PCYDDS yn rhannu dyluniad a datblygiadau CPAP Venturi gydag ysbyty yn Nepal i ymladd Covid-19


07.07.2021

Mae tîm o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn helpu ysbyty yn Nepal yn y frwydr yn erbyn Covid-19 drwy rannu ei arbenigedd ar ffurf cynllun CPAP wedi’i seilio ar Venturi.

 

A team from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is helping a hospital in Nepal in the fight against Covid-19 by sharing its expertise in the form of a Venturi-based CPAP design.

Mae Nepal wedi bod yn ei chael hi'n anodd ymdopi â'r don ddiweddaraf o Coronafeirws. Mae cymorth yn cael ei anfon yn gyflym i'r wlad gan gynnwys ocsigen, PPI, a meddyginiaethau ond mae meddygon yn dweud eu bod yn ei chael yn anodd cael cyflenwadau brechu.

Ym mis Mai 2020, daeth peirianwyr yn PCYDDS yn rhan o ddatblygiad cyflym system cymorth anadlol jet argraffedig 3D hynod effeithlon wedi'i seilio ar Venturi fel rhan o ymdrech gydlynol i helpu'r GIG yn yr achosion cychwynnol o Covid-19. Roedd hyn mewn ymateb i alwad Llywodraeth Cymru am i sefydliadau helpu i ddod o hyd i atebion i ateb y galw mawr gan gleifion am ocsigen.

Darllenwyd darllediadau yn y wasg am ddatblygiad y Venturi dros 4,500 milltir i ffwrdd gan Arjan Knulst, Peiriannydd Biofeddygol Arweiniol yn Ysbyty INF Green Pastures yn Pokhara, Nepal. Cysylltodd Arjan â thîm prosiect Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe a gofynnodd a allent rannu'r ffeiliau 3D i'w galluogi i gael eu hargraffu a'u cynhyrchu yn yr ysbyty yno, lle'r oedd sefyllfa Covid yn gwaethygu bob munud.

Trefnwyd Cytundeb Trwydded yn gyflym a oedd yn galluogi'r Brifysgol i rannu'r dyluniadau bron ar unwaith.

Mae'r tîm yn Nepal newydd orffen dylunio a phrofi dwy ddyfais gan ddefnyddio'r Venturi. Mae un yn fasg ocsigen safonol wedi'i droi'n fwgwd Venturi, a'r llall yn fasg cymorth anadlu anfewnwthiol (NIV) a phwysedd positif parhaus yn y llwybr anadlu (CPAP) wedi'i seilio ar y Venturi.

Gellir defnyddio'r masgiau Venturi sylfaenol ar gyfer NIV ar gleifion COVID sy'n dirywio - fel arfer byddai'r cleifion hyn yn cael eu cyfeirio at un o'r ysbytai COVID penodedig sydd â chapasiti uned gofal dwys. Ond pryd bynnag nad oes gwelyau ar gael, mae'r NIV yn debygol o gael ei ddefnyddio at ddibenion brys.

Arweiniwyd y tîm yn PCYDDS a ddatblygodd y Venturi gan Graham Howe a Luca Pagano o brosiect MADE Cymru y Brifysgol, ynghyd â’r Athro Peter Charlton, Richard Morgan, a John Hughes o’r Ysgol Beirianneg. Fe wnaeth y tîm ymgynnull staff â phrofiad ym meysydd peirianneg, ffiseg a gweithgynhyrchu cyflym, gan dynnu hefyd ar arbenigedd John Hughes - un o fyfyrwyr peirianneg ôl-raddedig PCYDDS i gynnal gwaith modelu cyfrifiadurol hanfodol.

Dywedodd Graham Howe: "Roedden ni'n fwy na pharod i helpu Arjan drwy rannu dyluniadau Venturi. Gwyddom am yr effaith gadarnhaol y mae cydweithio wedi'i chael ar yr argyfwng yma yng Nghymru. Mae mor bwysig ein bod i gyd yn gweithio gyda'n gilydd, ac mae wedi bod yn anrhydedd wirioneddol gweithio gydag Arjan a'i dîm yn Nepal.

"Mae mor ysbrydoledig pa mor gyffredinol yw iaith peirianneg a dylunio – ac yn amlwg mae'r canlyniadau'n newid bywyd yn llythrennol. Erbyn hyn mae trafodaethau i rannu'r dyluniadau gydag ysbytai eraill yn Nepal ac efallai hyd yn oed y tu hwnt. Rwy'n rheoli prosiect MADE Cymru yn PCYDDS ac mae hynny'n ceisio cefnogi ac uwchsgilio gweithgynhyrchwyr ledled Cymru, felly mae wedi bod yn brofiad gostyngedig iawn defnyddio'r arbenigedd hwn i helpu'r argyfwng byd-eang."

Dywedodd Luca Pagano, Uwch Beiriannydd Ymchwil prosiect MADE Cymru a ariennir gan yr UE yn Y Drindod Dewi Sant: “Gall yr effaith Venturi, a geir yn bennaf mewn alldaflwyr jet Venturi (a ddefnyddir mewn systemau hydrolig / nwy) ddarparu hylif neu nwy eilaidd o ganlyniad i geometreg ffroenell optimaidd y mae hylif ysgogol (motive fluid) yn llifo ohoni.

“Yn y bôn, mae'r wyddoniaeth hon, o'i chyfuno â'r geometregau corfforol cywir, yn caniatáu darparu ystod reoledig dan bwysau o gymysgeddau o aer / ocsigen i gleifion trwy gysylltu'r llinell ocsigen sydd ar gael mewn ysbytai; heb angen unrhyw gyflenwad trydan. Y cyfan ar gost o werth tua £5 o ddeunyddiau.

"Datblygwyd y dyluniad, ers y camau cynnar, gyda'r wybodaeth nad oes gan bawb fynediad i beiriannau argraffu 3D drud. Yn wir, gellir argraffu'r cydrannau hyn yn llwyddiannus hyd yn oed gyda pheiriannau argraffu bwrdd gwaith. Rydym i gyd yn llawn cyffro bod datganiad i'r wasg a gyhoeddwyd gan y Brifysgol yn Abertawe wedi'i weld yn Pokhara yn Nepal. Hoffwn ddiolch hefyd i Ganolfan Technoleg TWI Cymru a Chanolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Cymru (CBM) a helpodd i brofi cadernid y dyluniad hwn."

Dywedodd Arjan Knulst, Peiriannydd Biofeddygol Arweiniol yn Ysbyty INF Green Pastures: "Mae'r tîm yng Nghymru wedi bod o gymorth mawr wrth ateb y cwestiynau allweddol yn gyflym yn ogystal â chyflenwi'r ffeiliau 3D sydd eu hangen i gynhyrchu Venturi prototeip cyntaf gyda hyder o gael y canlyniadau gofynnol.

"Cwblhawyd dyluniad Venturi gyda fy rhannau cynlluniedig fy hun i gynhyrchu set NIV gyflawn. Cynlluniais falf PEEP printiedig 3D sy'n defnyddio sbring pen sy'n dod o ffynonellau lleol. Hefyd, cynlluniwyd y falf Dim Dychwelyd yn benodol ac mae'n defnyddio rhywfaint o ddeunydd dalen hyblyg o'n hadran brosthetig. Cafodd y dyluniad ei iteru'n gyflym gan ddefnyddio ein hargraffydd 3D Prusa iMK3s cost isel.

"Rhoddwyd yr argraffydd 3D hwn yn hael gan Jenny Dankelman o Brifysgol Technoleg Delft (TUD), drwy eu Menter Fyd-eang TU Delft, fel rhan o'u hymateb i COVID. Mae'n galonogol iawn bod PCYDDS yn ogystal â TUD yn barod i ddefnyddio eu gwybodaeth a'u hadnoddau i ymateb i argyfwng iechyd yn Nepal. Mae'r dyluniad dilynol yn gost isel, sy'n ddefnyddiol iawn gan fod ysbyty Green Pastures yn anelu at wasanaethu pobl dlawd a difreintiedig Nepal."

Dywedodd Barry Liles OBE, Dirprwy Is-Ganghellor (Sgiliau a Dysgu Gydol Oes) a Phennaeth Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru (WISA): “Unwaith eto mae hyn yn dangos yr arloesedd gwych y gellir ei greu yn sector y Brifysgol yng Nghymru a sut gall y gwaith gyfrannu’n fyd-eang. Tynnwyd yr arloesedd penodol hwn at ei gilydd ar anterth y cyfnod clo cyntaf, ac rwyf mor ddiolchgar i'r staff a oedd mor barod i roi o'u hamser. Rwy’n mawr obeithio y bydd yr hyn a gynigir o fudd i gleifion yn Nepal.”

A team from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is helping a hospital in Nepal in the fight against Covid-19 by sharing its expertise in the form of a Venturi-based CPAP design.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk