Pennaeth Ysgol yn canmol y cwrs Arfer Proffesiynol


22.09.2021

Mae Reena Patel, pennaeth Ysgol Gynradd Kitchener, Caerdydd, wedi canmol tîm Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol (ACAPYC) am eu cefnogaeth pan wnaethant ei helpu i ennill ei gradd MA Arfer Proffesiynol.

Pan ddechreuodd hi astudio gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, roedd Reena yn Ddirprwy Bennaeth yn Ysgol Gynradd  y Tyllgoed, ond gwnaeth hi sylweddoli y byddai ennill cymhwyster MA yn ei helpu hi gyda dilyniant ei gyrfa, gan roi cyfle iddi ddatblygu ei sgiliau arweinyddiaeth ac i gael ei chydnabod am y dysgu y mae hi wedi ymgymryd ag ef yn ystod ei gwaith. 

Meddai Reena: “Drwy adfyfyrio ar fy arfer proffesiynol, rwyf wedi sylwi sut yr wyf wedi datblygu fy ngallu i wella safonau addysgu a rheoli newid drwy ddefnyddio sgiliau arweinyddiaeth effeithiol. Yn sicr, mae cydnabod fy nghyflawniadau a’r pethau yr wyf wedi’u dysgu ar hyd y ffordd wedi fy helpu i gyrraedd fy rôl bresennol fel Pennaeth ysgol. Roeddwn am sicrhau y byddwn yn parhau i ddysgu a datblygu sgiliau newydd er mwyn cael yr effaith orau bosibl ar bob plentyn yn yr ysgol.”  

Mae Reena wedi parhau i ddatblygu ei sgiliau ymchwil, sydd wedi cael effaith annatod ar ei harfer proffesiynol, ac mae’n bwriadu defnyddio’r hyn y mae hi wedi’i ddysgu er mwyn gwella amgylchedd proffesiynol ei gweithle, gan barhau i symud ei gyrfa ymlaen ar yr un pryd.

Meddai Lowri Harris, un o Uwch Ddarlithwyr ACAPYC, “Yn amlwg mae Reena yn arweinydd brwdfrydig, un a oedd am ennill sgiliau arweinyddiaeth ychwanegol y medrai adeiladu arnynt, a rhannu gyda’r nifer mawr o broffesiynolwyr sy’n gweithio gyda hi sut i weithio mewn sefydliad dysgu effeithiol a chydweithredol; roedd hunan-adfyfyrio yn rhan annatod o’r broses  hon.”

Ychwanegodd Reena: “Mae hunan-adfyfyrio yn rhywbeth yr ydym yn ei wneud drwy gydol ein hyfforddiant fel athrawon,  ac wedyn, yn sydyn reit, ar ôl ennill ein cymhwyster, rydym yn ei adael wrth glwyd yr ysgol! Credaf fod hunan-adfyfyrio yn un o’r pethau pwysicaf y mae athro yn ei ddysgu, a thrwy adfyfyrio, gall athrawon weld eu llwyddiannau a’u hymdrechion yn glir, gan ystyried opsiynau i newid sy’n effeithio’n fawr ar ddysgu plentyn; mae’n gam annatod tuag at wella arfer.

“Gwnaeth cwrdd â, a thrafod pethau gyda fy niwtor, Sarah Loxdale, a chael amser wedi’i neilltuo i adolygu fy nysgu seiliedig ar waith, alluogi fy hyder i dyfu gan gadarnhau pam yr oeddwn yn teimlo mor gryf am gael sefydliadau dysgu proffesiynol o fewn y proffesiwn addysg. Gwnaeth gipio nid dim ond yr ychydig flynyddoedd diwethaf o ddysgu yn unig, ond gwnaeth hefyd achosi i mi gredu’n gryfach  yn fy rôl a’m galluoedd.”

Meddai Lowri Harris hefyd, “Gwnaeth Reena ymgymryd â phrosiect dysgu seiliedig ar waith sy’n ymwneud ag effaith Dysgu Proffesiynol ar Addysgu a Dysgu mewn Ysgol Gynradd yn Ne Cymru, gan ei galluogi i ddylanwadu mewn ffordd go iawn ar ei sefydliad.”

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk