Myfyriwr BA Gwneud Ffilmiau yn ennill gradd ddosbarth Cyntaf ar ôl blwyddyn yn llawn cyfnewidiadau


12.07.2021

Mae myfyriwr BA Gwneud Ffilmiau wedi ennill Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar ôl cael blwyddyn yn llawn cyfnewidiadau.   

James Owen

Cyn i James Owen o Lanelli ddechrau astudio yn y Drindod Dewi Sant, roedd mewn swydd werthu.  Ar y pryd roedd yn gwirfoddoli yn ei eglwys leol, Eglwys yr 21ain Ganrif yn Llanelli, a daeth o hyd i hoffter am ffotograffiaeth.  Yn sgil y brwdfrydedd newydd hwn, ymddiddorodd mewn fideos a golygu ac roedd arno eisiau datblygu’r diddordeb hwn ymhellach.  Roedd James yn gwybod ei bod yn freuddwyd ganddo i redeg busnes yn ymwneud â chynhyrchu’r cyfryngau, ond byddai angen hyfforddiant a gwybodaeth bellach arno i allu dilyn y freuddwyd hon.  Ar ôl sylweddoli hyn, gadawodd James ei swydd a mynd i astudio yng Ngholeg Sir Gâr am ddwy flynedd cyn penderfynu dod i astudio yn y Brifysgol.

“Gan fy mod yn byw yn Llanelli, ac â theulu ac ymrwymiadau eraill, doedd dim modd mewn gwirionedd i mi symud i ffwrdd.  Roedd y Drindod Dewi Sant yn agos at gartref ac o fewn pellter teithio,”  meddai James. Cyn gwneud cais i’r Drindod Dewi Sant, daeth James ar draws Dan Bailey a oedd wrthi’n cynhyrchu’i ffilm derfynol fel gwaith cwrs am ei radd drwy gymuned fach oedd yn gwneud ffilmiau. Bellach mae Dan yn un o raddedigion y cwrs sydd hefyd yn gweithio fel technegydd yn yr adran.  Roedd Dr Brett Aggersberg, y rheolwr rhaglen, hefyd yn bresennol, a oedd yn golygu bod cyfle gan James i ofyn i’r ddau am y cwrs a’r Brifysgol.

Penderfynodd James astudio gwneud ffilmiau yn y Drindod Dewi Sant am nifer o resymau:  “Y rhinwedd gwerthu fwyaf i mi am y cwrs oedd bod y cwrs yn d’addysgu di sut i wneud arian fel gwneuthurwr ffilm yn ogystal ag addysgu elfennau ymarferol a thechnegol cynhyrchu.  Roedd dysgu sgiliau busnes ychwanegol yn allweddol i mi ... doedd dim angen meddwl ddwywaith.”

Yn ystod ei gyfnod fel myfyriwr, mae James wedi mwynhau llawer agwedd ar y cwrs gan gynnwys gweithio ar amrywiaeth o brosiectau gwahanol dros y tair blynedd ddiwethaf, yn cynnwys alldaith i Ynys Skomer mewn partneriaeth â chamerâu Olympus, a gweithdai eraill. Er i Covid gyrraedd, a olygai fod darlithoedd a gweithdai rhithwir ar waith, mae James yn teimlo ei fod wedi llwyddo i wneud cynnydd a datblygu’i set sgiliau gydol ei radd.  Teimlai James fod y gefnogaeth a roddwyd gan y darlithwyr Dr Brett Aggersberg a Dr Matt Jones yn ystod ei gwrs yn wych, ac mae’n teimlo’n ddyledus iddynt am ei ddatblygiad.

Gan fod yr eglwys yn chwarae rôl bwysig ym mywyd James, penderfynodd greu ei ffilm fer olaf ar sut yr effeithiodd Covid ar eglwysi yng Nghymru.  Yn ystod y ffilm mae James yn ymweld â thair eglwys wahanol yng Nghymru, 21st Century Church, Llanelli; The Bridge Family Church yng Nghastell Nedd, a Eglwys y Bedyddwyr Bryn Sion yn Aberdar; i ddarganfod sut mae Covid wedi effeithio arnynt, gan edrych ar sut maent yn gweinidogaethu i’w cynulleidfa, sut mae’r gymuned ac addoli wedi cael eu heffeithio.  Un o’r pethau mae James yn ei hoffi fwyaf yw’r ffaith ei fod yn mwynhau adrodd straeon a chwrdd â phobl, ac mae’r ffilm fer yn adlewyrchu hynny a’i arddull.  

 

How Has Covid Impacted Churches In Wales? from James Owen on Vimeo.

Ychwanegodd James: “Er bod Covid wedi digwydd, er nad ydw i wedi gallu cael darlithoedd yn y ffordd yr hoffwn i fod wedi eu cael nhw a dysgu ar y campws... rwy’n dysgu’n well o lawer mewn ystafell ddosbarth nag ar-lein, dwi dal i fod wedi datblygu... gorffennais i gydag anrhydedd dosbarth cyntaf, mae hynny wedi fy syfrdanu!”

Mae James wedi cael blwyddyn yn llawn cyfnewidiadau.  Ar ôl gorffen ei ail flwyddyn, yn ystod Covid, priododd ef a’i wraig, fodd bynnag 30 diwrnod wedyn, a chyn iddo ddechrau ar ei drydedd flwyddyn, bu farw tad James. Er ei fod yn dod i delerau â marwolaeth ei dad ac yn galaru, roedd James yn benderfynol o orffen ei radd er anrhydedd iddo, ac mae’n siŵr y byddai’i Dad yn falch o’i lwyddiant.

Mae’r Brifysgol yn falch iawn o ddatblygiad James dros y tair blynedd ddiwethaf.  Meddai’r darlithydd Brett Aggersberg: “Mae James wedi bod yn fyfyriwr ymroddedig iawn ers iddo ddechrau gyda ni dair blynedd yn ôl.  Yn y cyfnod hwnnw mae wedi bod yn fyfyriwr bywiog gan gymryd rhan yn yr amrywiaeth o gyfleoedd sydd gennym i’w cynnig.  Mae wedi profi i fod yn fyfyriwr poblogaidd, ac mae wedi ymdopi ag ystod eang o anawsterau proffesiynol a phersonol dros y flwyddyn ddiwethaf mewn ffordd aeddfed.  Mae ei ymrwymiad wedi ei alluogi i lwyddo yn y Brifysgol a sefydlu busnes llwyddiannus.  Ac yntau’n fyfyriwr lleol, mae James wedi gallu dathlu’i dreftadaeth ddiwylliannol Gymreig, gan ddatblygu ei wybodaeth a’i frwdfrydedd dros wneud ffilmiau ar yr un pryd.”

Mae’r dyfodol yn ddisglair i James. Mae wedi llwyddo i gychwyn ei gwmni cynhyrchu’r cyfryngau ei hun ‘Divine Creations’, ac mae wedi llwyddo i ennill nifer o gontractau corfforaethol gan gleientiaid lleol megis Cyngor Sir Gaerfyrddin a Hwb Ffocws yng Nghaerfyrddin.  Ei freuddwyd yn y pen draw yw ennill gwobr BAFTA Cymru, ac mae’n gobeithio y bydd y freuddwyd honno’n cael ei gwireddu mewn blynyddoedd i ddod

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk