Oriel Elysium yn cydweithio gyda Choleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant ar gyfer eu harddangosfa ddiweddaraf


27.09.2021

Mae myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr o Goleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi bod yn cydweithio gydag Oriel Elysium yn Abertawe ar gyfer eu harddangosfa ddiweddaraf, ‘Edau’.

Students and alumni from The University of Wales Trinity Saint David’s Swansea College of Art have collaborated with the Elysium Gallery in Swansea for their latest exhibition ‘Thread’.

Mae dau o guraduron yr arddangosfa yn gyn-fyfyrwyr o Goleg Celf Abertawe, y Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd Angela Maddock, ac Ann Jordan. Gwahoddwyd Siwan Thomas, un o’n graddedigion BA diweddar, ac Imogen Mills o garfan gyfredol yr MA Deialogau Cyfoes: Tecstilau, i gydweithio ac arddangos peth o’u gwaith, cael profiad o weithio ochr yn ochr ag artistiaid mwy profiadol ac  ymgysylltu â nhw.

Mae’r arddangosfa, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn llwyfan cyffrous i artistiaid tecstilau cyfoes sefyll ysgwydd wrth ysgwydd â pheintwyr, cerflunwyr a ffotograffwyr – gan ddangos prosesau a sgiliau gwahanol ar gyfer dathliad o amrywiaeth a chynwysoldeb.

Meddai Ann Jordan, Curadur a Chyfarwyddwr Sefydlu Oriel Elysium: “Mae pŵer tecstilau ar waith ym mhob maes, ac yn codi uwchlaw ffiniau a rhwystrau, boed yn rhai diwylliannol, hiliol neu’n ymwneud â hunaniaeth a gallu, gan gyffwrdd â phob un ohonom bob dydd o’n bywydau, ac wedi’i weu i’n naratifau personol a chyfunol. Mae ein hiaith wedi’i lliwio a’i chyfoethogi gan eiriau tecstilau gan adael gwaddol parhaol.

“Mae’r pandemig a’r holl ansicrwydd yn ei sgil wedi gorfodi newidiadau felly roedd Elysium yn falch iawn pan gadarnhaodd Raisa Kabir, Shelly Goldsmith, Lasmin Salmon a Shona Robin MacPherson, nad oedd yr un ohonynt wedi dangos gwaith yng Nghymru o’r blaen, y byddent yn gallu cymryd rhan yn yr arddangosfa.

“Y priodoleddau y chwiliwn amdanynt mewn myfyrwyr a graddedigion yw brwdfrydedd, gwaith caled proffesiynol ac ymroddiad: parodrwydd i ddysgu, bob amser yn holi ac yn arbrofi ac yn sylweddoli ei bod yn iawn i gael methiannau a chael eich gwrthod. Mae pob profiad yn rhan o’r broses ddysgu.

“Roedd brwdfrydedd Siwan ac Imogen yn ddiddiwedd wrth iddynt dorchi llewys a dod yn aelodau gwerthfawr o’r tîm.  Bu pawb wrthi’n ddyfal yn Oriel Elysium, ac roedd sgyrsiau ystyrlon yn llifo rhwng artistiaid, curaduron a myfyrwyr. Rhoddwyd arweiniad iddynt ond gwnaethant eu penderfyniadau eu hunain. Y gobaith yw y bydd y profiad yn rhoi cipolwg iddynt o’r hyn y gallent ei gyflawni yn eu gyrfaoedd. Roedd y dangosiad preifat yn gyfle i siarad â’r cyhoedd am eu gwaith, cael adborth a gwneud cysylltiadau personol newydd.”

Ychwanegodd Angela Maddock: “Ein gobaith oedd y byddai’r ddwy fyfyrwraig a ddewiswyd yn cael profiad o weithio ochr yn ochr ag artistiaid mwy profiadol, ac y byddai eu hegni’n cyfrannu at y gosodwaith. Yn y diwedd, gweithiodd hyn yn dda iawn i bawb. Mae’n bwysig bod myfyrwyr sy’n ymweld yn cael y cyfle i weld eu hunain yn cael eu hadlewyrchu mewn digwyddiadau fel hyn.”

Meddai Imogen: “Mae wedi bod yn gyfle gwych i weithio gydag artistiaid tecstilau blaenllaw. Mae’n arddangosfa arbennig, sy’n cynnig darlleniad mor gyfoethog ac amrywiol o feddylfryd tecstilau. Mae’n fraint i mi i fod yn rhan o hyn.  Beth fydd yn aros gyda fi, fodd bynnag, yw haelioni pawb oedd yn rhannu’r penderfyniadau, a’r sgyrsiau; gan wneud i mi wir deimlo fy mod i’n rhan o bopeth. Mae cymaint o hierarchaeth ym myd y celfyddydau, i artist sy’n datblygu roedd yn fuddiol iawn cael fy ngrymuso yn y fath fodd.  Mae’r Ystafell Waith yn amlygu hyn yn llwyr.

Graddiodd Siwan, sydd bellach yn gweithio fel dylunydd/gwneuthurwr, â gradd Dosbarth Cyntaf mewn Dylunio Patrymau Arwyneb o Goleg Celf Abertawe yr haf hwn.

Meddai: Cefais wahoddiad a chael fy newis gan dîm curadu arddangosfa ‘Edau’ i arddangos fy nghasgliad terfynol – ‘Thoughtful Chaos’, ochr yn ochr â’m cyd-fyfyrwraig Imogen Mills a’r artistiaid tecstilau enwog. Rwy’n hynod o ddiolchgar am y cyfle i ddangos fy ngwaith i’r cyhoedd, am y tro cyntaf erioed mewn lle gwych – diolch Oriel Elysium.

“Y profiad hwn oedd y dechrau gorau i’m taith i mewn i’r diwydiant, ac am hwb! Mae’r sylw a’r gefnogaeth wedi bod yn aruthrol ac rwy’n ddiolchgar iawn. Rwy’n gyffrous i weld sut bydd fy ngyrfa’n datblygu ar ôl arddangosfa Edau.”

Students and alumni from The University of Wales Trinity Saint David’s Swansea College of Art have collaborated with the Elysium Gallery in Swansea for their latest exhibition ‘Thread’.

Meddai Angela:  “Mae gwaith Siwan yn hyfryd; yn lliwgar ac yn ddeniadol ond mae hefyd yn ymateb i unigedd, mae ganddo iaith ymgysylltu a chwarae. Mae angen hynny ar bob un ohonom. Mae Imogen yn gwneud hyn yn ei gwaith hithau hefyd, mae’n ystyried sut mae gan frethyn, a’i wneuthuriad, elfennau cyfatebol i’r modd yr adeiladwn ein byd.

“Dewiswyd y ddwy ohonynt am eu gwaith, oedd yn ein barn ni yn ddeniadol ac arloesol. Gwnaeth y ddwy gyfraniadau enfawr i osodwaith yr arddangosfa gan ymuno â’r curaduron a'r ddwy artist oedd yno ar gyfer y gosodwaith - Shelly Goldsmith a Shona Robin MacPherson – wrth wneud penderfyniadau, bwyta cinio, ac yfed sawl cwpanaid o de a choffi.

“Mae hyn oll yn ymwneud â’r syniad hwnnw o roi cyfle i bobl eraill a bod yn fwy cynhwysol. Mae hefyd yn dda i artistiaid sefydledig weithio gyda rhai sy’n datblygu, a myfyrwyr. Mae gwybodaeth yn gylchol. Rwy’n dysgu cymaint gan fy myfyrwyr – mwy siŵr o fod – nag y maen nhw’n ei ddysgu gennyf i. Rwy hefyd yn mwynhau addysgu. Gadewais Ysgol Gelf Abertawe bedair blynedd yn ôl – ar ôl blynyddoedd lawer yn uwch ddarlithydd – ond rwy’n dal i fod mewn cysylltiad, yn dal i weithio gyda fy ffrindiau patrymau arwyneb ac MA Tecstilau, nhw yw fy nheulu gwneud. Mae’n deimlad da i fod yn cyfrannu gwybodaeth, i gefnogi talent sy’n dod i’r amlwg.”

Cynhelir symposiwm, sy’n cynnwys artistiaid a churaduron, ddydd Sadwrn 2 Hydref.

Students and alumni from The University of Wales Trinity Saint David’s Swansea College of Art have collaborated with the Elysium Gallery in Swansea for their latest exhibition ‘Thread’.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk