Myfyriwr Dylunio Patrymau Arwyneb Y Drindod yn dechrau Interniaeth gyda Rolls-Royce


23.08.2021

Mae myfyriwr Dylunio Patrymau Arwyneb o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) wedi dechrau interniaeth am dâl a fawr chwenychir gyda’r gweithgynhyrchwr ceir eiconig, Rolls-Royce. Mae Rebecca Davies, 23, yn cael treulio 13 mis yn rhan o dîm dylunio o wyth unigryw’r cwmni, sydd wedi’i leoli rhwng Goodwood a Munich.   

Rebecca is studying for an MDes degree in Surface Pattern Design, specialising in Textiles for Fashion.

Mae Rebecca newydd gwblhau pedair blynedd o radd MDes mewn Dylunio Patrymau Arwyneb, yn arbenigo mewn Tecstilau ar gyfer Ffasiwn. Mae’r cwrs wedi’i leoli ar gampws Dinefwr Coleg Celf Abertawe y Brifysgol. Unwaith y bydd Rebecca yn cwblhau ei interniaeth, fe fydd yn graddio gyda gradd Meistr Dylunio mewn Dylunio Patrymau Arwyneb: Tecstilau ar gyfer Ffasiwn.

I ennill yr interniaeth Rolls-Royce, bu’n rhaid i Rebecca gyflwyno ei phortffolio a chwblhau prosiect dylunio. Yna, cafodd ei dewis i fynychu cyfweliad. Er bod gwaith yr holl fyfyrwyr prifysgol a gymerodd ran wedi gwneud argraff ar y tîm Rolls-Royce, safodd Rebecca allan yn y cyfweliad ac iddi hi y rhoddwyd y cyfle. Mae hi wrth ei bodd gyda datblygiad yr interniaeth hyd yma.

“Rwy’n cael y cyfle i weithio gyda dylunwyr anhygoel, gan ymchwilio i bynciau parhaus o fewn y cwmni,” meddai. “Rwy’n dal i geisio cael fy nhraed oddi tanaf a cheisio deall yr holl botensial dylunio sydd gan y cwmni i’w gynnig. Rwy’n derbyn dealltwriaeth a mentoriaeth y tu ôl i’r llenni mewn cwmni dylunio cerbydau modur mawreddog, sydd â threftadaeth drawiadol.

“Mae’r hyn a wneir yn Rolls-Royce yn fwy na dim ond ceir. Maent yn ffordd o deithio y gellir eu haddasu’n llawn, lle ystyrir bod profiad y teithwyr ar y sedd gefn yr un mor bwysig â phrofiad y gyrrwr. Dyma yw pinacl moethusrwydd, ac rwy’n gwbl ymwybodol o ba mor brin yw’r cyfle hwn a faint o fraint ydyw.”

Cododd y cynnig o interniaeth ar ôl i raglen Patrymau Arwyneb a Thecstilau’r Drindod gwrdd â thîm Dylunio Pwrpasol Rolls-Royce nifer o flynyddoedd nôl pan oeddynt yn ymweld â’r rhaglen BA Dylunio Modurol yn Y Drindod.  Gwnaethant amdaith gan ymweld â’r stiwdio dra hoff ar y 5ed llawr yng nghanol Campws Dinefwr Coleg Celf Abertawe. Gwnaethpwyd argraff fawr arnynt ar unwaith gan amrywiaeth y cwestiynu creadigol a’r cymhwysiad o ddylunio a welsant gan y myfyrwyr Patrwm Arwyneb, ac o ganlyniad gwnaethant gynnig y cyfle interniaeth.

“Pan fydd cwmni fel Rolls-Royce yn cysylltu â chi i chwilio am ymgeiswyr addas ar gyfer eu rhaglen interniaeth, mae’n eich stopio’n stond a dweud y gwir!” Meddai Georgia McKie, Cyfarwyddwr Rhaglen.

Rydym yn hoffi dweud yma ein bod yn fwy na dim ond cwrs tecstilau – a dyma a welsant yma hefyd. Daliwyd sylw Rolls-Royce gan yr arfer o gyfuno nifer o brosesau traddodiadol, wedi’u saernïo â llaw gyda chymwysiadau digidol newydd o’r radd flaenaf. Mae hyn yn rhan annatod o’n hymagwedd, dyma ein pwynt gwerthu unigryw.

“Gwnaethom ddarganfod bod Rolls-Royce yn gweithio gyda thîm amlddisgyblaeth yn eu huned unigryw, yn cynnwys dylunwyr tu mewn unigryw eu cerbydau. Mae’r ethos hwn yn alinio gyda hunaniaeth ein rhaglen yn berffaith. Mae natur trosglwyddadwy sgiliau dylunio a phriodoleddau graddedigion ein myfyrwyr yn ein rhyfeddu’n barhaus.” 

Roedd Georgia wrth ei bodd gyda lefel y sgil ac ymdrech a gyflawnodd yr holl fyfyrwyr wrth gystadlu am yr interniaeth.

“Cawsom ein siomi ar yr ochr orau gan y ffordd y cododd y myfyrwyr i’r her a osodwyd gan Rolls-Royce i ‘Greu Gweledigaeth o Foethusrwydd Modern a Chrefftau’r Dyfodol’ – nid oedd amser i gael eu dychryn gan ‘gravitas’ y brand!

