Myfyrwraig yn ennill gwobr Prif Fydwraig Dwyrain Lloegr


05.05.2021

Mae ymgeisydd am Ddoethuriaeth mewn Ymarfer Proffesiynol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ennill gwobr Prif Fydwraig Dwyrain Lloegr yn ddiweddar.

Tendai Nzirawa

Cafodd Tendai Nzirawa o Swydd Essex, Rheolwraig Gwella Ansawdd yn Rhwydwaith Clinigol Mamolaeth Dwyrain Lloegr (NHS England a NHS Improvement – Dwyrain Lloegr) y wobr ym mis Hydref 2020, i gydnabod y ffaith iddi fynd y tu hwnt i'w dyletswyddau yn ei gwaith mewn perthynas â lleiafrifoedd ethnig ac anghydraddoldebau. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Tendai wedi dangos arweiniad ysbrydoledig yn ei gwaith, sydd wedi gwella canlyniadau clinigol gwasanaethau mamolaeth yn y rhanbarth. 

Mae Tendai wedi llwyddo i ystyried yn ei harweinyddiaeth yr anghydraddoldeb sy’n bod ar hyn o bryd ac a brofir gan leiafrifoedd ethnig a chymunedau  sy'n agored i niwed, yn enwedig yn ystod pandemig COVID-19. Mewn ymateb i hyn sefydlodd Tendai y ‘ffrwd waith edrych y tu hwnt i leiafrifoedd ethnig ac anghydraddoldebau', a gweithio gyda sawl partner ar hyn gan gynnwys Public Health England. Llwyddodd Tendai i sefydlu'r cymorth y mae ei hangen ar leiafrifoedd ethnig a dechreuodd hefyd gymryd camau allweddol i weithredu newid yn y maes mewn ymateb o safbwynt systemig, yn ogystal â rhoi llais i fenywod o leiafrifoedd ethnig a chymunedau grwpiau eraill sy'n agored i niwed ac sy'n defnyddio gwasanaethau Mamolaeth ar draws Dwyrain Lloegr.

Mae gan Tendai awydd angerddol i wneud gwahaniaeth: "Yn Rheolwr Gwella Ansawdd yn Rhwydwaith Clinigol Mamolaeth Dwyrain Lloegr, rwy'n dod â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, y trydydd sector a Phartneriaethau Lleisiau Mamolaeth at ei gilydd i gyfrannu a chydweithio wrth newid systemau ar draws Dwyrain Lloegr. Ni all un person ddod â newid, ond grŵp ymroddedig a fydd yn mynd yn ôl i'w systemau ac yn dylanwadu ar newid yn lleol."

Yn ôl Tendai, ni fyddai'r wobr hon wedi bod yn bosibl heb y gefnogaeth a'r arweinyddiaeth barhaus a roddwyd gan y Brifysgol. Mae hi wedi ei gweld ei hun yn trawsnewid, ac yn teimlo bod y cwrs wedi ei grymuso, ac wedi magu ei hyder mewn dysgu ac arweinyddiaeth.

"Rwyf wedi dod yn ymwybodol yn ddiweddar fy mod i, yn fy arweinyddiaeth, yn defnyddio'r wybodaeth a'r sgiliau rwyf wedi'u dysgu ar y cwrs i rymuso eraill."

Yn ystod ei hastudiaethau, mae Tendai wedi dysgu sgiliau ychwanegol, heb yn wybod iddi, megis mentora a hyfforddi sydd wedi ei helpu i ddatblygu ei gyrfa.

Penderfynodd Tendai astudio yn Y Drindod Dewi Sant am ei bod yn chwilio am gwrs addysg bellach i ddatblygu ei gyrfa. Ar ôl cwblhau ei gradd MSc roedd am astudio ymhellach, ac wrth bori ar gyrsiau ar-lein dyma hi’n dod ar draws Doethuriaeth mewn Ymarfer Proffesiynol. Aeth am y cwrs ar unwaith gan ei fod yn canolbwyntio ar ymarfer proffesiynol, ac roedd y cwrs hefyd yn caniatáu iddi gael perchnogaeth hefyd.

Meddai Dr Christine Davies, Cyfarwyddwr Rhaglen y Ddoethuriaeth mewn Ymarfer Proffesiynol yn Y Drindod Dewi Sant: "Mae Tendai wedi bod yn ysbrydoliaeth i'w chydweithwyr, yn y gwaith ac yn ei hastudiaethau. Mae ei hastudiaethau DProf wedi ei helpu i gynyddu ei gwybodaeth a’i hyder ac wedi cyfrannu at ei harweinyddiaeth hynod effeithiol ym maes bydwreigiaeth yn ystod COVID19. Dylai ei hymchwil Rhan 2 fod o fudd i'w chleifion a'i chymuned yn ne-ddwyrain Lloegr a thu hwnt."

Mae’r dyfodol yn ddisglair i Tendai, ac mae astudio gyda'r Drindod Dewi Sant wedi gwneud iddi sylweddoli bod pwrpas ar gyfer ei llwybr gyrfa. Mae'r cwrs hwn wedi llwyddo i agor drysau i Tendai mewn ffordd nad oedd hi'n gwybod ei bod yn bosib, a'i gweld hi'n trawsnewid yn arweinydd sy'n ysbrydoli eraill.

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476 

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk