Myfyriwr Y Drindod yn cynllunio dyfodol llewyrchus ar ôl cael gradd dosbarth cyntaf mewn Rhwydweithio a Seiberddiogelwch


02.08.2021

Graddio gyda gradd dosbarth cyntaf mewn rhwydweithio a seiberddiogelwch o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) yw’r cam cyntaf yn nhaith James Dunhill tuag at yrfa foddhaus. Nawr, mae’n bwriadu cwblhau gradd meistr yn y brifysgol, ar ôl i’r hyfforddiant a gafodd fel myfyriwr israddedig wneud argraff arbennig o dda arno.

 

Graduating with a first-class degree in networking and cyber security degree from The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) SA1 campus in Swansea is just the first step in James Dunhill’s journey towards a fulfilling career.

“Rwy’n eithriadol o falch gyda’r gefnogaeth a gefais,” meddai. “Mae’r darlithwyr yn aruthrol ac yn barod iawn i helpu. Mae’r gwasanaethau myfyrwyr yn arbennig hefyd.”

Dewisodd James astudio yn Y Drindod am ei fod yn uchelgeisiol ynghylch yr hyn roedd arno eisiau ei gyflawni.

“Mae llawer o brifysgolion i ddewis o’u plith, ond roeddwn yn ceisio dod o hyd i rywbeth unigryw, a rhywle a fyddai wir yn helpu gyda’m hastudiaethau,” meddai. “Dewisais Y Drindod am ei gallu i gynnig mynediad 24/7 i’r adeiladau a’r ffaith bod gan yr adeiladau newydd yn SA1 offer a gwasanaethau o’r radd flaenaf. Hefyd, fe’i dewisais am ei bod yn cynnig cymwysterau y gellir eu cwblhau ochr yn ochr â’r cwrs.  

“Yn ogystal â hyn i gyd, hoffais y ffaith fod myfyrwyr yn cael eu hannog i fynychu digwyddiadau fel WorldSkills a Hackathons. O ganlyniad i hyn llwyddais i gyfoethogi fy sgiliau rhaglennu a seiberddiogelwch, gan roi i mi brofiad o senarios bywyd go iawn.”

Ochr yn ochr â’i astudiaethau gradd, gwnaeth James astudio, a phasio, dau arholiad ychwanegol arall: EC-Council a Cyber Essentials Plus Assessor.

“I ymdopi â faint o waith a roddais i mi fy hun ei wneud bu’n rhaid i mi ddefnyddio rheolaeth amser oherwydd bu’n hanfodol gwneud pethau’n brydlon,” meddai.

Bellach, mae James yn bwriadu cwblhau ei radd Meistr yn Y Drindod gan hefyd chwilio am waith rhan amser i ddechrau ennill rhagor o brofiad.

“Wrth weithio drwy fy ngradd Meistr hoffwn gael cymhwyster arall – fy Cisco CCNP, ac efallai ennill cymhwyster arall hefyd,” meddai. “Ar ôl fy ngradd meistr rwy’n ceisio penderfynu p’un a fyddaf yn gwneud TAR neu efallai PhD.”

Ychwanega y byddai’n argymell Y Drindod yn gryf i eraill.   

“Buaswn yn argymell y cwrs hwn yn gryf am ei fod yn rhoi i chi wybodaeth gyflawn mewn rhwydweithiau a seiberddiogelwch a gallwch ddatblygu’r sgiliau hyn ymhellach mewn gradd meistr,” meddai. “Hefyd, mae’n rhoi dealltwriaeth i chi o gyfrifiadura i lefel sy’n eich gwneud yn fwy atyniadol i gyflogwyr na rhywun sydd dim ond yn fedrus mewn un pwnc.”

Ychwanegodd Dr Carlene Campbell, goruchwylydd prosiect blwyddyn olaf James

Mae James yn gyflwynydd huawdl a rhagorol sy’n gwybod sut i ddal a syfrdanu cynulleidfa. Mae’n llawn mynegiant ac yn gwybod sut i rannu ei wybodaeth mewn ffordd frwdfrydig a llawn hwyl. Mae’n barod bob tro i help a rhannu gwybodaeth a gaiff drwy ymchwil a’i astudiaethau. 

“Mae ganddo ffocws clir, mae’n benderfynol, yn weithgar, yn uchelgeisiol ac yn gweithio tuag at goliau. Mae e’n cymryd ei uchelgeisiau o ddifrif, mae’n ddisgybledig, yn ymroddedig, ac yn gadarn wrth ddilyn ei amcanion. Mae ei fynegiant llafar yn Saesneg yn ardderchog. Mae e wedi arddangos y gallu i weithio ar ei liwt ei hun ac mae’n frwdfrydig iawn dros ddysgu pethau newydd a cheisio cymhwyso’r wybodaeth a ddysgwyd i wella ei sefyllfa ef ei hun ac eraill. Mae ei ddibynadwyedd a’i barodrwydd i fynd i’r afael â her nes ei gwblhau heb ei ail.

“I grynhoi, mae e’n dangos y lefel gofynnol o ffocws, penderfyniad, egni, a brwdfrydedd a fydd yn ased gwerthfawr i unrhyw sefydliad neu gyfundrefn.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk