‘Peidiwch byth â rhoi’r gorau i’ch breuddwyd’


12.05.2021

Wrth i ni ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys, mae darlithydd ym maes y Portffolio Iechyd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn annog myfyrwyr i feddwl nad yw hi byth yn rhy hwyr i ddilyn eu breuddwyd.

Donna Morgan

Mae gan y darlithydd Donna Morgan ddiddordeb angerddol mewn nyrsio, ac adlewyrchir ei hymroddiad personol i’r diwydiant yn ei gwaith. Fe’i clywir yn aml yn rhannu ei stori a’i phrofiadau ei hun wrth baratoi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr gofal iechyd yn y Drindod Dewi Sant.

Dechreuodd taith Donna heb unrhyw gymwysterau o gwbl wedi iddi adael yr ysgol, ond ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, penderfynodd ddychwelyd i’r ystafell ddosbarth fel y gallai hyfforddi i fod yn nyrs. Derbyniodd Donna hyfforddiant i fod yn nyrs gofrestredig anableddau dysgu (RNLD) yn Glasgow a phenderfynodd ddilyn y llwybr hwnnw am fod gan ei chwaer anableddau dysgu. Ers iddi ymgymhwyso, mae’r byd nyrsio wedi rhoi sawl cyfle i Donna, o weithio fel nyrs fforensig a thrin cleifion o gefndir troseddol, i weithio gyda chleifion ag ymddygiad heriol yn Guernsey.  Yn ystod ei chyfnod yn Guernsey, bu Donna’n gweithio ac yn byw gyda nyrsys eraill o amrywiol wledydd o amgylch y byd, a chanfu fod nyrsio yn gymhwyster byd-eang a allai fynd â chi i unrhyw le.

Tra’r oedd Donna yn nyrsio yn Guernsey cyfarfu â’i gŵr a hanai o Gymru yn wreiddiol, a phenderfynodd y ddau symud yn ôl i Gymru ar ôl darganfod eu bod yn disgwyl babi. Bu symud i Gymru yn heriol yn ariannol i Donna gan olygu na allai fforddio adnewyddu ei chofrestriad nyrsio ar y pryd. Yn ôl Donna: “Dyna rwy’n ei ddifaru fwyaf yn fy mywyd. Fe wnes i roi’r gorau i’m gyrfa nyrsio am na allwn i fforddio adnewyddu fy rhif PIN, sy’n dorcalonnus a dweud y gwir.”

Ar ôl colli ei chofrestriad, dechreuodd Donna chwilio am swyddi gan ddychwelyd at y llwybr anableddau dysgu. Llwyddodd i gael swydd gyda Choleg Gorseinon yn cefnogi oedolion ag anableddau dysgu, gan fwynhau pob munud. Tra’r oedd yn gweithio yng Ngorseinon, anogwyd Donna i wneud cais am gwrs TAR fel y gallai addysgu ar y cwrs ACCESS a chymhwyso ei sgiliau nyrsio i’r gwaith. Gan fod Donna’n addysgu’n wirfoddol, roedd yn awyddus i ddatblygu ei gyrfa a chynnig addysg nyrsio i fyfyrwyr cyn iddi anghofio, ond gwyddai y byddai’n rhaid iddi ennill gradd MA er mwyn gwneud hyn.

Daeth cyfle i Donna o du’r Drindod Dewi Sant a Tania Davies, a chynigiwyd swydd addysgu iddi ynghyd â chyfle i astudio ar gyfer ei gradd Meistr.

“Roedd y Brifysgol yn croesawu’r ffaith fy mod i’n gyn-nyrs, ac eisiau hyrwyddo hynny. Fe’m hanfonwyd i ddilyn cwrs dychwelyd i ymarfer er mwyn cael fy nghofrestriad nyrsio yn ôl.”

Mae Donna’n ddiolchgar dros ben am y cyfle hwn am ei bod yn teimlo’n gryf:   “os ydych chi’n addysgu nyrsio, rwy wir yn meddwl y dylech fod yn gweithio fel nyrs.” Wrth wneud cais i ddychwelyd i ymarfer, gofynnodd Donna’n benodol am gael mynd i’r uned Asesu a Thrin Acíwt ym Mwrdd Iechyd Bae Abertawe, ac mae’n parhau i weithio yno’n rhan amser drwy’r banc nyrsio, yn edrych ar ôl oedolion ag anableddau dysgu sy’n dioddef salwch meddwl acíwt.

Meddai Donna: “Mae addysgu’n hyblyg, ac rydyn ni mor lwcus i gael y gwyliau, a gallaf ffitio nyrsio i mewn bryd hynny. Mae’r ddwy rôl yn hyblyg iawn.”

Mae addysgu a nyrsio’n mynd law yn llaw yn ôl Donna, gan fod yr un sgiliau’n cael eu defnyddio wrth gyfathrebu a gofalu am gleifion neu fyfyrwyr. Yn ogystal, mae Donna wedi dysgu cymaint o’r elfen ymarferol o nyrsio y gall ei gynnwys o fewn ei haddysgu - profiadau y gall myfyrwyr elwa ohonynt.

Mae stori Donna yn un sy’n ysbrydoli, ac mae’n rhannu ei phrofiad gyda myfyrwyr i’w hannog i ddatblygu. Mae’n ei hystyried ei hun yn llysgennad dros addysg nyrsio a hefyd y byd nyrsio anableddau dysgu, drwy ddweud wrth ei myfyrwyr am y cyfleoedd di-rif mae’r yrfa hon yn eu cynnig.  Mae’n teimlo’n ddyledus i’r Brifysgol am ei chefnogaeth barhaus.

“Gall addysg newid ein stori, yn sicr newidiodd fy stori i. Gall effeithio ar eich bywyd, ac yn fy marn i mae’n wych ein bod yn gallu cynnig y cyfle hwn i bawb, waeth beth yw eu cefndir addysgol.”

Mae Tania Davies, Rheolwr y Portffolio Iechyd, yn falch iawn o gynnydd Donna:  “Mae Donna wedi bod yn gymaint o ysbrydoliaeth ac yn rhan mor bwysig o’r tîm. Nid yn unig y mae’n rhannu sgiliau clinigol a gwybodaeth fanwl am nyrsio, mae hefyd wedi helpu i gynnwys arloesedd a llwyddiant yn ein modylau sgiliau academaidd. Bu’n weithiwr diflino o fewn a’r tu allan i faes y brifysgol ac mae’n un o’r academyddion mwyaf cefnogol rwy’n ei adnabod sy’n canolbwyntio ar y myfyrwyr. Mae’n llysgennad ardderchog i’r proffesiynau iechyd ac addysg.”

Wrth i Donna adfyfyrio ar ei phrofiadau yn y gorffennol, mae bellach yn edrych ymlaen at y dyfodol yn addysgu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr gofal iechyd, ac mae hefyd yn ystyried yn bersonol y posibilrwydd o astudio am radd PhD.

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk