Myfyrwyr Pensaernïaeth y Drindod Dewi Sant i gydweithio ar ddyluniad ar gyfer Cofeb Heddlu Genedlaethol Cymru


29.11.2021

Bydd myfyrwyr yr ail flwyddyn yn Ysgol Bensaernïaeth Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) yn gweithio ochr yn ochr â phractis pensaernïol i ddylunio Cofeb Heddlu Genedlaethol Cymru ar ôl ennill cystadleuaeth.

Second year students from The University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Swansea School of Architecture will work alongside an architectural practice to design a Welsh National Police Memorial after winning a competition.

Gwahoddwyd prifysgolion Cymru i gyflwyno dyluniadau ar gyfer y gystadleuaeth i ddylunio Cofeb Heddlu Genedlaethol Cymru, ym Mharc Cathays

Cyflwynwyd pedwar dyluniad gan Y Drindod i’w hystyried i Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Ymddiriedolaeth Rhestr Anrhydeddau’r Heddlu, a ymgorfforwyd drwy Siarter Frenhinol ar 11 Mai, 2021, ac ar ôl proses rhestr fer, gwnaethpwyd cyflwyniadau ffurfiol gan bob grŵp i banel cleientiaid o gynrychiolwyr ar 20 Hydref.

Roedd y panel yn cynnwys John Giblin o Ymddiriedolaeth Rhestr Anrhydeddau’r Heddlu, Jeremy Vaughan, Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Pam Kelly, Prif Gwnstabl Heddlu Gwent, Mark Jones o Ffederasiwn Heddlu Gogledd Cymru,

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, David Wilbraham, Caplan yr Heddlu Genedlaethol a Charlotte Rathbone, Pensaer Tirwedd yn Rathbone Partnership.

Dewiswyd grŵp buddugol o’r Drindod a byddant nawr yn cael eu gwahodd i weithio gyda phractis pensaernïol a benodir gan y client i gymryd y prosiect ymlaen. Y gobaith yw y bydd y gofeb yn cael ei hadeiladu yn 2022.

Meddai John Giblin, Is-Gadeirydd Ymddiriedolaeth Rhestr Anrhydeddau’r Heddlu: “Ers 2013, mae Ymddiriedolaeth Rhestr Anrhydeddau’r Heddlu, a ymgorfforwyd gan Siartr Frenhinol, wedi dilyn polisi o wireddu’r freuddwyd o gael Cofeb Heddlu Genedlaethol Cymru i goffáu swyddogion sydd wedi marw yng Nghymru.

“Roedd wir yn anrhydedd bod yn rhan yn ddiweddar o banel, yn adlewyrchu elfennau o deulu’r Heddlu yng Nghymru, i ddewis dyluniad sy’n adfyfyriol a symbolaidd o wasanaeth ac aberth yr heddweision hynny a wnaeth yr aberth eithaf.

Rhaid canmol gwaith caled, ymroddiad a phroffesiynoldeb y myfyrwyr wrth gynhyrchu pedwar dyluniad anhygoel. Maent oll yn glod i’w prifysgol, cyfadran a staff. Bydd y dyluniad buddugol yn gofeb addas, ystyriol a pharhaus i’r holl swyddogion dewr hynny  a roddodd eu bywydau wrth amddiffyn pobl Cymru ac na fyddant fyth yn angof.”

Dywed Ian Standen, Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen Pensaernïaeth yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru y Brifysgol bod y myfyrwyr wedi’u rhannu’n 4 grŵp gyda phob un yn cynhyrchu dyluniadau unigryw, wedi’u hymgorffori yn rhan o’u modwl Technoleg ac Amgylchedd 1 sy’n gysylltiedig â stiwdio dylunio.

Meddai: “Rwy’n falch iawn o’r holl waith caled ac ymrwymiad y mae’r myfyrwyr wedi’i ddangos wrth greu dyluniadau unigryw, priodol ac ystyriol ar gyfer cofeb goffa sydd mor bwysig. Roedd eu cyflwyniadau’n dangos gwir aeddfedrwydd o ran ansawdd y dyluniadau a gynhyrchwyd a phroffesiynoldeb wrth ymateb i gwestiynau gan gynrychiolwyr cleient allweddol.”

Meddai Pam Kelly, Prif Gwnstabl Heddlu Gwent: “Roedd wir yn fraint bod yn rhan o’r panel i ddewis y dyluniad ar gyfer y prosiect pwysig hwn i gofio’r rheiny sydd wedi gwneud yr aberth eithaf ar ein rhan ni i gyd. Trwy eu dyluniadau ystyriol, mae ein cenhedlaeth iau wedi cael y cyfle i goffáu a dangos parch i’n cydweithwyr sydd wedi marw.

“Bydd hon yn gofeb addas i’r menywod a dynion dewr sydd wedi colli eu bywydau wrth ymgymryd â’u dyletswyddau. Ni fyddant fyth yn angof.”

Meddai Jeremy Vaughan, Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru: “Mae’n galonogol bod ein myfyrwyr talentog wedi cael cyfle i gymryd rhan a chreu eu cymynrodd eu hunain er anrhydedd i’n cydweithwyr a fu farw. Mae’n hanfodol bwysig ein bod yn cofio’r holl bobl hynny a aberthodd eu dyfodol eu hunain yn anhunanol fel bod eraill yn gallu cael eu rhai nhw. Bu’n anrhydedd bod yn rhan o’r broses ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn i’r diwrnod y bydd eu gweledigaeth ar gyfer Cofeb Blismona Genedlaethol yma yng Nghymru yn cael ei gwireddu.”

Meddai Mark Jones, Ysgrifennydd Cyffredinol Ffederasiwn Heddlu Gogledd Cymru: “Bob un diwrnod, mae heddweision yn peryglu eu bywydau i’n hamddiffyn ni i gyd. Yn drist, fe all rhai o’r heddweision hynny wneud yr aberth eithaf ac ni fyddant yn dychwelyd adref ar ddiwedd eu shifft. Nid yw ond yn iawn a theg bod gennym fan ymgasglu i adfyfyrio a dangos parch i’r cydweithwyr hynny a aberthodd eu bywydau. Bydd y gofeb newydd hon yn deyrnged addas i’r swyddogion hynny ac mae ymgorffori talent myfyrwyr Y Drindod yn gwneud hyn yn fwy arbennig fyth.”

Yn ôl y briff dylai’r gofeb ‘gael ei dylunio gan ddefnyddio deunyddiau a gafwyd o ardaloedd Cymru, deunyddiau a fydd yn sefyll prawf amser ac yn gofyn am gyn lleied o waith cynnal a chadw ag y bo modd. Dylai gynnwys llechi Cymru, yn llawn neu’n rhannol, yn ogystal â phlac a fydd yn caniatáu ychwanegu arysgrif. Dylai’r gofeb adlewyrchu’r cyfraniad, ac yn achlysurol, yr aberth eithaf, trasig a wneir gan y rheini sy’n dewis gwarchod a gwasanaethu cymunedau Cymru drwy blismona. Mae geiriau allweddol sy’n agos at galon yr heddlu, ac sydd i’w hystyried wrth geisio ysbrydoliaeth am y dyluniad, yn cynnwys ‘tegwch’, ‘uniondeb’, ‘diwydrwydd’, ‘didueddrwydd’, ‘Cyfiawnder’, ‘gwarchod’, ‘gwasanaethu’ a ‘dyletswydd’.

Gweithiodd y myfyrwyr fel tîm drwy ddysgu o bell yn ystod cyfnod clo Covid 19 ac o’r herwydd ni fu modd iddynt ymweld â’r safle arfaethedig ym Mharc Cathays, Caerdydd.

The winning design.

Fodd bynnag, defnyddion nhw’r holl wybodaeth oedd ar gael i lunio pedwar dyluniad gwahanol i greu ymdeimlad o le ac ystyr ar gyfer cofeb sydd mor bwysig.

Aelodau grŵp Y Drindod oedd yn cyflwyno oedd:

Tîm 1 - Katie Wells, Ellie Moore

Tîm 2 - Jaycie Corbett, Nick Smith, Michelle Benalcazar-Murillo

Tîm 3 - Abbie Messer, Nathan Davies a Taraneh Adibmehr

Tîm 4 - Gwion Nicholls, Ben Brandon, Cameron Lewis

Meddai Jaycie Corbett: “Bu’n fraint ac yn anrhydedd i ni fel grŵp fod yn rhan o brosiect mor sensitif. Gwnaeth herio ein syniadau dylunio, yn esthetig ac yn bwysicach, dylunio cofeb barhaol a oedd yn urddasol a pharchus, yn coffau ymrwymiad swyddogion i gymdeithas.”

Ychwanegodd Charlotte Rathbone, Pensaer Tirwedd yn Rathbone Partnership: “Casgliad o syniadau gwych a sensitif a gwerthfawrogiad bod hwn yn brosiect “byw” gyda chleient “real” – cyfle gwych i fyfyrwyr pensaernïol greu lle ystyriol, pwerus iawn a lle i alarwyr a’r cyhoedd ymweld ag ef.”

Dywedodd Barry Liles, OBE, Dirprwy Is-Ganghellor Sgiliau a Dysgu Gydol Oes: “Mae darparu prosiectau ‘byw’ fel Cofeb yr Heddlu i’n myfyrwyr o fudd aruthrol iddynt mewn nifer o ffyrdd.  Y tu hwnt i'r elfen ymarferol, mae'r sgiliau bywyd a gyflawnir mor werthfawr. Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi rhoi o'u hamser gwerthfawr i gefnogi ein dysgwyr. "

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk