Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant yn manteisio ar y cyfle i ddysgu Cymraeg gyda Chanolfan Gymraeg yr Atom


07.06.2021

Mae dros 60 o fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi manteisio ar gynllun arbennig Canolfan Gymraeg Yr Atom, sy'n rhoi cyfle iddyn nhw ddysgu Cymraeg ochr yn ochr â'u hastudiaethau.

More than 60 UWTSD Students have taken advantage of a special scheme by Yr Atom Welsh Centre, which gives them the opportunity to learn Welsh alongside their studies.

Dyma’r tro cyntaf i’r Atom, Canolfan Gymraeg Caerfyrddin, gynnig gwersi blasu i fyfyrwyr y Brifysgol. Mae’r myfyrwyr yn mynychu gwersi wythnosol mewn dosbarthiadau rhithiol, gyda’r nod o danio brwdfrydedd yn y myfyrwyr a sicrhau eu bod yn cael hwyl wrth ddysgu Cymraeg.

Mae mynd ati i ddysgu ieithoedd newydd, yn cynnwys Cymraeg, wedi bod yn boblogaidd iawn yn ystod y cyfnod clo fel yr esbonia Dan Rowbotham sydd wedi bod yn tiwtora’r myfyrwyr.  Dan hefyd yw Cydlynydd Yr Atom.  Dywedodd:

“Dwi’n hynod o falch bod Yr Atom yn gallu cynnig y cyfle hwn i fyfyrwyr y Brifysgol. Mae wedi bod yn brofiad arbennig iawn i gael cwrdd â myfyrwyr ar draws y sefydliad. Mae gan y brifysgol fyfyrwyr ar draws y byd ac oherwydd ein bod yn gweithio’n rhithiol, mae’r Atom wedi gallu rhoi’r cyfle i fyfyrwyr yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban, Hwngari, India a Brasil i ddysgu Cymraeg fel rhan o’u profiad nhw yma yn y Drindod Dewi Sant.

Maen nhw mor frwdfrydig ac eisiau dysgu mwy o hyd, sy’n agwedd wych i gael wrth ddysgu’r iaith.”

Un o’r myfyrwyr hynny sydd wedi manteisio ar y cyfle hwn yw Hannah Galland sy’n astudio BA Astudiaethau Cymdeithasol: Cymunedau, Teuluoedd ac Unigolion ar gampws Caerfyrddin.  Dywedodd:

“Mae wedi bod yn brofiad arbennig ac rwy’n ddiolchgar iawn i Dan a chanolfan Yr Atom am y cyfle. 

Mae dysgu ieithoedd newydd wedi bod yn boblogaidd iawn yn ystod y cyfnod clo ac yn gynharach eleni cyhoeddodd yr ap dysgu ieithoedd, Duolingo, ei fod wedi gweld cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl sydd wedi mynd ati i ddysgu’r Gymraeg yn y blynyddoedd diwethaf. 

Mae mynd ati i ddysgu’r iaith wedi bod yn boblogaidd iawn ymysg myfyrwyr y brifysgol hefyd ac rwy’ mor falch fy mod wedi cael y cyfle hwn.”

Er bod drysau Yr Atom, fel nifer o sefydliadau a chanolfannau eraill, wedi bod ar gau ers mis Mawrth y llynedd, mae’r ganolfan yn parhau i weithio, cynnig cyfleoedd a gweithgareddau ar-lein ac yn rhithiol.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r Atom wedi bod yn gweithio’n agos gydag un o denantiaid y ganolfan, Menter Gorllewin Sir Gâr i gynnal clwb darllen i siaradwyr newydd a gweithgareddau i blant oed cynradd. Mae'r Atom hefyd wedi parhau i ddatblygu’r prosiect “Busnesa” sydd yn hybu busnesau sy’n defnyddio’r Gymraeg ac yn darparu cefnogaeth i fusnesau sydd eisiau defnyddio mwy o’r Gymraeg yn nhref Caerfyrddin.

Carys Ifan yw Cyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin sydd hefyd yn gyfrifol am Yr Atom.  Ychwanegodd:

“Er nad yw wedi bod yn bosibl i ni groesawu pobl i’r ganolfan ers dros flwyddyn trwy gydweithio’n agos â mentrau a sefydliadau eraill rydym wedi gallu parhau i gynnig nifer o weithgareddau pwysig i hyrwyddo’r iaith yn nhref Caerfyrddin.

Rydym yn falch iawn o lwyddiant y gwersi Cymraeg i fyfyrwyr ac rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu’r cynllun cyffrous hwn ymhellach. Diolch i Dan ac i griw Yr Atom am eu gwaith a’u brwdfrydedd yn ystod y cyfnod diwethaf hwn

Wrth edrych tuag at y dyfodol, edrychwn ymlaen hefyd at barhau gyda’r nod o wneud y Gymraeg yn weladwy ac yn glywadwy yn y dref gan gydweithio gydag ystod o bartneriaid.”

Am wybodaeth bellach cysylltwch gyda Dan yn yr Atom - dan@yratom.cymru

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076