Nod rhaglen Meistr newydd yw trawsnewid sgiliau gofal iechyd digidol yng Nghymru


04.10.2021

Lansiwyd rhaglen Meistr newydd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyda’r nod o wella sgiliau staff iechyd a gofal cymdeithasol.   

First cohort of students on the MSc Digital Skills for Health and Care

Y radd MSc mewn Sgiliau Digidol ar gyfer y Proffesiynau Iechyd a Gofal yw’r gyntaf o’i bath yng Nghymru ac mae wedi cael ei datblygu mewn cydweithrediad â Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI), sy’n bartneriaeth rhwng y Drindod Dewi Sant, Prifysgol De Cymru ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru.  Ystyrir bod y bartneriaeth yn ysgogydd allweddol ar gyfer cyfoethogi’r gweithlu digidol i’r sector iechyd a gofal yng Nghymru.

Mae’r Drindod Dewi Sant wedi datblygu portffolio iechyd a llesiant unigryw sy’n cysylltu â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) Llywodraeth Cymru ac yn hwyluso dull rhyngddisgyblaethol o ran datblygu’r cwricwlwm ar y cyd â phartneriaid allweddol.  

Mae blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar wella iechyd y boblogaeth a lleihau anghydraddoldebau iechyd, gan fynd ati ar y cyd i droi sylw at lesiant, deilliannau a sicrhau mynediad cyfartal. Yn sgil arbenigedd y Brifysgol ym maes gwybodaeth iechyd ddigidol a rheoli data fel rhan o WIDI, lansir y rhaglen Meistr gyda 60 o leoedd a ariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru ym mlynyddoedd 1 a 2.

Meddai’r Athro Wendy Dearing, Deon yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd yn y Drindod Dewi Sant: “Rydym wrth ein boddau bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi datblygu’r rhaglen arloesol hon.   Mae’r Drindod Dewi Sant yn ymfalchïo yn ein gallu i weithio gyda phartneriaid i sicrhau bod ein rhaglenni’n gyfoes ac yn adlewyrchu cyd-destun y ‘byd go iawn’ ac nid yw’r rhaglen Meistr hon yn eithriad.  Rydym wedi dod â gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant i mewn i weithio ochr yn ochr â’n tîm academaidd i roi i’n myfyrwyr yr offer i adeiladu ar eu harbenigedd unigryw i ddatblygu diwylliant o gynhwysiant, drwy ddefnyddio eu sgiliau digidol a sgiliau data i barhau i gyflwyno gwasanaeth iechyd a gofal o’r radd flaenaf i’n dinasyddion.”

Mae’r rhaglen wedi’i chydweddu â chymwyseddau’r Ffederasiwn Gweithwyr Proffesiynol Gwybodeg ar lefel uwch ymarferydd, ac mae’n archwilio pynciau’n gysylltiedig â’r rôl y mae technoleg a data yn ei chwarae yn y gwaith o ddarparu iechyd a gofal cymdeithasol modern.  

Mae’r cwrs yn defnyddio dull dysgu cyfunol sy’n rhoi hyblygrwydd i ddysgwyr gydbwyso astudio â’u hymrwymiadau proffesiynol a phersonol ac fe’i hanelir at unigolion sy’n gweithio ar hyn o bryd mewn lleoliad Iechyd neu Ofal Cymdeithasol sy’n dymuno mynd â’u gwybodaeth ymhellach ac ymchwilio i yrfa yn y sector Iechyd a Digidol.   Ymhlith y modylau, mae:

  • Y Gweithiwr Proffesiynol Digidol ym maes Iechyd a Gofal
  • Gwella Iechyd a Llesiant gan Ddefnyddio Sgiliau Digidol
  • Newid Gwasanaethau drwy Bobl
  • Gwneud Penderfyniadau mewn Lleoliadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Dadansoddeg Data

 Lansiwyd y rhaglen yn ystod Penwythnos Preswyl ar gampws Llambed y Drindod Dewi Sant i roi cyfle i gyfranogwyr gwrdd ag arbenigwyr yn y diwydiant ac ymgymryd â gweithdai dan arweiniad Ifan Evans, Cyfarwyddwr - Technoleg, Iechyd Digidol a Thrawsnewid yn Llywodraeth Cymru, yr Athro Andrew Griffiths, WIDI, Lisa Trigg, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Ymchwil, Data a Gwybodaeth, Gofal Cymdeithasol Cymru a Jaymie Phillips, arweinydd academaidd y Drindod Dewi Sant.

Y siaradwr gwadd ar gyfer cinio’r lansiad oedd Dr Waheed Arian, Sylfaenydd Arian Teleheal, elusen sydd â 100 o feddygon gwirfoddol sy’n cynghori eu cydweithwyr yn Affganistan a gwledydd eraill gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol neu dechnolegau bob dydd eraill.  

 

Launch of MSc Digital Skills for Health & Care

Yn ystod y noson, meddai Eluned Morgan, AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol drwy anerchiad fideo:  “Mae’n hanfodol ein bod yn buddsoddi yn y sgiliau sydd eu hangen arnom i’r dyfodol.   Mae’r rhaglen hon a’r gydnabyddiaeth o’r proffesiynoldeb sydd ei angen mewn rolau digidol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn rhan hanfodol o hyn.  Rwyf yn wir yn croesawu’r gwaith ar y cyd a gyflawnwyd i ddatblygu’r cymwysterau pwysig hyn – gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru, Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Llywodraeth Cymru.”

Gwnaeth yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor y Drindod Dewi Sant y sylw: “Mae portffolio’r Brifysgol ym maes gwybodaeth iechyd ddigidol a rheoli data, a ddatblygwyd drwy Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru, yn darparu cyfleoedd cyffrous i uwchsgilio ac ailsgilio’r gweithlu iechyd a gofal er mwyn helpu i gyflwyno gwell deilliannau a chynhwysiant.  Mae datblygiadau cyflym ym maes technoleg ddigidol wedi trawsnewid y ffordd rydym yn byw ac yn gweithio ac mae’n hanfodol ein bod yn manteisio ar y potensial hwnnw i ddarparu budd go iawn ar gyfer pobl Cymru. Mae’n bleser mawr i mi ein bod yn lansio’r rhaglen hon ac yn derbyn cefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer 60 o’n cyfranogwyr.”