“Cysylltodd Rolls-Royce gyda ni oherwydd sgiliau deunydd a chrefft y myfyrwyr, a’u dealltwriaeth o’r sector dylunio moeth a’u perthnasedd posibl iddo. Mae gallu’r myfyrwyr i gyfleu’r priodoleddau hyn mewn modd mor effeithiol trwy gyflwyniadau digidol yn destament i’w sgiliau amlddisgyblaeth uwch sydd wedi bod wrth wraidd y rhaglen Patrymau Arwyneb a Thecstilau erioed. Daeth y myfyrwyr a gyflwynodd prosiectau i Rolls-Royce â’u materoliaeth, patrymau, tecstilau, arwynebau ysgythredig a chysyniadau arloesol yn fyw, wedi’u mapio dros y delweddau a steiliau Rolls-Royce mwyaf hyfryd.” 

Nawr, mae hi’n edrych ymlaen at weld beth fydd Rebecca y ei gyflawni yn ystod y brentisiaeth.

“Mae canlyniad hyn yn mynd i newid byd Rebecca,” meddai. “Ni allwn aros i weld sut y bydd hi’n cymhwyso ei harbenigedd, sef dylunio print a phatrwm ar gyfer ffasiwn lefel couture, i brosiectau Rolls-Royce pwrpasol!

“Mae Rebecca wedi ffynnu ar ein rhaglen, mae hi’n ymgorffori popeth rydym yn gobeithio amdano yn ein myfyrwyr – mae ei sgiliau  darlunio, dylunio a delweddu deunydd yn eithriadol sydd hefyd yn wir am ei sgiliau cyfathrebu, â’i galluogodd i lwyddo ar y lefel cyflwyniad digidol a’r cyfweliad. Mae hi wedi cofleidio pob un cyfle y mae bod yn fyfyriwr Patrymau Arwyneb a Thecstilau wedi cynnig iddi.  Allwn ni ddim bod yn fwy balch.” 

Dywed Rebecca ei bod hithau wrth ei bodd gyda’i phrofiad o’r Drindod.

“Mae’r hyfforddiant a’r gefnogaeth ar y cwrs hwn heb eu hail,” meddai. “Yn wir, ni allaf feddwl am unrhyw ffordd y byddai’r tîm wedi gallu gweithio’n galetach nac wedi gwneud mwy drosom. Rydym wedi gorfod goresgyn llawer o rwystrau od iawn dros y 18 mis diwethaf, ond mae pawb ar y cwrs yn sylwi pa mor lwcus rydym wedi bod i gael carfan staff mor anhygoel ac ymrwymedig yn ein cefnogi drwy’r blynyddoedd hyn, yn astudio Dylunio Patrymau Arwyneb.  

“O ran cyfleoedd i greu a chymhwyso ein dyluniadau, bu’n eithriadol o anodd dod o hyd i unrhyw gwrs arall a oedd yn cynnig yr un cyfleusterau. Hefyd, ni allaf siarad am y cymorth ar y cwrs hwn heb sôn am y gwaith a wnaethpwyd gan ein technegwyr, Sharon Cooper, a Lloyd James. O’r diwrnod cyntaf maent yno i helpu cymaint â phosibl i’n helpu a chefnogi gyda’r cyfleusterau, maent yn amhrisiadwy ochr yn ochr â’n darlithwyr.”

Ychwanega Rebecca y byddai’n argymell y cwrs yn gryf i unrhyw un arall.

“Os ydych yn dwlu ar ddarlunio, bod yn greadigol, arloesi ac yn gyffredinol eisiau gwneud arwynebau’r byd yn hardd, ewch amdani!” meddai. “Dim ond tyfu y mae’r ymdeimlad o gymuned wedi gwneud yn ystod fy amser ar y cwrs. Fe gewch gefnogaeth y darlithwyr a’ch cyd-fyfyrwyr, ond hefyd y graddedigion sydd wedi dod cyn chi. Os byddwch yn dewis dilyn y cwrs, rwy’n gobeithio y bydd yn eich helpu i ddarganfod eich llawenydd dylunio. Dyna y mae wedi’i wneud i mi.”

Unwaith y bydd yn graddio, gobaith Rebecca yw parhau i adeiladu ei phortffolio proffesiynol trwy brosiectau proffesiynol a phersonol.

“Y freuddwyd fyddai dal ati i ddylunio patrymau, ond rwyf hefyd yn awyddus i barhau i adeiladu fy nealltwriaeth o’r diwydiant dylunio ac o gymaint o safbwyntiau â phosibl,! Meddai.

Mae tîm rhaglen Dylunio Patrymau Arwyneb Y Drindod yn gweithio gyda Rolls-Royce ar strategaeth recriwtio talent barhaus, felly bydd myfyrwyr eraill y rhaglen yn mwynhau briff byw Rolls-Royce yn y dyfodol agos. 

“Rydym yn ddyfeisgar ar ran y myfyrwyr; rydym yn ddangosol yn y ffordd rydym yn cydio ym mhob briff byw a phrosiect gwerth chweil ar eu rhan,” meddai Georgia. “Er gwaethaf heriau’r 16 mis diwethaf mae cyfleoedd anhygoel wedi dod i’n rhan, ac mae yna ymdeimlad amlwg bod y byd dylunio’n dod yn ei ôl yn dalog, ac maent yn chwilio am y genhedlaeth nesaf o dalent dylunio. Mae’n wych cael bod yn rhan o hyn.”  

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk