Myfyrwyr BA Perfformio yn llwyfannu gwaith cyn myfyrwraig y Brifysgol.


04.06.2021

Mae myfyrwyr sy’n astudio BA Perfformio yng Nghaerdydd yn cael y cyfle i berfformio mewn drama newydd sydd wedi’i hysgrifennu yn arbennig ar eu cyfer.

Cuddio

Bydd y ddrama ‘Cuddio’ yn cael ei pherfformio yng Nghanolfan y Chapter yng Nghaerdydd ddydd Gwener yma, Mehefin 4ydd a dydd Sadwrn, Mehefin 5ed.

Mae Canolfan Berfformio Cymru sy’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi comisiynu Lowri Morgan, cyn fyfyrwraig i’r adran i ysgrifennu’r ddrama, ‘Cuddio’, sydd wedi’i hysbrydoli gan themâu sy’n ymwneud â bywyd myfyrwyr heddiw.

Pan gychwynodd Lowri ar y gwaith o sgriptio’r ddrama fe dreuliodd hi amser gyda’r myfyrwyr cyn i gyfyngiadau’r pandemig ddod i rym, ac yna’n rhithiol, i weld pa themâu oedd yn bwysig iddyn nhw, a beth oedd ar goll ar lwyfannau Cymraeg, gyda’r bwriad i greu perfformiad y byddai modd i’r myfyrwyr fedru uniaethu â hi.

Mae’r ddrama wedi’i lleoli mewn parti sy’n cael ei gynnal mewn tŷ lle mae ‘na chwe cymeriad, ac ar ddechrau’r ddrama daw’n amlwg fod un o’r cymeriadau wedi marw. Mae amgylchiadau’r farwolaeth yn amheus gan fod neb yn cofio beth ddigwyddodd o ganlyniad i’r parti. Drwy gydol y ddrama mae’r cymeriadau’n ail ymweld â’r noson, ac yn tywys y gynulleidfa drwy daith y cymeriadau.

Yn ôl yr awdur Lowri Morgan: “O ni rili isho sgwennu rwbath o’dd yn realistic i fyfyrwyr chwara’. Nes i benderfynu sgwennu am grŵp o fyfyrwyr, ac mae’n dilyn lot o themâu y mae pobl yn profi ac yn delio efo mewn Prifysgol, fatha y berthnasedd efo rheoli alcohol, rheoli cyffuriau, rhyw, rhywioldeb.”

“O ni isho hefyd cynnwys cymeriada’ LGBT, achos dwi’n teimlo fod angan normaleiddio a gweld fwy ohono fo ar lwyfanau, ag o’dd y myfyrwyr yn teimlo’r un peth… bo nhw’n methu hynna’ mewn theatr Gymraeg.”

Cast Cuddio

Mae’r myfyrwyr wedi cael y cyfle i weithio gyda cyfarwyddwr Steffan Donnelly. Dywed Rachel Phelps un o’r actorion fydd yn perfformio yn y ddrama “Mae hi wedi bod yn bleser i weithio gyda’r cyfarwyddwr Steffan Donnelly. Mae ganddo ffordd unigryw o weithio, a’r gallu o ddod a’r gorau allan o bawb, ond hefyd ein gwthio ni i drio pethau newydd. Rwyf wedi mwynhau’r broses yma’n fawr.”  

Sefydlwyd y cwrs yn 2015 a bellach dyma’r trydydd gwaith i gael ei gomisiynnu. Dywed Rachel “Mae’r profiad yma wedi bod mor gyffrous. Dwi byth wedi cael y cyfle i weithio ar sioe newydd sbon o’r blaen ac felly rwy’n teimlo’n browd iawn fy mod wedi cael y cyfle i weithio ar CUDDIO. Mae’r sioe yn siwtio fi a fy nghyd-fyfyrwyr yn berffaith. Gallaf uniaethu gyda’r cymeriadau a’r stori yn fawr, ac rwy’n credu hefyd bod hi mor bwysig bod Lowri wedi rhoi’r platfform i fywydau pobol o fewn y gymdeithas LGBTQ+.”

Fel cyn fyfyrwraig o’r cwrs BA Perfformio ac hefyd y cwrs MA Perfformio, mae Lowri yn ddiolchgar iawn i’r Brifysgol am y cyfleoedd mae nhw wedi ei rhoi iddi dros y blynyddoedd, ac hefyd fod y ddolen gyswllt yn parhau rhyngddynt. “Mae wedi bod yn neis i gael y berthynas efo’r Brifysgol, a gwbod bo nhw yna. Dwi’n teimlo fod gyno fi lot o gefnogaeth yno. Dwi’n nerfus am y noson agoriadol, ond dwi’n gwbod bod ‘na cushion o fobl yna yn gefn i fi hefyd, ac mae hynny’n neis. Mae’r staff o hyd yn barod i estyn help i bobl ar gychwyn ei gyrfa, ac mae’n neis i gael y cysylltiadau hynny sy’n gwbod beth wyt ti’n gallu gwneud yn barod, ac yn gallu rhoi’r cyngor iawn i chdi. ”

Dywedodd Eilir Owen Griffiths,  Cyfarwyddwr Canolfan Berfformio Cymru “Rydym mor falch bod cyfle i lwyfanu y cynhyrchiad hwn o waith cyn-fyfyriwr. Mae hi wedi bod yn gyfnod heriol ond rydym wedi gwneud ein gorau i sicrhau profiadau  cadarnhaol i’n myfyrwyr cymhwyso eu sgiliau perfformio”

Cuddio.

Nodyn i'r Golygydd

Os hoffech ddysgu mwy am y cwrs BA Perfformio, ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cbc    

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk