Myfyriwr pensaernïaeth yn y Drindod Dewi Sant yn ennill ei gradd a’i swydd gyntaf mewn practis pensaernïaeth


09.08.2021

Mae myfyriwr pensaernïaeth o’r Drindod Dewi Sant yn dathlu cael nid yn unig ei gradd ond hefyd ei swydd gyntaf yn gynorthwyydd pensaernïaeth rhan 1 mewn practis pensaernïaeth yng Nghymru.

Naomi Pocknell

Astudiodd Naomi Pocknell o Gaerdydd bensaernïaeth ar gampws y Drindod Dewi Sant yn SA1 Glannau Abertawe ac mae wedi graddio â gradd dosbarth cyntaf BSc mewn Pensaernïaeth – y cam cyntaf i ddod yn bensaer cymwys.

“Dewisais y Drindod Dewi Sant ar ôl mynychu diwrnod agored a gweld ei fod yn groesawgar iawn ac yn rhoi llawer o wybodaeth,” meddai.  “Roedd pawb yn barod iawn eu cymorth, ac roedd yn gyfle gwych i gwrdd â’r darlithwyr a dod i wybod mwy am y cwrs.”

“Yn y cyfweliad cwrddais ag Ian Standen, Cyd-gyfarwyddwr Rhaglen Pensaernïaeth, ac roedd hwnnw’n brofiad cadarnhaol iawn – roedd e’n gyfeillgar iawn ac yn llawn brwdfrydedd.  Ar y pryd roedd y Drindod Dewi Sant yn un o ddwy brifysgol yn unig yng Nghymru oedd yn cynnig y cwrs pensaernïaeth. I mi roedd y niferoedd bach yn y carfannau’n ddeniadol.”

Ychwanega ei bod wedi cael budd o fod yn rhan o garfan lai o faint yn ystod ei hastudiaethau.

“Mae wedi golygu ein bod wedi cael cyswllt ardderchog gyda’r darlithwyr, ac roedd yn defnyddio dull mwy personol ac unigol, sy’n well gen i,” meddai.  “Roedd prifysgolion eraill yn darparu cyrsiau gyda charfanau mwy o faint, ac rwy’n teimlo na fyddwn i wedi cael yr un profiad.”

Roedd uchafbwyntiau’r cwrs yn cynnwys cyfleoedd i fynd i safleoedd prosiect amrywiol, ymwneud â gweithwyr proffesiynol eraill tu allan i’r brifysgol, a chymryd rhan mewn prosiectau cymunedol a ddarparwyd gan y darlithwyr.  

“Hefyd mae wedi bod agwedd ymarferol ar y cwrs ac mae wedi caniatáu i ni ddylunio ac adeiladu rhai prosiectau, gan gynnwys lloches i bobl ddigartref,” ychwanega.

Roedd pandemig Covid-19 yn her sylweddol yn ystod y cwrs, gyda llawer o’r addysgu’n symud i fod ar-lein.

“Gan fod y cwrs hwn yn ymarferol i raddau helaeth iawn, roedd gweithio o gartref wedi newid y profiad yn fawr.  Fodd bynnag, roedd y cymorth a’r cyfarwyddyd gan y darlithwyr yn help mawr iawn. Er enghraifft yn ystod y pandemig roedd y darlithwyr yn hyblyg iawn, megis darparu tiwtorialau stiwdio ac arholiadau ar-lein” meddai Naomi. “At hynny, defnyddiwyd offer newydd i helpu i esbonio gwaith a braslunio syniadau – er enghraifft camera dros ysgwydd.  Roedden ni’n dal i allu cael yr un faint o amser ac adborth gan weithwyr proffesiynol ac roedd yr holl fodylau yn drefnus iawn.  Mae’r cyfathrebu gan y staff drwy e-bost wedi bod yn dda ac maen nhw’n ystyriol iawn ynghylch problemau technegol – er enghraifft, cysylltiad rhyngrwyd neu offer ddim yn gweithio.”

Yn ystod blwyddyn olaf ei hastudiaethau anogodd y darlithwyr eu myfyrwyr i gymryd rhan mewn cynllun mentora gan Gymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru (RSAW) oedd yn golygu dod yn bartner gyda gweithwyr proffesiynol mewn practis.  

“Roedd y cyfle hwn yn ardderchog ac wedi f’arwain ers hynny i gael fy swydd gyntaf fel cynorthwyydd pensaernïaeth rhan 1 gydag Oochitecture, practis pensaernïaeth yng Nghymru” meddai Naomi. “Rhoddodd y cwrs sylfaen ardderchog i mi am y swydd hon ac roedd y modylau’n gymorth wrth wneud cais am swyddi.”

Bellach mae Naomi yn gobeithio parhau â’i hastudiaethau a dod yn bensaer cymwys.  Ychwanega y byddai’n argymell Y Drindod Dewi Sant yn gryf i ddarpar benseiri eraill.

“Roedd y cwrs yn ardderchog, a’r mewnbwn a gefais gan y darlithwyr yn broffesiynol ac yn gefnogol iawn,” meddai. “Yn bendant byddwn i’n argymell y cwrs hwn i unrhyw un sy’n dymuno astudio pensaernïaeth.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk