Myfyriwr sydd wedi graddio ddwywaith o’r Drindod yn dechrau ymchwil ôl-ddoethurol mewn prifysgol yn yr Almaen


03.08.2021

Mae myfyriwr sydd wedi graddio ddwywaith o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) wedi dechrau prosiect ôl-ddoethurol yng Nghanolfan Max Weber (Max-Weber-Kolleg) Prifysgol Erfurt (Yr Almaen). Bydd un o’i chyn-diwtoriaid yn Y Drindod, Dr Ruth Parkes, yn darparu mentoriaeth anffurfiol ar gyfer y prosiect.

Sofia

Cwblhaodd Sofia Bianchi Mancini ei BA ac MRes yn Y Drindod ac nawr mae hi’n ymchwilydd ôl-ddoethurol yn Sonderforschungsbereich (Canolfan Ymchwil Cydweithredol) Transregio 294, sydd â’r teitl: Strukturwandel des Eigentums (Newid Strwythurol mewn Eiddo). Mae ei phrosiect ôl-ddoethurol, “The Construction of Divine Ownership in Neronian-Flavian Literature”, yn ceisio ymchwilio i sut y caiff perchenogaeth ddwyfol ei hadeiladu a’i negodi mewn testunau athronyddol a naratif Rhufain diwedd y ganrif gyntaf OC yn cynnwys Epistulae Seneca, De Bello Civili Lucan, Satryrica Petronius a Thebais, Silvae ac Achilleis Statius.

Cyn ei gradd ôl-ddoethurol, cwblhaodd Sofia BA yn Y Clasuron ac MRes mewn Astudiaethau Clasurol ar Gampws Llambed Y Drindod. Dyfarnwyd iddi Wobr y Parch Brifathro Maurice Jones am y Roeg a Gwobr y Canon William Williams am y Clasuron.

Yn nhrydedd flwyddyn ei BA, dyfarnwyd iddi ysgoloriaeth Erasmus gan Y Drindod a’i galluogodd i dreulio chwe mis cyntaf y flwyddyn academaidd ym Mhrifysgol Tarragona Rovira i Virgili yn Sbaen.

“Bu’n gyfle gwych i mi oherwydd fy mod wedi gallu deall rhagor am ddisgyblaethau newydd fel Archaeoleg a Gwyddor Amgueddfa a dysgu iaith newydd,” meddai.

Yn 2018 dyfarnwyd iddi ysgoloriaeth PhD gan Brifysgol Erfurt. Gwnaeth ei hymchwil yno

ymchwilio i ddimensiwn sosio-wleidyddol llechi melltithio yn Selinous ac Athen (6ed-4ydd canrifoedd CC).

“Cafodd fy mhwnc PhD ei ysbrydoli gan gwrs y gwnes i yn ystod fy MRes yn Y Drindod, a oedd yn ffocysu ar hud yn yr henfyd,” meddai.

Ychwanega ei bod wrth ei bodd gyda’r gefnogaeth a gafodd yn ystod ei hastudiaethau yn Y Drindod.

“Roedd y gefnogaeth wir yn wych,” meddai. “Yng Nghampws Llambed, nid oedd y dosbarthiadau’n fawr a dyma oedd un o’r pethau roeddwn yn ei hoffi mwyaf oherwydd fy mod yn gallu ymgysylltu’n rhwydd gyda’r darlithwyr a chynnwys y cwrs mewn amgylchedd gwbl gyffyrddus. Felly nid oedd dysgu’n oddefol ond yn weithredol bob tro. Hefyd, bu’r hyfforddiant personol agos yn Y Drindod yn help i mi dyfu fel academydd ac fel unigolyn.

“At ei gilydd, gwnes fwynhau cyfarfodydd un i un gyda goruchwylwyr a darlithwyr yn ogystal â’u hadborth manwl ar fy ngwaith, gan eu bod wedi fy ysbrydoli i wneud yn well bob tro. Cefais hefyd gymorth gwych gan ddarlithwyr adran Y Clasuron – yn arbennig Dr Kyle Erickson a Dr Errietta Bissa – pan fu’n rhaid i mi wneud cais am fy ysgoloriaeth PhD.”

Yn ystod ei BA, paratôdd dau gwrs penodol Sofia ar gyfer ei hôl-ddoethuriaeth: un ar y bardd Rhufeinig Lucan, ac un bardd Rhufeinig arall, Statius – yr olaf o’r rhain wedi’i addysgu gan Dr Ruth Parkes. Ysbrydolodd y cyrsiau ei diddordeb mewn, a’i brwdfrydedd dros, y ddau awdur a’u cyfnod.

“Rhoddodd y ddau gwrs ddealltwriaeth i mi o fyd y ddau awdur hwn ac yn bwysicach, i’w byd deallusol,” meddai. “Hefyd, taniodd y cyrsiau fy chwilfrydedd yn y gwirionedd cymdeithasol a hanesyddol tu ôl, a thu allan, i destunau Lucan a Statius.”

Bellach, mae fframwaith damcaniaethol Transregio 294 y Sonderforschungsbereich (Canolfan Ymchwil Cydweithredol) wedi rhoi cyfres o gwestiynau i Sofia sy’n caniatáu iddi archwilio i agweddau a materion gwreiddiol sydd o bwysigrwydd sylfaenol wrth ddeall Lucan a Statius (ymhlith eraill) a’u perthnasedd a bwriad i ddylanwadu ar gymdeithas Rhufain eu cyfnod.

Ychwanega Sofia ei bod yn blest iawn bod Dr Ruth Parkes wedi darparu mentoriaeth ychwanegol ar gyfer ei hôl-ddoethuriaeth.

“Mae’n bleser mawr i mi gael fy mentora gan un o’r arbenigwyr enwocaf ar Statius,” meddai. “Rwy’n siŵr y bydd ei harbenigedd yn cyfoethogi fy ngwybodaeth o Statius yn fawr, ac yn fwy cyffredinol, o lenyddiaeth Flavian.

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y pwnc heriol newydd hwn oherwydd y bydd yn ateb cwestiynau sydd hyd yma wedi’u hesgeuluso yn yr ysgoloriaeth a hefyd yn codi cwestiynau newydd a fydd yn ysbrydoli ymchwil y dyfodol. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen i weithio mewn amgylchedd sy’n dod ag ymchwil ynghyd o feysydd astudio amrywiol, y mae gan bob un ohonynt wahanol ddiddordebau ac ymagweddau o ran methodoleg.”

Meddai Dr Ruth Sparkes: “Mae sefyllfa newydd Sofia yn caniatáu iddi ddod â’i diddordebau mewn crefydd a llenyddiaeth, a oedd eisoes yn amlwg yn ystod ei hamser yn y Drindod, ynghyd mewn ffyrdd deinamig. Rwy’n edrych ymlaen i weithio gyda Sofia eto a gweld canlyniadau ei hymchwil.”  

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk