Myfyriwr Y Drindod ar fin cymryd ei hastudiaethau i’r lefel nesaf ar ôl cwblhau cwrs israddedig


02.08.2021

Roedd Natalie Beard wedi bod yn gweithio yn y diwydiant digwyddiadau am nifer o flynyddoedd, ers pan oedd hi’n 17 oed, pan benderfynodd gofrestru ar radd mewn Rheolaeth Digwyddiadau a Gwyliau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod). Teimlodd y byddai dod yn fyfyriwr aeddfed yn ei helpu i gymryd ei gyrfa i’r lefel nesaf.

Natalie Beard had been working in the events industry for several years, from the age of 17, when she decided to enrol on a degree in Events and International Festivals Management at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD).

“Roeddwn wedi cyrraedd pwynt lle nad oeddwn yn teimlo fy mod yn gwneud cynnydd pellach felly penderfynais astudio Digwyddiadau i weld p’un a allwn ymestyn fy ngwybodaeth o ddigwyddiadau ac ennill gradd i fy helpu i ddatblygu fy menter gymdeithasol neu gael swydd yn gweithio i gwmni arall,” meddai. “Dewisais astudio yn Y Drindod oherwydd y dosbarthiadau bach a’r lleoliad anhygoel.”

Bu iddi fwynhau ei hastudiaethau gymaint ei bod nawr yn bwriadu dychwelyd i’r brifysgol i astudio ar gyfer gradd Meistri.

“Roeddwn yn dwlu ar y cwrs a’r ffaith bod y rhan helaethaf ohono’n waith cwrs ac yn ymarferol ei natur,” meddai. “Mae’r darlithwyr yn wych hefyd. Buaswn yn ei argymell i unrhyw u oherwydd bod y cwrs yn cwmpasu llawer o’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i allu cynnal digwyddiadau yn ogystal â rhoi cyfleoedd i chi adeiladu ar eich profiad.

“Uchafbwyntiau’r cwrs oedd cynnal digwyddiad rhithwir yn y drydedd flwyddyn ochr yn ochr â Myfyrwyr Digwyddiadau a Thwristiaeth a gwirfoddoli mewn digwyddiad Calan Gaeaf yng Nghastell Ystumllwynarth.”

Un o’r prif heriau a wynebodd yn ystod y cwrs oedd addasu i ddysgu ar-lein a dysgu o gartref.

“Roedd gweithio mewn amgylchedd lle’r oedd gweddill yr aelwyd yn ceisio byw eu bywydau yn her,” meddai. “Yn y diwedd, symudais nôl i Abertawe i lety myfyrwyr ar gyfer ychydig wythnosau olaf y cwrs pan oedd yn saff gwneud hynny, i roi i mi fy hun y lle’r oedd arna’i ei angen i ganolbwyntio’n llawn ar fy aseiniadau.”

Nawr mae hi wedi cyflawni ei gradd mae hi’n edrych tua’r dyfodol.

“Ar hyn o bryd rwy’n bwriadu gwneud cais ar gyfer gradd Meistr felly fe ddylwn i fod o gwmpas am ryw flwyddyn arall!” meddai.

 Ychwanegodd Rheolwr y Rhaglen, Jacqui Jones:

“Ymunodd Natalie â ni o Ogledd Lloegr yn fyfyriwr aeddfed a chanddi gyfoeth o brofiad ymarferol o Wyliau a Digwyddiadau. Mae hi wedi bod yn fyfyriwr ardderchog, ac yn ystod ei hastudiaethau yn Y Drindod, nid yn unig y mae Natalie wedi datblygu ei sgiliau rheoli a’i gwybodaeth mae hi hefyd wedi datblygu ei phrofiad o ddigwyddiadau ymhellach ac wedi ennill y sgiliau digidol hanfodol i gefnogi ei gyrfa bwriedig mewn Rheolaeth Gwyliau.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk