ar ôl graddio oherwydd diffyg cyfleoedd yn niwydiant y celfyddydau perfformio yn sgil pandemig Coronafeirws.

Elicia Axon

Gyda theatrau a neuaddau ar gau, mae aelodau’r diwydiant wedi defnyddio’u sgiliau a’u doniau i ddod â theatr ac adloniant i bobl yn eu cartrefi.  Yn achos Elicia Axon a raddiodd yng Nghaerfyrddin, fe’i hysbrydolwyd gan hyn i gychwyn ei chwmni ei hun gyda’i chyd-fyfyriwr Actio, Alexander Rice.

Nod ‘Badger Sett Productions' yw cefnogi awduron, cyfarwyddwyr, actorion a dylunwyr ar ddechrau eu gyrfa, ac mae Elicia ac Alexander wedi addo y byddant yn cyflogi o leiaf un unigolyn â doniau creadigol sydd ar ddechrau ei yrfa ar bob prosiect newydd maent yn ei greu.  

Meddai Elicia: “Oherwydd pandemig Covid 19 mae llai o swyddi mewn diwydiant sydd eisoes yn eithriadol o gystadleuol.  Doedden ni ddim eisiau eistedd o gwmpas yn aros i rywbeth ddigwydd. Yn lle hynny rydym ni’n gwneud i rywbeth ddigwydd.  Ein prosiect cyntaf yw taith o gwmpas tafarndai yn Lloegr.  Allaf i ddim datgelu gormod am fod popeth yn dal i gael ei drefnu ond mae’n gyffrous iawn gweithio ar rywbeth mor fuan ar ôl graddio. Rydym ni’n lwcus iawn i gael y gefnogaeth sydd gennym.”

Trosglwyddodd Elicia i’r cwrs BA Actio ar gampws y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin wedi treulio blwyddyn mewn prifysgol arall, cyn sylweddoli nad honno oedd y lle iddi hi.  Gwyddai’n barod fod enw da iawn gan y Drindod Dewi Sant, ond doedd hi byth wedi ystyried astudio yn nhref ei chartref genedigol.  

Meddai Elicia:  “Rwy’n cofio gweld cynhyrchiad stiwdio roedd actorion y Drindod Dewi Sant wedi’i gynhyrchu’r flwyddyn honno a gwybod ar unwaith mai fan hyn y dylwn i fod. Roedd yn gynhyrchiad proffesiynol dros ben gyda set, goleuadau a gwisgoedd gwych ac roeddet ti’n gallu gweld bod yr actorion i gyd yn ymfalchïo yn yr hyn roedden nhw’n ei wneud.”

Dewisodd Elicia astudio Actio am ei fod yn ei gwneud yn hapus ac roedd hi eisiau treulio tair blynedd yn gwneud rhywbeth a fyddai’n gwneud iddi wenu bob dydd. Mwynhaodd hi bob agwedd arni o ddarllen a dadansoddi sgriptiau, i greu’n fyrfyfyr a symud.  

“Dewisais i’r cwrs penodol hwn yn y Drindod Dewi Sant achos ei enw da a’i broffesiynoldeb. Yn y Drindod Dewi Sant rwyt ti’n cael hyfforddiant conservatoire mewn prifysgol.  Dyma’r gorau o ddau fyd am dy fod di ar dy draed yn bod yn ymarferol ac yn dysgu’r theori tu ôl i bethau ar yr un pryd.”

Hefyd bu’r cwrs yn fodd i Elicia weithio gydag ymarferwyr allanol.  “Yn ystod dy ail a dy drydedd flwyddyn mae pob modiwl yn cael ei addysgu gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant.  Mae popeth yn y diwydiant hwn yn ymwneud â chysylltiadau, gwneud ffrindiau a chydweithio, ac felly mae’n wych ein bod ni’n gallu dechrau gwneud hynny tra ein bod ni yn y Brifysgol.  Gallwn ni gysylltu â nhw ac efallai gweithio gyda nhw yn ddiweddarach yn ein gyrfa.  Maen nhw’n gwybod sut mae’r diwydiant yn rhedeg felly yn y bôn rwyt ti’n gweithio mewn ystafell ymarfer broffesiynol o’r cychwyn cyntaf, gan dy baratoi am y dyfodol.”

Yn ystod ei hastudiaethau, mae’r Brifysgol wedi cynnig cymorth cyson i Elicia, ac ar yr un pryd wedi caniatáu iddi fod yn annibynnol.

“Rwyt ti’n dysgu llawer iawn amdanat ti dy hun pan gei dy annog i wneud dy benderfyniadau dy hun. Felly roedd modylau megis creu’n fyrfyfyr a dyfeisio, theatr absẃrd, teledu a radio, lle cawson ni ryddid creadigol i gynhyrchu ein gwaith ein hun, yn fuddiol iawn.  Mae rhywbeth yn mynd ymlaen yn y Brifysgol drwy’r amser, digwyddiad efallai neu gymdeithas neu achlysur codi arian, pethau sy’n dy annog di i dy roi dy hun allan yno, i dy wthio allan o dy faes cysurlon ond mewn amgylchedd diogel, ychwanega Elicia.

Mae Elicia yn ystyried ei bod hi’n lwcus am ei bod wedi cael tiwtoriaid sydd bob amser wedi mynd tu hwnt i’r disgwyl dros eu myfyrwyr. Gwyddai y byddai unrhyw broblem a oedd ganddi’n cael ei datrys, yn syml drwy gael sgwrs.

“Mae staff y Brifysgol i gyd â chysylltiadau da iawn ac yn llawn gwybodaeth felly pe bawn yn mynd at rywun a doedden nhw ddim yn gallu helpu byddwn i  bob tro’n cael fy nghyfeirio at rywun newydd.  Doeddwn i byth yn teimlo fy mod ar fy mhen fy hun. Roedd y Brifysgol hyd yn oed wedi rhoi gliniadur i mi ym mis Chwefror er mwyn i mi allu parhau i astudio gartref yn hawdd.”

Dros y tair blynedd ddiwethaf, mae Elicia wedi ei gweld ei hun yn magu hyder.  Cyn cychwyn yn y Drindod Dewi Sant, doedd ganddi ddim hyder yn ei galluoedd, yn aml byddai’n dweud na wrth gyfleoedd am ei bod yn meddwl nad oedd hi’n ddigon da neu doedd ganddi ddim o’r sgiliau iawn.  Nawr, mae Elicia yn neidio ar bob cyfle!

“Rwy’n gallu fy ngwerthu fy hun ac yn cydnabod er fy mod i efallai’n ofnus neu’n nerfus, mae dysgu sgiliau newydd a fy ngwthio fy hun yn bwysig er mwyn tyfu.

“Allaf i ddim diolch yn ddigon i staff adran y celfyddydau perfformio yn y Drindod Dewi Sant am bopeth maen nhw wedi’i wneud drosof fi. Rwy’n ddiolchgar dros ben i’r Drindod Dewi Sant am dair blynedd wych o addysg. Diolch!”

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk