Myfyrwraig BA Astudiaethau Tsieniaidd yn graddio gyda gradd dosbarth cyntaf.


26.07.2021

Mae Ana Sadler o Ddwyrain Sussex wedi graddio gyda BA Astudiaethau Tsieineaidd o PCYDDS Llambed.  Daeth o hyd i’r cwrs ar ôl cymryd blwyddyn allan o’i hastudiaethau blaenorol mewn prifysgol arall. Yn ystod y cyfnod hwnnw, penderfynodd ddysgu Mandarin i’w hun a arweiniodd at chwilio am brifysgol arall a oedd yn cynnig Astudiaethau Tsieineaidd a’r cyfle i ddysgu am Sinoleg – diwylliant a hanes Tsieina. Apeliodd Llambed ati gan ei fod yn gampws bach gydag agwedd bersonol iawn.

Ana Sadler wearing an academic gown and hat stands in front of the university's coat of arms.

Cynigiodd y cwrs flwyddyn dramor yn Tsieina yn benodol i ganolbwyntio ar ddysgu iaith.

Meddai Ana: “Roedd llawer o wahanol elfennau i’r cwrs gradd y mwynheais nhw, mae wedi bod yn ddiddorol ac yn rhyfeddol i ddysgu am hanes, diwylliant ac iaith Tsieina! Ond alla’ i ddim dweud celwydd, fydd dim byd arall byth yn well na’r flwyddyn dramor yn Tsieina.”

Mae’r brifysgol wedi helpu Ana i ddatblygu yn academaidd, ond hefyd mae wedi ei helpu’n fawr i ddatblygu ei hannibyniaeth ei hun. 

“Rwy’n credu ein bod yn lwcus iawn i gael ein lleoli ar gampws mor fach, ac yn bersonol mae hyn wedi fy helpu i dyfu yn ystod fy nghyfnod yn Llambed ac wedi fy nhroi’n unigolyn llawer mwy hyderus, yn fy ngwthio i wneud pethau fyddwn i ddim wedi eu hystyried o’r blaen, fel mae wedi gwneud gydag eraill rwy’ wedi cwrdd â nhw. Er bod y campws yn fach, mae Llambed yn cynnig llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr os ydyn nhw’n barod i gymryd rhan, ac mae’r agweddau mwy personol wir yn gadael i chi ffynnu, i ddatblygu’ch sgiliau a’ch hunan.

“Rwy’ wedi newid llawer fel person dros y tair blynedd diwethaf a dreuliais yng Nghymru a’r flwyddyn a dreuliais yn Tsieina. Mae fy sgiliau academaidd hefyd wedi datblygu’n fawr, a dweud y gwir doeddwn i ddim yn fyfyrwraig o’r safon uchaf wrth wneud fy nghyrsiau TGAU a lefel-A, fodd bynnag mae’n ymddangos bod popeth wedi newid nawr fy mod yn y brifysgol ac wedi llwyddo i raddio gyda Dosbarth Cyntaf, rhywbeth fyddwn i byth wedi meddwl oedd yn bosib cyn i mi ddod i’r brifysgol.”

Mae wedi bod yn flwyddyn heriol i fyfyrwyr eleni oherwydd y pandemig Covid-19 ac mae cwblhau gradd mewn cyfnod mor anodd yn rhywbeth na fydd Ana byth yn anghofio.  

“Un atgof fydda’ i byth yn ei anghofio yw treulio’r Nadolig ar y campws eleni a’r cymorth ardderchog a roddodd y tîm llety, y porthorion ac Undeb y Myfyrwyr i mi a myfyrwyr eraill a arhosodd dros gyfnod y Nadolig.”

Yn ôl Ana, mae gan y brifysgol nifer o systemau cymorth yn eu lle i helpu myfyrwyr.

“Mae’r darlithwyr yn mynd uwchlaw a thu hwnt i’ch helpu i wneud y gwaith gorau y gallwch ei wneud. Mae’r tîm llety a’r porthorion ar gampws yn gwneud llawer i gynorthwyo pob myfyriwr ar y campws ac mae’r porthorion ar gael i ni bob dydd, ni waeth pa broblem sy gyda chi. Yn olaf, mae Undeb y Myfyrwyr yn un arall o’r systemau cymorth mwyaf i’r corff myfyrwyr, bob amser yn mynd uwchlaw a thu hwnt er lles y myfyrwyr ni waeth pa fater all fod gyd chi neu beth bynnag y gallwch fod yn brwydro ag ef.”

Meddai Cyfarwyddwr Rhaglen y BA Astudiaethau Celtaidd, yr Athro Cysylltiol Thomas Jansen: “Mae Ana wedi bod yn fyfyrwraig ardderchog yn ystod cyfnod ei chwrs gradd. Roedd ei phenderfyniad i astudio Tsieinëeg yn Tsieina yn ystod ail flwyddyn ei gradd 4-blynedd yn ei galluogi i ennill rhuglder yn Tsieinëeg a chael profiad uniongyrchol o’r wlad. Mae Ana a’i dosbarth wedi dangos y gallan nhw gwrdd â’r heriau sy’n dod o fyw a gweithio mewn amgylchedd diwylliannol ac ieithyddol sy’n wahanol i’w rhai eu hunain. Mae’r sgiliau a nodweddion personol hyn yn eu gwneud nhw’n gyflogadwy iawn a byddan nhw o fudd iddyn nhw gydag unrhyw yrfa byddan nhw’n dewis mynd i mewn iddi.”

Mae Ana yn cadw ei hopsiynau ar agor at y dyfodol. Mae’n cyfaddef y bydd y sgiliau a’r wybodaeth mae hi wedi eu datblygu yn agor llawer o ddrysau iddi ni waeth pa lwybr y bydd hi’n dewis ei ddilyn.,

“Mae llawer o gyfleoedd sy ar agor i mi nawr efallai na fydden nhw ddim wedi bod heb y profiad o fynd i’r brifysgol," meddai.

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk