Penodi’n Athro


11.11.2021

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyhoeddi y bydd yr Athro Heather Williams yn traddodi ei Darlith Sefydlu ar 16 Rhagfyr.

The University of Wales Trinity Saint David is pleased to announce that Prof. Heather Williams will be giving her Inaugural Lecture on 16 December.

A hithau’n gyn-ddisgybl yn Ysgol Penweddig, Aberystwyth, aeth Heather rhagddi i raddio mewn ieithoedd modern (Ffrangeg) o Goleg y Santes Hilda, Rhydychen, cyn cwblhau graddau meistr a doethuriaeth hefyd yn Rhydychen. Bu’n gymrawd ymchwil iau yng Ngholeg y Santes Anne, Rhydychen ac yn ddarlithydd ym mhrifysgolion Nottingham ac Aberystwyth cyn ymuno â’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn 2007. 

Mae wedi cyhoeddi llawer ar farddoniaeth Ffrangeg; ymddangosodd Barddoniaeth i Bawb: Stéphane Mallarmé (ffrwyth Ysgoloriaeth Goffa Saunders Lewis) yn 1988, ac yna Mallarmé’s Ideas in Language yn 2004. Cyhoeddodd hefyd lyfr arloesol ar ddelweddau o Lydaw: Postcolonial Brittany: Literature Between Languages (2007). Yn ei gwaith ar lenyddiaethau Llydaw anela at ehangu’r ystod o ddeialogau academaidd y gall Llydaw ac astudiaethau Llydewig gyfrannu atynt, trwy ymdrin â fframweithiau beirniadol fel astudiaethau cyfieithu, llenyddiaeth daith, beirniadaeth ôl-drefedigaethol ac ecofeirniadaeth.

Yn ddiweddar bu hi’n gyd-ymchwilydd ar brosiect ‘Teithwyr Ewropeaidd i Gymru’, a gyllidwyd gan yr AHRC, ac yna’r prosiect dilynol i ddatblygu adnoddau digidol yn seiliedig ar ddisgrifiadau hanesyddol o Gymru gan deithwyr o Ewrop, ‘Taith i’r Gorffennol’. Daeth y gwaith hwn â ffocws ei hymchwil yn ôl i Gymru, a chyhoeddwyd prif ffrwyth academaidd y prosiect, sef Hidden Texts, Hidden Nation: (Re)-Discoveries of Wales in Travel Writing in French and German (1790–2018) yn 2020. Mae’r llyfr, a ysgrifennwyd ar y cyd â Kathryn Jones a Carol Tully, yn torri tir newydd trwy ddadansoddi llenyddiaeth daith am Gymru mewn ieithoedd Ewropeaidd.

Meddai’r Athro Elin Haf Gruffydd Jones: ‘Rydym yn hynod falch yn y Ganolfan Geltaidd o lwyddiant yr Athro Heather Williams. Yn sicr dyma gydnabyddiaeth ddiymwad o’i chyfraniad ysgolheigaidd sylweddol i’n meysydd ymchwil.’

Meddai Heather Williams: ‘Rydw i wrth fy modd yn derbyn yr anrhydedd hwn. Mae’n profi gwerth ymchwil sy’n croesi ffiniau disgyblaethol yn ogystal â rhai ieithyddol, rwy’n meddwl. Yr hyn rwy’n ceisio ei wneud yn fy ngwaith yw datblygu persbectif ar gyfer astudio Cymru sy’n ystyried ieithoedd heblaw’r Gymraeg a’r Saesneg, ac sy’n edrych y tu hwnt i Brydain. Ar hyn o bryd cysylltiadau rhwng Cymru a Ffrainc sy’n mynd â fy mryd, ac felly’n arbennig Gymru a Llydaw wrth gwrs.’

Cynhelir Darlith Sefydlu Heather Williams, ‘O Ffrainc i fflamau Merthyr Tudful: taithysgrifau Ffrangeg o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg’, am 5yh ar 16 Rhagfyr drwy Zoom. Ebostiwch a.elias@cymru.ac.uk am wybodaeth bellach.

Dolen Zoom - https://us06web.zoom.us/j/82787980652

Nodyn i'r Golygydd

Cyswllt: Dr Angharad Elias (Swyddog Gweinyddol) a.elias@cymru.ac.uk  

1. Sefydlwyd y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd gan Brifysgol Cymru yn 1985 fel canolfan ymchwil arbenigol yn cynnal prosiectau cydweithredol ar ieithoedd, llenyddiaethau, diwylliant a hanes Cymru a’r gwledydd Celtaidd eraill. Mae’r Ganolfan wedi ei lleoli mewn adeilad pwrpasol yn Aberystwyth, wrth ymyl Llyfrgell Genedlaethol Cymru, llyfrgell hawlfraint o fri rhyngwladol gyda chyfleusterau ymchwil rhagorol.

2. Mae’r Ganolfan yn cynnig cyfleoedd unigryw i fyfyrwyr ôl-raddedig i weithio gydag arbenigwyr mewn amgylchedd deinamig a chefnogol. Croesawn ymholiadau am bynciau MPhil/PhD mewn unrhyw un o’n meysydd ymchwil. Am ragor o wybodaeth, neu i gael sgwrs anffurfiol am bynciau posibl, cysylltwch â’n Pennaeth Astudiaethau Ôl-raddedig, Dr Elizabeth Edwards: e.edwards@cymru.ac.uk  

3. Y Ganolfan yw cartref Geiriadur Prifysgol Cymru, sy’n dathlu ei ganmlwyddiant yn 2021: https://www.geiriadur.ac.uk/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076