Perchennog campfa Crossfit yn rhoi nôl i’r Brifysgol.


14.06.2021

Mae perchennog campfa Crossfit yng Nghaerfyrddin wedi dangos ei ddiolchgarwch i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant drwy dderbyn myfyrwyr presennol y cwrs Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff i ennill profiad galwedigaethol gydag ef.

Crossfit Carmarthen

Daeth Lawrence Edwards, un o raddedigion y rhaglen Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, i astudio yn Y Drindod ychydig flynyddoedd nôl yn fyfyriwr aeddfed.  

 “Ar ôl blynyddoedd o weithio mewn gwahanol swyddi, roeddwn wedi mwynhau hyfforddi a bod yn y gampfa erioed ac roedd arna’i eisiau dechrau eto. Pan oeddwn yn 25, roedd fy ngwraig newydd orffen yn y Brifysgol, ac fe soniodd y gall fod yn syniad da i mi fynd nôl a dechrau eto a gwneud rhywbeth rwy’n frwd amdano.” meddai Lawrence.

Yn y gorffennol, gan na chafodd brofiad addysgol da yn yr ysgol, roedd Lawrence yn poeni nad oedd ganddo ddigon o gymwysterau. Dim ond 1 TGAU oedd ganddo, ac nid oedd yn siŵr a fyddai’n gallu cael lle mewn Prifysgol. Penderfynodd wneud ymholiadau yn Y Drindod, ac ar ôl ei gyfweliad, fe ddarganfu y byddai’n gallu cael lle fel myfyriwr aeddfed cyn belled â’i fod yn bwnc roedd yn ymddiddori ynddo, ac roedd ganddo beth brofiad perthnasol ohono.

Daeth o hyd i’w frwdfrydedd am wyddor chwaraeon a rhagorodd ar y radd. Graddiodd Lawrence gyda dosbarth cyntaf, ac yna aeth ymlaen i astudio MSc mewn Cryfhau a Chyflyru ym Mhrifysgol Met Caerdydd.

Yn ôl Lawrence, “I mi, cefais fy addysgu gan Y Drindod sut i addysgu fy hun. Nid pwynt Prifysgol yw cael popeth ar blât gan y darlithwyr, mae’n fwy i wneud gyda chael eich addysgu sut i wneud eich ymchwil eich hun, a sut i roi’r dulliau dysgu da hynny ar waith wedyn. Helpodd fi i wneud yr ymchwil roedd arna’i ei angen i wneud yn well yn y pethau oedd o ddiddordeb i mi... Doeddwn i ddim eisiau methu’r un ddarlith. Rhoddodd i mi’r hyn roeddwn yn awchu amdano.”

Ar ôl cael profiadau drwy interniaethau rhagorol gyda Chwaraeon Cymru, sefydlodd ei gampfa Crossfit ei hun yn ddiweddar, ‘Crossfit Carmarthen’ yng Nghaerfyrddin, y mae’n ei redeg gyda’i wraig. Yn ogystal â rhedeg adran Crossfit y gampfa, mae Lawrence yn ceisio helpu clybiau a sefydliadau lleol i annog plant i fod yn fwy actif. Mae’n cynnal sesiynau i dîm rygbi o dan 13 oed Carmarthen Athletic, a rhai dosbarthiadau Crossfit i blant.

Lawrence Edwards

Yn ddiweddar, derbyniodd Lawrence un o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff Y Drindod i’w helpu i gyflwyno rhai o’r dosbarthiadau plant trwy gyswllt y darlithydd Geraint Forster.

Meddai Geraint Forster, Rheolwr y rhaglen radd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff: “Y prif beth rydym yn ceisio ei wneud gyda’n cwrs yw mewnosod cymaint o brofiad galwedigaethol a chymwysterau i mewn yn y modylau â phosibl. Yn y flwyddyn gyntaf, mae ein holl fyfyrwyr yn cael eu dyfarniadau hyfforddwr campfa a hyfforddwr personol fel y gallant ddechrau gweithio o’r flwyddyn gyntaf ac ennill profiad. Rydym yn ceisio rhoi cyfle i ennill profiad o weithio gyda gwahanol ystod o gleientiaid, sy’n golygu pan fydd myfyrwyr yn graddio gyda ni, maent yn gweithio yn barod yn hytrach na’u bod yn graddio ac wedyn yn gorfod dechrau gweithio.”

Ychwanegodd Lawrence: “Roedd gen i’r opsiwn i gymryd rhan mewn gwahanol bethau tu allan i’m cwrs trwy fy ngradd prifysgol, ac fe fu hyn mor fanteisiol i’m dysgu pellach. Cael profiadau yw’r unig ffordd i wella, felly os medra’i roi amser i fyfyrwyr eraill gael profiad o weithio...gwych!”

Mae Amber Manning, myfyriwr yn ei blwyddyn gyntaf ar y rhaglen Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff wedi cael y cyfle i weithio gyda Lawrence yn y gampfa ac mae hi’n ddiolchgar iawn am y cyfle. “Trwy’r Brifysgol a Crossfit Carmarthen, rwyf wedi cael profiad galwedigaethol, yn gweithio gyda gwahanol grwpiau oedran yn dysgu sut i hyfforddi dosbarthiadau plant, dosbarthiadau ffitrwydd, yn ogystal â pheth cryfhau a chyflyru gyda’r tîm rygbi lleol. Rwy’n llawer mwy hyderus wrth addysgu amrywiaeth o grwpiau oedran. Mae’r profiad wedi bod yn anhygoel, doeddwn i ddim yn disgwyl gwneud hyn yn fy mlwyddyn gyntaf, felly rwy’n joio byw!”

Mae Lawrence hefyd yn ddiolchgar iawn i’r Brifysgol am ei helpu gyda phethau eraill hefyd fel sgiliau ysgrifennu a gramadeg. Mae’n cyfaddef ei fod wedi straffaglu gyda’r rhain pan ddechreuodd ei radd, ond erbyn y drydedd flwyddyn roedd yn ei chael yn llawer haws i ysgrifennu traethodau a chynnal adolygiadau o lenyddiaeth.

Yn ôl Lawrence: “Y peth gorau a wnes i erioed oedd mynd nôl i’r Brifysgol. Nid oedd mynd i’r swydd oedd gen i ar y pryd, a gorfod mynd iddi er mwyn talu’r biliau, yn fy ngwneud i’n hapus o gwbl. Mae mynd nôl a dechrau o’r dechrau yn golygu fy mod yn deffro bob bore i wneud swydd rwy’n dwlu arni. Mae’r swydd hon yn caniatáu i fi wneud gwahaniaeth i fywyd pobl eraill. Mae’n llawer haws nag y byddech yn disgwyl, ar yr amod eich bod yn cael yr help sydd ei angen arnoch, a chefais i’r help hwnnw yn y Brifysgol.”

Crossfit Amber Manning

Nodyn i'r Golygydd

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig portffolio cyffrous o gyrsiau sy’n gysylltiedig â gweithgareddau chwaraeon, ffyrdd o fyw iach, addysg gorfforol ac addysg antur awyr agored. Mae synthesis gofalus o arfer corfforol wedi’i danategu gan astudiaethau academaidd yn nodwedd sylfaenol o bob rhaglen.

Mae datblygiad cyrsiau’r maes hwn wedi’i arwain gan bolisïau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â hybu iechyd, arfer seiliedig ar dystiolaeth a phryder ynghylch lefelau isel o weithgarwch corfforol yn y boblogaeth. Mae’n amlygu ffocws cynhwysol, perfformio a galwedigaethol ei natur yr holl gyrsiau.

Mae'r adran yn cynnig ystod eang o gyrsiau Israddedig: Addysg Antur Awyr Agored (BA) Addysg Gorfforol (BA) Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw (BSc) Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (BSc) Therapi Chwaraeon (BSc) Hyfforddiant Personol a Thylino ar gyfer Chwaraeon (TystAU)

Mae’r Drindod Dewi Sant yn gartref i Academi Iechyd a Llythrennedd Corfforol Cymru a’r Ganolfan Iechyd a Heneiddio.

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk