Myfyrwyr Celf Gain y Drindod Dewi Sant yn arddangos eu talent


21.05.2021

Mae myfyrwyr blwyddyn olaf cwrs Celf Gain Coleg Celf Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi arddangos eu gwaith yn eu sioe gradd.

Gawn ni ddechrau eto?

Cynhaliwyd lansiad preifat o’r sioe, o’r enw ‘Gawn ni ddechrau eto? yn rhithiol ar ddydd Gwener 21ain Mai. Cyflwynodd cyfanswm o 16 o fyfyrwyr eu portffolios, ac ar ôl gweithio mor galed dros y tair blynedd ddiwethaf roedd yna elfen o gyffro ymhlith y rheiny oedd yn cymryd rhan.

Hefyd, cafodd gwefan newydd ar gyfer y rhaglen Celf Gain ei dadorchuddio ar ddydd Gwener: www.swansea.art a gafodd ei dylunio a’i churadu gan Adam Shailer.

“Gellir ystyried yr enw ‘Gawn ni ddechrau eto?’ yn bortread amwys o ddigwyddiadau cyfredol, ond eto gall hefyd gynrychioli amrywiaeth o ystyron nad ydynt yn gysylltiedig â’r presennol yn unig. O unigrwydd ffisegol i agosatrwydd ar-lein, mae’r arddangosfa hon yn chwilio am ffordd drwy amser rhyfedd gyda gorlif o syniadau a chyd-destun artistig. Mae’r sioe hon wir yn arddangos odrwydd y cyfnod ac echreiddiad amrywiaeth o waith celf.” Meddai Zoë Mills, un o artistiaid y sioe.

Mae staff yr adran wrth eu bodd gyda chyraeddiadau’r myfyrwyr. Meddai'r Athro Sue Williams, Rheolwr y Rhaglen Celf Gain: “Llongyfarchiadau i fyfyrwyr y drydedd flwyddyn sydd wedi dangos cryfder a chreadigrwydd arbennig i oresgyn blwyddyn arall a reolwyd gan Covid19.  Methodd y grŵp blwyddyn penodol hwn â chael arddangosfa yn eu hail flwyddyn oherwydd Covid19 ac rydym ni’r tîm Celf Gain wedi bod yn benderfynol y bydden nhw’n cael profiad o arddangosfa ffisegol ar gyfer eu blwyddyn olaf. Bellach, mae’r arddangosfa hon wedi’i chyflwyno fel ein sioe gradd olaf cyntaf un i gael ei lansio ar ein gwefan www.swansea.art newydd. Cyn gynted ag y bu’n bosibl, dychwelodd ein myfyrwyr i’w stiwdios gyda’u holl ymchwil a chysyniadau’n gyfredol a gyda’i gilydd maent wedi creu llais torfol cyffrous a phroffesiynol, sef “Gawn ni ddechrau eto?” Mae’r staff Celf Gain yn falch o’r myfyrwyr ac yn llawn edmygedd at y ffaith nad ydynt yn unig wedi ymdopi â’r newidiadau a grëwyd gan Covid19 ond eu bod hefyd wedi codi i’r heriau yn llawn penderfyniad.”

Er bod 2021 wedi bod yn flwyddyn heriol, mae’r myfyrwyr yn teimlo eu bod wedi cael profiad buddiol o ran eu datblygiad wrth baratoi ar gyfer eu harddangosfa, ac maent hefyd wedi cael cyfle i frolio eu portffolios gorffenedig.

"O ganlyniad i’r ffaith ein bod wedi gweld mwyafrif yr archwilio a’r gwaith yn digwydd gartref eleni yn hytrach nag arsylwi ar eu datblygiad yn raddol yn y stiwdios, mae ‘Gawn ni ddechrau eto?’ wedi bod yn arddangosfa ysbrydoledig o arfer pob unigolyn a’r llwybrau maent wedi'u cymryd.” Meddai un o’r myfyrwyr, Ellie Day.

Meddai artist arall sydd yn yr arddangosfa, Owain Sparnon: “Roedd sefydlu ein harddangosfa eleni’n heriol ond boddhaus. Roedd dysgu gan y darlithwyr a chael eu harweiniad a’u cymorth yn amhrisiadwy. Roedd trafod a rhannu syniadau gyda chyd-fyfyrwyr hefyd yn brofiad gwerthfawr.”

Yn ôl un o’r myfyrwyr, Lucy Woodrow:  “Roedd ein harddangosfa eleni’n heriol, ond roedd y cyfan werth ei wneud oherwydd y cynnyrch terfynol. Mae dal ati gyda’ch arfer yn ystod pandemig yn gythryblus, ond rhoddodd ‘Gawn ni ddechrau eto?’ ymdeimlad o gyrhaeddiad i ni ac fe alluogodd i ni gael diwedd gymharol normal i’n hamser yng Ngholeg Celf Abertawe.”

Meddai artist arall a gymerodd ran, Rachel Norman: Mae ‘Gawn ni ddechrau eto?’ wedi rhoi diweddglo addas i ddiwedd ein cwrs ar ôl blwyddyn olaf gythryblus. Bu’n gyfle gwych i ni gyd adfyfyrio ar ein hamser yng Ngholeg Celf Abertawe a’r ffordd y mae wedi ein paratoi ar gyfer camau nesaf bywyd.”

Roedd ‘Gawn ni ddechrau eto?’ yn ffordd wych i ddathlu 3 blynedd eithriadol o ysbrydoledig a boddhaus yng Ngholeg Celf Abertawe. Bu inni wynebu a goresgyn heriau o ganlyniad i’r pandemig, ond cynigiodd yr heriau hyn brofiadau gwerthfawr roedd eu hangen arnom i'n paratoi fel artistiaid wrth ein gwaith.” -meddai’r artist Belinda Golding.

 

Nodyn i'r Golygydd

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag arddangosfa ‘Gawn ni ddechrau eto?’ cysylltwch â canwestartagainexhibition@gmail.com  

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk