Penodi darlithydd newydd ym maes Addysg a Gofal y Blynyddoedd Cynnar


13.05.2021

Mae'r Ganolfan Plentyndod, Ieuenctid ac Astudiaethau Addysg yn Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn o groesawu Dr Jessica Pitman yn ddarlithydd newydd.

The Childhood, Youth and Education Studies Centre at UWTSD are delighted to welcome Dr Jessica (Jess) Pitman as a new lecturer.

Bydd Jessica yn darlithio ar raglenni Addysg a Gofal y Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar a bydd yn darparu cymorth sylweddol sy'n gysylltiedig â phynciau gan gynnwys ymgysylltu â theuluoedd, llesiant, dysgu yn yr awyr agored, cynhwysiant a hawliau plant.

Cyn dechrau ar ei rôl newydd yn Y Drindod Dewi Sant roedd Jess yn gweithio gyda Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru yn y rôl Swyddog Ymchwiliadau a Chyngor lle bu'n cynghori ac yn cefnogi plant a phobl ifanc neu'r rhai sy'n gofalu amdanynt pan fyddent yn teimlo bod plentyn wedi cael ei drin yn annheg. Bu hefyd yn gweithio yn Swyddog Cyfranogiad a olygai helpu'r Comisiynydd i wrando, ymgysylltu ac ymateb i farn plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Yn ogystal, mae Jess wedi gweithio’n weithiwr rhianta mewn ardaloedd Dechrau'n Deg gan weithio gyda rhieni i atal argyfwng ar sail fesul un ac mewn grwpiau rhianta gan gynnwys hwyluso grwpiau cam-drin domestig.  Mae hi hefyd wedi gweithio’n Nyrs Plant Gymunedol sy'n gweithio gyda phlant â salwch sy'n cyfyngu ar fywyd a'u teuluoedd mewn cartrefi ac mewn ysgolion.

Bydd y profiad hwn yn werthfawr yn ei rôl ddarlithio newydd lle mae hawliau plant yn ffurfio llwyfan ar gyfer pob gweithgaredd oddi mewn i raglenni'r Blynyddoedd Cynnar.  Meddai Jessica:

"Rwy'n gyffrous iawn o gael ymuno â thîm deinamig a blaengar sydd â gofal go iawn am fyfyrwyr a'u profiadau dysgu. Y rhan orau o'r rôl fydd dod i adnabod ac arwain myfyrwyr drwy eu teithiau dysgu. Rwy'n gobeithio gallu cyfrannu at y tîm ac at gyrsiau gyda fy mhrofiad o weithio gyda theuluoedd a gweithwyr proffesiynol, eiriolaeth a hawliau plant. Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn rhai sy'n ymwneud ag anfantais ac annhegwch i deuluoedd a phlant. Rwy'n gobeithio gallu ymgysylltu ag ymchwil pellach a gweithio gyda llawer o arbenigwyr sydd gennym yn y brifysgol."

Meddai Gwyneth Davies Cyfarwyddwr Rhaglen rhaglenni dydd Addysg a Gofal y Blynyddoedd Cynnar:

"Mae'r Tîm yn edrych ymlaen at weithio gyda Jess ac yn hyderus y bydd ei phrofiadau blaenorol o fudd i'r rhaglenni ac i'n myfyrwyr. Bydd ei gwybodaeth a'i dealltwriaeth o weithio gyda theuluoedd a phlant yn arbennig yn adnodd amhrisiadwy."

Ychwanegodd Natalie Macdonald Cyfarwyddwr Rhaglen y Llwybr Dysgu Hyblyg:

"Mae Jess yn dod â dimensiwn newydd cyffrous i'r rhaglen sy'n adeiladu ar yr ystod arbenigedd sydd eisoes yn rhagorol ac amrywiol o fewn tîm y blynyddoedd cynnar. Mae ei harbenigedd ymchwil wrth ddadansoddi naratif yn datblygu ymhellach allu ymchwil ansoddol tîm y blynyddoedd cynnar a'r brifysgol yn ehangach."

Mae Jessica hefyd wedi cwblhau ei hastudiaeth PhD yn ddiweddar sy'n archwilio tadau a thadolaeth mewn ardaloedd difreintiedig a'u profiadau bywyd. Mae'n ystyried sut y gall tadau a thadolaeth yn yr ardaloedd hyn gael eu portreadu gan gymdeithas mewn ffordd negyddol ond hefyd sut mae tadau'n defnyddio adnoddau sy’n dod drwy berthynas â phobl o'u cwmpas a'u cymuned (cyfalaf hunaniaeth) i fod y tadau y maent yn dymuno bod. Bydd hyn yn cefnogi datblygiadau cwricwlwm parhaus a ffocws ymchwil y Ddisgyblaeth.

Mae gwybodaeth bellach ynghylch rhaglenni Addysg a Gofal y Blynyddoedd Cynnar ar gael ar ein gwefan.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076