Myfyrwraig hŷn yn ennill gradd BA mewn Eiriolaeth ar ôl cael ei hysbrydoli gan wirfoddoli i ddychwelyd i fyd addysg


10.09.2021

Mae myfyrwraig hŷn o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi graddio gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Eiriolaeth ar ôl cael ei hysbrydoli gan wirfoddoli i ddychwelyd i fyd addysg.

A head-and-shoulders photo of Jane Gwynn, successful Advocacy graduate..

Mae gan Jane Gwynn o Lanelli gefndir mewn datblygiad plant. Gwnaeth gymryd saib o’r byd gwaith yn 2005 er mwyn magu ei phlant gartref a gofalu am ei theulu. Pan ddechreuodd Jane wirfoddoli, fe sylweddolodd yn gyflym ei bod hi’n mwynhau dysgu ac uwchsgilio, a gwnaeth hyn ei helpu i ddatblygu grŵp cymunedol llwyddiannus sy’n cael ei ariannu gan y loteri ac sy’n canolbwyntio ar effaith salwch meddwl rhieni ar blant.

Roedd astudio Eiriolaeth yn ddewis amlwg i Jane am ei bod hi’n teimlo’n gryf ynglŷn â llesiant emosiynol plant, ac mae’n annog bod lleisiau plant yn cael eu clywed a’u hawliau yn cael eu parchu pan ydynt yn agored i niwed.

Meddai Jane: “Roedd y cwrs yn anhygoel o amrywiol. Roedd y modylau yn cynnwys polisi cymdeithasol, cynhwysiant cymdeithasol, iechyd meddwl, cyfiawnder troseddol a nifer o feysydd sy’n ymwneud  â thwf adfyfyriol a phersonol.  Mae’r rhain wedi annog a magu ynof hyder go iawn a oedd tan hynny yn crafu’r wyneb, ac i ran helaeth, yr wyf, am y tair blynedd diwethaf, wedi bod yn credu bod gennyf y gallu, ond ar yr un pryd yn dioddef o hunanamheuaeth. Mae graddio gyda gradd dosbarth cyntaf gydag anrhydedd wedi dangos i mi fy mod yn gallu!”

Mae tîm grymuso cymdeithasol PCYDDS wedi bod yn anhygoel o gefnogol i Jane a’i grŵp, ac roedd aelodau’r tîm hwnnw bob amser ar gael ar e-bost, gan ddangos proffesiynoliaeth ar bob achlysur ochr yn ochr ag ymarweddiad cynhwysol a chroesawgar. 

Meddai Phillip Morgan, Rheolwr rhaglen y cwrs Eiriolaeth: “Wrth i ni longyfarch ein graddedigion ar gwblhau eu hastudiaethau’n llwyddiannus, ni ddylem fyth honni ein bod ni wedi grymuso ein myfyrwyr; gallwn honni’n ostyngedig ein bod ni wedi cyfrannu at greu amgylchedd dysgu diogel lle gall myfyrwyr ymarfer ‘dweud eu gwirionedd’ wrth iddynt hawlio grym ar gyfer eu hunain drwy ‘roi llais i werthoedd’. Mae’r Tîm Grymuso Cymdeithasol (SET) sy’n cyflwyno’r rhaglen radd BA Eiriolaeth wedi cael y fraint o ymgymryd â gwaith sy’n cynorthwyo myfyrwyr yn y broses hunanddarganfod.”

Ym marn Jane, mae dysgu fel myfyrwraig neu fyfyriwr hŷn yn ffordd heintus dros ben o ddysgu, ac er gwaethaf ei nod cychwynnol o fod yn eiriolwr plant, mae’n teimlo nad yw ei dyddiau dysgu a’i ‘gyrfa mewn prifysgol’ wedi gorffen eto. Mae Jane wedi penderfynu dychwelyd i PCYDDS ym mis Medi i astudio’r cwrs Addysg Athrawon AHO.

“Rwyf wrth fy modd ac wedi fy nghyffroi yn fawr oherwydd byddaf yn parhau nid dim ond ar fy nhaith fi fy hun ond hefyd ar daith eiriolaeth yng Nghymru. Mae eiriolaeth yn tanategu nid dim ond saith nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, ond mae hefyd yn fframwaith ar gyfer cynorthwyo pob dinesydd pan fyddant yn agored i niwed, mae’n annog clywed pan fo eraill dim ond yn gwrando, mae’n hyrwyddo dewis pan fo unigolion yn teimlo nad oes dewis arall ar gael, ac mae’n mynd i’r afael â’r sawl sydd mewn awdurdod heb unrhyw ragfarn. Teimlaf pe baem yn gallu chwarae rhan fechan yn natblygiad eiriolwyr y dyfodol, cynnal cysylltau rhwng theori ac ymarfer a pharhau i ddysgu er mwyn addysgu, yna bydd y potensial i dyfu a gwneud newidiadau cadarnhaol i’r  gymdeithas yn cynyddu. Pwy na fyddai eisiau bod yn rhan ohono?”

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk