Myfyrwyr BA Crefftau Dylunio yn ennill gwobrau nodedig gan Gymdeithas Medalau Celf Prydain


28.04.2021

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr Kate Scale a Juliette Zelleke ar y rhaglen Crefftau Dylunio yng Ngholeg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant, sydd wedi ennill gwobrau dylunio cenedlaethol o fri gan Gymdeithas Medalau Celf Prydain.

UWTSD Swansea College of Art Design Crafts students Kate Scale and Juliette Zelleke have both secured prestigious national design prizes at the British Art Medal Society.

Thema 28ain Prosiect Medalau Myfyrwyr Cymdeithas Medalau Celf Prydain oedd ‘Mae Celf Ddu o Bwys’ ac ar 10 Ebrill cyhoeddodd y Gymdeithas enwau’r enillwyr wedi blwyddyn heriol yn sgil pandemig y Coronafeirws.   Bu cyfanswm o 14 coleg o’r DG ac un o Fwlgaria yn cymryd rhan, gan greu canlyniad ymhlith y gorau y mae’r beirniaid wedi’i weld erioed.   Yn y categori medalau efydd bwrw, o gyfanswm o 74 ymgeisydd, enillodd Kate Scale, myfyriwr yr ail flwyddyn mewn Crefftau Dylunio yng Ngholeg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant y wobr a ddyfarnwyd am y medal mwyaf ‘blaengar’, a roddwyd gan Gymdeithas Anrhydeddus y Cyllellwyr.

Castiwyd y medal mewn efydd ac yng ngeiriau Kate fe’i hysbrydolwyd gan “ymchwil i’r daith a wnaethpwyd gan lawer o artistiaid du, ifanc yn y 1950au a 60au, ar eu pennau eu hun i leoedd megis America a’r DG, lle nad oedd ganddynt unrhyw gefnogaeth nac anogaeth gan ddioddef rhagfarn ofnadwy ar hyd y daith.   Ychwanegodd: “Roedd eu gweld wedyn yn gwthio heibio i hyn ac yn llwyddo yn eu taith, yn anhygoel ac yn hoffus.   Dangoson nhw gymaint o gryfder a gwytnwch ac mae hynny ynddo’i hun yn haeddu cydnabyddiaeth fawr.   Diben fy medal ‘No Barricades’ oedd cofio’r cryfder hwnnw gan barhau i sefyll dros beth rydych yn ei gredu. Mae cystadleuaeth y Gymdeithas Medalau Celf wedi gwneud i mi sylweddoli bod ymwybyddiaeth ddiwylliannol yn rheidrwydd ym mywydau pob un ohonom.   Mae’n hanfodol ein bod yn ein haddysgu ein hun i gydnabod gwahanol ddiwylliannau am fod hyn yn arwain at fwy o ddealltwriaeth ac i bob un ohonom deimlo ein bod yn cael ein derbyn yn ein cymdeithas aml-ddiwylliannol.  Roedd yn hyfryd iawn clywed bod fy medal i wedi ennill gwobr yng nghystadleuaeth y medal ‘Mae Celf Ddu o Bwys’ gan fy mod i wedi mwynhau pob rhan ohoni’n fawr ac wedi dysgu cymaint.”

Meddai Marcy Leavitt Bourne o Gymdeithas Medalau Celf Prydain:  “Roedd y beirniaid hefyd yn gwerthfawrogi’r ymchwil roedd Kate wedi’i wneud, gan edrych ar waith haniaethol Mavis Pusey o’r 1960au tan ddiwedd ei hoes.   Rhoddodd Kate gydnabyddiaeth i’w hysbrydoliaeth, gan gyfeirio at yr artist yn ei datganiad.   Roedd yn ddewis rhagorol ar gyfer y thema ‘Mae Celf Ddu o Bwys’ ac mae’n tynnu sylw at waith artist du arloesol roedd ei gyrfa’n cynnwys arlunio a gwneud printiau yn Efrog Newydd a Pharis.   Roedd creu medal gan ddefnyddio siapiau geometrig a lle negyddol yn arloesol, ac yn haeddu gwobr y Cyllellwyr.”

Yn ogystal â’r wobr  hon, dyfarnwyd teilyngdod i Juliette Zelleke, myfyriwr y drydedd flwyddyn mewn Crefftau Dylunio, am ei medal efydd a ysbrydolwyd gan straeon plentyndod yn Tanzania. Roedd y beirniaid yn dymuno nodi ei fod yn fedal da iawn gan ddefnyddio’r ddwy ochr yn dda i ddweud y stori.  

Meddai Juliette:  “Allwn i ddim fod yn fwy balch ohonof fy hun a phawb arall a enillodd wobrau, allaf i ond ddychmygu pa mor anodd roedd hi i’r beirniaid.  Ysbrydolwyd fy medal ‘Tears of a mother’ gan gelfyddyd adrodd straeon yn Affrica, a’r straeon y ces i fy magu gyda nhw.  Mae gwersi tu ôl i’r holl straeon hyn, ac mae stori dagrau’r llewpart hela bob amser wedi bod yn ffefryn am ei bod yn dangos cryfder ac iachau.  Mae cystadlu yn y briff cystadleuaeth hwn wedi caniatáu i mi fy ngwthio fy hun ymhellach am fy mod i’n gwybod y byddwn i’n cystadlu gyda’r goreuon.”

 Second year UWTSD Swansea College of Art Design Crafts student Kate Scale scooped the prize awarded for the most ‘Cutting Edge’ medal, given by the Worshipful Company of Cutlers.

Meddai Anna Lewis, Darlithydd Crefftau Dylunio, a gydlynodd y briff byw yn rhan o fodwl y radd:  “Mae tîm staff Crefftau Dylunio wrth eu boddau dros Kate a Juliette a’r newyddion cyffrous hyn, llongyfarchiadau lu ar eich gwobrau haeddiannol.  Dyma’r tro cyntaf i ni gymryd rhan yn y gystadleuaeth am fod ein gradd yn newydd iawn a bydd y garfan gyntaf yn graddio’r haf yma.   Mae wedi bod yn flwyddyn heriol iawn yn enwedig gyda chyfyngu ar fynediad i’r gweithdai yn ystod y cyfnod clo a hoffwn i ddweud diolch yn fawr i’r holl fyfyrwyr a gymerodd ran yn y prosiect hwn am eich gwaith caled, ymroddiad a brwdfrydedd.  Rydym ni i gyd yn falch iawn ohonoch hi, yn enwedig am fod y gystadleuaeth mor uchel a’n gobaith yw gallu dilyn mwy o friffiau byw fel hyn yn y dyfodol.  Diolch hefyd i Gymdeithas Medalau Celf Prydain am y profiad ardderchog hwn i’n myfyrwyr.”

Cefnogir y Prosiect Medalau Myfyrwyr gan Ganolfan y Gofaint Aur, Cwmni Anrhydeddus y Bwrwyr, sy’n dyfarnu’r wobr gyntaf o £1000, a Chwmni Anrhydeddus y Gweithwyr Tunplat alias Gweithwyr Gwifrau; Thomas Fattorini Ltd, sy’n dyfarnu’r ail wobr o £500. Mae Cwmni Anrhydeddus y Cyllellwyr, Pangolin Editions, G W Lunt ac eraill yn darparu gwobrau pellach ar gyfer Dylunio/Prototeipiau a medalau bwrw.   Mae nifer o arddangosfeydd wedi’u cynllunio yn 2021, os caniateir hynny, yng Nghernyw a Chaerdydd.  

Third year Design Crafts student Juliette Zelleke was awarded a merit for her bronze medal inspired by childhood stories in Tanzania.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk