Myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth Ryngwladol yn Y Drindod Dewi Sant yn gynrychiolwyr rhanbarthol cyntaf ABTA


27.04.2021

Llongyfarchiadau i fyfyrwyr Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth Ryngwladol Y Drindod Dewi Sant, Adrienne Boran a Laura Yildiz, am fod y cyntaf i ddod yn Gynrychiolwyr Rhanbarthol ABTA. Yn rhan o'r rôl, bydd Adrienne a Laura yn meithrin cysylltiadau a pherthynas rhwng myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant, Aelodau ABTA yn y rhanbarth a Phrif Swyddfa ABTA i gysylltu rhanddeiliaid y diwydiant â doniau’r genhedlaeth nesaf.

UWTSD International Travel and Tourism Management students Laura Yildiz (left) and Adrienne Boran (right) are the first to become ABTA Regional Representatives.

Mae Cynrychiolwyr Myfyrwyr Rhanbarthol yn gyfrifol am gryfhau'r berthynas sy’n bodoli eisoes rhwng y Gymdeithas a'r Brifysgol drwy ddatblygu cysylltiadau diwydiant ymhellach, cymryd rhan mewn ymgyrchoedd ABTA allweddol i gefnogi'r diwydiant a thrwy hyrwyddo gweithgareddau lluosog ABTA ar gampws megis darlithoedd gwadd, diwrnodau gyrfa a mynediad at ymchwil bwysig i'r diwydiant.

Ar hyn o bryd mae Adrienne Boran yn astudio ar lefel 5 mewn Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth Ryngwladol yn fyfyriwr aeddfed. Meddai: "Ers dechrau yn y brifysgol rwyf bob amser wedi bod yn awyddus i gyflawni cymaint o brofiadau ag y gallaf ac mae cael y cyfle i weithio ochr yn ochr ag ABTA yn gynrychiolydd rhanbarthol yn rhywbeth a fydd o fudd mawr i mi ar gyfer fy nyfodol yn y diwydiant twristiaeth.

"Mae datblygu fy sgiliau a'm gwybodaeth yn hanfodol er mwyn i mi dyfu a llwyddo yn y diwydiant, sy'n rhywbeth rwy'n teimlo y byddai gweithio gydag ABTA yn caniatáu i mi ei gyflawni. Mae’n fraint enfawr cael fy newis ar gyfer y cyfle hwn i gynrychioli ABTA ac rwy'n gyffrous iawn i gwrdd â'r tîm a chymryd rhan yn yr holl gyfrifoldebau yn rhan o'm rôl."

Mae Laura Yildiz yn fyfyriwr aeddfed Rheoli Teithio a Thwristiaeth Rhyngwladol ail flwyddyn. Meddai: "Yn rhywun sy'n awyddus i ddysgu a datblygu fy ngwybodaeth a'm sgiliau yn barhaus yn y sector, mae cael y cyfle i weithio gydag ABTA, a chynrychioli arbenigwyr y diwydiant, yn anrhydedd a fydd o fudd mawr i'm datblygiad. Trwy weithio gyda'n gilydd i gryfhau'r berthynas rhwng myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth ac aelodau ABTA bydd modd i mi gael cyfoeth o brofiad a gwybodaeth fanwl i ddatblygu ymhellach sgiliau allweddol hanfodol sy'n bwysig i'r diwydiant. 

"Mae cael fy newis yn un o Gynrychiolwyr Myfyrwyr Rhanbarthol ABTA cyntaf yn fraint absoliwt, ac rwy'n gyffrous i gwrdd â'r holl dîm ABTA a dechrau ar y cyfle anhygoel hwn."

Meddai Vicki Wolf, Pennaeth Addysg a Hyfforddiant ABTA:"Mae ABTA wrth eu bodd bod Laura ac Adrienne yn ymuno yn gynrychiolwyr rhanbarthol yn Y Drindod Dewi Sant. Mae'n bwysig meithrin cysylltiadau rhwng ein haelodau a gweithwyr teithio proffesiynol y dyfodol."

Meddai Jacqui Jones, Rheolwr Rhaglen Ar gyfer Rheoli Digwyddiadau Rhyngwladol, Twristiaeth a Hamdden yn Y Drindod Dewi Sant: "Yn bartneriaid addysgol ABTA mae'r Drindod Dewi Sant yn mwynhau perthynas waith agos gyda'r corff arweiniol ar gyfer y sector teithio ac yn ystod y pandemig mae hyn wedi dod yn hynod bwysig i'n myfyrwyr. Mae ABTA wedi rhoi cyfleoedd cyffrous i'n myfyrwyr ddilyn cyfleoedd hyfforddi ar-lein sydd fel arfer ar gael i sefydliadau teithio ABTA yn unig yn ogystal â mynychu digwyddiadau ar-lein ac ymgysylltu â chynghorwyr y diwydiant

"Mae Laura ac Adrienne yn fyfyrwyr rhagorol sydd wedi cael eu dewis gan ABTA yn Gynrychiolwyr Rhanbarthol yn rhan o lansiad y fenter newydd bwysig hon. Mae'r ddau yn ymroddedig i'r sector teithio ac yn awyddus i fanteisio ar yr holl gyfleoedd cyffrous a fydd ar gael iddynt drwy'r fenter newydd hon a'u helpu i ddatblygu eu gyrfaoedd yn y diwydiant teithio byd-eang."

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk