Myfyriwr Cyfrifiadura yn y Drindod Dewi Sant yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Gŵn Gwyrdd y Deyrnas Unedig ac Iwerddon 2021


09.07.2021

Mae Daniel Algie, myfyriwr Cyfrifiadura (Peirianneg Meddalwedd) yn y Drindod Dewi Sant wedi cyrraedd rhestr fer derfynol Gwobrau Gŵn Gwyrdd y Deyrnas Unedig ac Iwerddon yn y categori myfyrwyr - Ymchwil gydag Effaith – am brosiect y bu’n ymwneud ag ef i helpu myfyrwyr i ailgylchu a chyfyngu ar faint o wastraff diangen sy’n mynd i safleoedd tirlenwi.

 

UWTSD Computing (Software Engineering) student Daniel Algie has been shortlisted as a UK and Ireland Green Gown finalist in the Research with Impact -Student category – for a project he undertook to help students recycle and limit the amount of unnecessary waste going to landfill.

Mae’r Gwobrau Gŵn Gwyrdd, a sefydlwyd yn 2004 ac a weinyddir gan EAUC, yn cydnabod y mentrau cynaliadwyedd rhagorol sy’n cael eu cynnal gan brifysgolion a cholegau. Gyda chynaliadwyedd yn symud i fyny'r agenda, mae'r Gwobrau wedi ennill eu plwyf fel y gydnabyddiaeth amlycaf o arfer da yn y sector addysg bellach ac uwch.

Dyfeisiwyd prosiect Daniel wedi iddo sylwi bod rhai myfyrwyr yn ymddangos yn ansicr ynghylch pa fin y dylid rhoi gwastraff ailgylchadwy ynddo.

Meddai: “Sylweddolais fod senario’r "dyfaliad gorau" yn anffodus yn arwain at halogi ffrydiau gwastraff unigol yn ddamweiniol.

“Nod fy mhrosiect oedd rhoi sganiwr ar fin sbwriel, gan ganiatáu i fyfyrwyr sganio cod bar cynnyrch a byddai gwybodaeth berthnasol yn ymddangos ar sgrin rhyngwyneb uwchben y bin. Byddai hyn yn rhoi gwybod i’r defnyddiwr felly pa ran o’r bin i’w defnyddio”.

Roedd prosiect Daniel yn golygu cysylltu sganiwr cod bar i Raspberry Pi. Roedd hwn wedi’i gysylltu â phlatfform ar y we a oedd yn cyd-gysylltu â’r caledwedd a Rhyngwyneb Rhaglennu Cymwysiadau (API) cyhoeddus i adalw manylion cynnyrch.

“Pan ddefnyddiais i hwn ar y cyd â rhaglen cronfa dda ailgylchu leol (Abertawe), roeddwn yn gallu cael gwybodaeth fanwl gywir ynghylch y bin ailgylchu cywir ar gyfer cynhyrchion a dangos y wybodaeth honno ar sgrin,” ychwanegodd Daniel.

Er gwaethaf heriau cyfyngiadau Covid, llwyddodd Daniel i greu a phrofi prototeip gweithiol o fewn cyfyngiadau’r cyfnod clo a rheoliadau cadw pellter cymdeithasol.

“Gwn fod myfyrwyr eisiau ailgylchu ond weithiau maent yn cymysgu o ran eu dealltwriaeth o’r hyn sy’n ailgylchadwy a’r hyn sydd ddim – oherwydd bod cymaint o blastigion a defnyddiau eraill y mae cwmnïau’n eu defnyddio ar gyfer pecynnu, ac nid yw’n hawdd deall pa fin y dylen nhw fynd iddo,” meddai.

“Mae cysyniad y cymhwysiad hwn yn un o fin clyfar lle mae’r defnyddiwr yn sganio cod bar cynnyrch, ac mae’r cymhwysiad yn dychwelyd gwybodaeth am y cynnyrch hwnnw ac, os yw’r cynnyrch yn ailgylchadwy, sut i ailgylchu’r cynnyrch, gan nodi’n glir ym mha fin y dylid taflu’r gwastraff.”

Cefnogwyd Daniel i ddatblygu’r prosiect gan Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol y Brifysgol.

“Yn ogystal gwnaeth y tîm Cymorth Dysgu yn y Drindod Dewi Sant gydweithio’n agos â mi gan gyfrannu yn y camau cychwynnol,” meddai.

“Y bwriad oedd cael y prototeip o’r cymhwysiad wedi’i osod yn yr ardal Cymorth Dysgu yn y Drindod Dewi Sant yn y lle cyntaf. Mae tua 25 o staff wedi’u lleoli yn yr ardal hon a byddai tua 100 o fyfyrwyr yn gallu defnyddio’r cymhwysiad: fy mwriad oedd cael adborth am y cymhwysiad gan y defnyddwyr hyn. Ond oherwydd Covid ni fu’n bosibl cyflawni hyn y flwyddyn academaidd hon, ond bydd yn cael ei weithredu yn y dyfodol. Fodd bynnag, rhoddwyd y cymhwysiad ar brawf yn llwyddiannus gyda ffrindiau a theulu.”

Ychwanegodd Daniel: “Mae cymaint o gymwysiadau a thechnoleg yn cael eu defnyddio bellach i wneud ein bywydau’n haws i fyw, gyda’r prif nod o wneud llawer o arian i gwmni. Nid dyna yw bwriad pob cwmni ond mae’n wir am y rhan fwyaf. Crëwyd y cymhwysiad hwn gyda’r unig ddiben o wella cyfraddau ailgylchu a helpu i wella’r amgylchedd.”

Meddai’r Athro Ian Walsh, Profost Abertawe a Phennaeth INSPIRE: “Mae Daniel wedi dangos y math o feddwl arloesol a chynaliadwy sy’n hanfodol er mwyn grymuso pob aelod o gymdeithas i wneud penderfyniadau gwybodus am ailgylchu ac i wella ansawdd deunyddiau gwastraff yn y gadwyn gyflenwi.”

Gan adfyfyrio ar y cyflwyniadau eleni, meddai Iain Patton, Prif Swyddog Gweithredol EAUC: “Mae’n amlwg ar sail nifer ac ansawdd y ceisiadau fod cynaliadwyedd a’r mudiad cynaliadwyedd sydd bellach yn anwrthdroadwy nid yn unig yn wydn, ond yn hynod egnïol, oportiwnistaidd a dynamig! Mae prifysgolion a cholegau yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon wedi troi heriau Covid 19 yn gyfleoedd ac wedi sicrhau bod pob newid yn newid o blaid cynaliadwyedd.

“Mae ein sylfeini economaidd a chymdeithasol yn cael eu hailosod, ac mae Gwobrau’r Gŵn Gwyrdd yn bwysicach fyth i ysbrydoli a phennu graddfa newid o blaid cynaliadwyedd. Llongyfarchiadau i bawb a gyrhaeddodd ein rowndiau terfynol.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk