MYFYRIWR M.A. PRIFYSGOL CYMRU Y DRINDOD DEWI SANT YN GWIREDDU BREUDDWYD


19.04.2021

Mae myfyriwr Meistr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi gwireddu breuddwyd drwy gyfarwyddo’i hoff ddrama'r wythnos hon.

Kallum Weyman, a student on the MA Directing course, directed the drama ‘Educating Rita’ to a closed audience (due to the Coronavirus restrictions) on Friday, April 16th, at the Gate Arts Centre in Cardiff.

Mae Kallum Weyman sy’n astudio’r cwrs MA Cyfarwyddo wedi cyfarwyddo’r ddrama Educating Rita  i gynulleidfa gaeedig (o ganlyniad i gyfyngiadau’r Coronafeirws) ddydd Gwener, Ebrill 16eg yng Nghanolfan Celfyddydau’r Gate yng Nghaerdydd.

Mae’r ddrama gomedi Educating Rita gan Willy Russell yn ddrama sydd wedi’i leoli mewn swyddfa tiwtor prifysgol. Yn ystod y ddrama, rydym yn cwrdd â dau gymeriad, Rita, merch trin gwallt sydd yn mynychu dosbarthiadau nos er mwyn dysgu am lenyddiaeth Saesneg; a Frank y darlithydd sy’n ceisio’i dysgu. Er i’r ddrama hon gael ei hysgrifennu yn yr 80’au, mae’n parhau i fod yn ddrama berthnasol sy’n ymdrin â themâu oesol o ran agweddau at ryw a dosbarthiadau cymdeithasol.

Dan arweiniad Elen Bowman Mae’r rhaglen ôl-raddedig hon, sy’n flwyddyn o hyd, yn hynod ymarferol a dwys ac yn cynnig hyfforddiant a fydd yn datblygu cyfarwyddwyr proffesiynol y dyfodol.

Gwnaeth Kallum Weyman ddechrau astudio’r cwrs MA Cyfarwyddo nôl ym mis Medi 2019 am gyfnod o flwyddyn, ond o ganlyniad i gyfyngiadau’r Coronafeirws, fe benderfynodd Kallum i gael seibiant o’r astudio - er mwyn gallu dychwelyd pan fyddai modd cyfarwyddo drama ar lwyfan. Pan ddychwelodd Kallum i’w astudiaethau, ei freuddwyd oedd i gyfarwyddo’r ddrama Educating Rita, a thrwy gydweithio gyda staff Canolfan Berfformio Cymru, mae’r freuddwyd wedi’i gwireddu.

Meddai Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr Canolfan Berfformio Cymru : ”Un o’r pethau pwysig i ni’n ei wneud fel adran yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y diwydiant. Mae’r hyn mae Kallum wedi llwyddo’i gyflawni yn bwysig ar gyfer datblygu’n bersonol a phroffesiynol, ac rydym yn falch iawn ohonynt.”

”Mae wedi bod yn dipyn o her i baratoi ar gyfer y ddrama hon gan ddilyn at ganllawiau ymbellhau cymdeithasol, ond mae’n braf iawn i fedru bod mewn ’stafell ymarfer gyda phobl,” meddai Kallum, ”Dwi’n ddiolchgar iawn i’r Brifysgol am roi’r cyfle i mi fedru cyfarwyddo sioe go iawn, ac mae wedi fy mharatoi ar gyfer y byd gwaith.”

”Mae wedi bod yn brofiad arbennig i allu gweithio gyda phobl broffesiynol o’r maes, ac rwy’n ddiolchgar iawn iddynt o’u hamser.”

Kallum Weyman, a student on the MA Directing course, directed the drama ‘Educating Rita’ to a closed audience (due to the Coronavirus restrictions) on Friday, April 16th, at the Gate Arts Centre in Cardiff.

Mae Kallum hefyd wedi bod yn llwyddiannus y tu allan i furiau’r Brifysgol yn ddiweddar, wrth iddynt ennill Bwrsari Datblygu Syniad gyda Theatr Genedlaethol. Pwrpas y cynllun yw i roi’r cyfle i adlewyrchu cymunedau amrywiol Cymru o fewn gwaith yr artistiaid. Er bod Kallum yn diodde’ o Awtistiaeth a Dyspraxia, mae’n mynnu ei bod yn parhau yn annibynnol, ac mae cynllun o’r fath wedi bod yn fuddiol ar gyfer datblygu.

Wrth edrych yn ôl ar ei gyfnod o astudio’r cwrs, dywed Kallum, ”Mae astudio yng Nghaerdydd wedi bod yn arbennig. Rwyf wedi dysgu nifer o sgiliau newydd, yn ogystal â chael cyfle i weithio ar syniadau fy hun. Mae wedi rhoi’r cyfle i mi allu cwrdd, a gweithio gyda phobl wahanol, wedi meithrin cysylltiadau newydd, ac wedi fy ngwneud yn ymwybodol o fyd y theatr yng Nghymru.”

Mae Canolfan Berfformio Cymru yn cynnig hafan fywiog o actorion, cantorion a dawnswyr y dyfodol. Yn ogystal â chynnig hyfforddiant o’r radd flaenaf, mae’r cyrsiau hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygiad personol, parch a’r gallu i gydweithio - ac mae hyn yn deillio o'r gefnogaeth gadarn a gaiff y myfyrwyr gan y staff ymroddedig a phroffesiynol.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau a gynigir gan y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd, ewch i <https://www.uwtsd.ac.uk/cbc/>

Kallum Weyman, a student on the MA Directing course, directed the drama ‘Educating Rita’ to a closed audience (due to the Coronavirus restrictions) on Friday, April 16th, at the Gate Arts Centre in Cardiff.

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk