Perfformiad blwyddyn olaf yn dod â CMYK i’r byd digidol


14.05.2021

Cynhaliwyd lansiad CMYK, arddangosfa graddedigion Hysbysebu Creadigol, ar ddydd Mawrth 4ydd Mai 2021 ac mae’n fyw nawr yn https://www.cmykexhibition.co.uk/

 

This digital exhibition and online event were conceived and created by graduating students at UWTSD’s Swansea College of Art at the end of what has been an extraordinary year for the students

Myfyrwyr sy’n graddio o Goleg Celf Abertawe Y Drindod a feddyliodd am ac a greodd yr arddangosfa ddigidol a digwyddiad ar-lein hwn ar ddiwedd yr hyn sydd wedi bod yn flwyddyn hynod i’r myfyrwyr.

Mae trawsnewid digidol wedi’i gofleidio wrth greu eu harddangosfa, gan mai eu bwriad yw aflonyddu ar arferion analog hysbysebu a dod â CMYK i’r byd digidol. Yn arwyddocaol, gan eu bod yn grŵp o ferched i gyd, eu bwriad yw mynd i’r afael hefyd â’r duedd o ran rhywedd hanesyddol sydd wedi bodoli yn niwydiant hysbysebu’r gorffennol.

Esbonia Martin Bush, Rheolwr Rhaglen, sut y mae eu perfformiad blwyddyn olaf yn alinio ag arfer yn y diwydiant cyfoes:

“Mae ein myfyrwyr Hysbysebu Creadigol wedi dangos yn glir mai rôl ymarferydd creadigol yw deall, cofleidio a datrys problemau neu rwystrau wrth iddynt godi. Rydym mor falch bod ein myfyrwyr wedi ateb yr her hon. Maent yn arddangos priodoleddau allweddol ymarferwyr creadigol a fydd yn eu helpu i wneud yn dda iawn yn y diwydiant cyfathrebu.

“Addysgir sgiliau cyfathrebu i’n myfyrwyr sy’n berthnasol i arferion newidiol y ffordd rydym yn cyfathrebu gyda’n gilydd. Mae’r twf yn y cyfryngau digidol a chymdeithasol wedi dod yn rym sy’n gyrru’r diwydiant hysbysebu, felly rydym yn sicrhau bod ein haddysgu’n berthnasol i’r newidiadau sylweddol hyn.”

Meddai Rebecca Davies: “Ar gyfer Arddangosfa CMYK gweithiais ar dri phrosiect oedd yn cael eu harddangos. Roedd fy mriff cleient ar gyfer Yasmin, athrawes yoga lleol anhygoel. Gweithiais gyda Yas i sefydlu ei brand newydd ‘Yoga with Yasmin’, gan greu logo, gwefan, a chynnwys cyfryngau cymdeithasol at ei chyfer. 

“Ar gyfer fy mriff personol – Merched yn Cefnogi Merched, edrychais ar sut y dylem ni fel merched rymuso ein gilydd yn hytrach na lladd ar ein gilydd. Gwnes hyn drwy gyfres o bosteri dadleuol a ddefnyddiodd dyfyniadau gan Margaret Thatcher i ddangos sut nad yw grymus yn gyfystyr â grymusol. 

“Yn olaf, dewisais edrych ar y briff Tesco D&AD ar gyfer fy mhrosiect cystadleuaeth, a oedd yn gofyn i ymarferwyr creadigol sefydlu Tesco fel brand i ymddiried ynddo ymhlith Cenhedlaeth Z.  Gwnes hyn drwy fy ymgyrch ‘Love Local with Tesco’, a fyddai’n gweld Tesco’n cefnogi amrywiaeth o gynhyrchwyr lleol er mwyn dod yn fwy cynaliadwy.

“Mae’r cwrs Hysbysebu Creadigol yn Y Drindod wedi rhoi mewnwelediad enfawr i mi i’r byd hysbysebu, nad oedd gen i lawer o wybodaeth amdano o’r blaen. Mae wedi fy ngalluogi i ddatblygu a chofleidio fy nghreadigrwydd ac wedi fy addysgu i gymryd risgiau a bod yn feiddgar. Yn bwysicaf oll, mae’r cwrs hwn wedi caniatáu i mi ddarganfod beth hoffwn ei wneud yn y dyfodol – tair blynedd yn ôl doedd dim syniad gen i sut y byddai llwybr fy ngyrfa’n edrych a doeddwn i ddim hyd yn oed yn bwriadu mynd i’r brifysgol!

“Rwy’n eithriadol o lwcus i fod wedi cael swydd gydag YMCA Abertawe yn Swyddog Marchnata a Dylunio Digidol. Rwy’n gyffrous ynghylch dechrau gyda’r cwmni anhygoel hwn yr wythnos nesaf wrth i fy mhennod newydd ddechrau...”

Roedd prosiectau Klaudia Mroz yn cynnwys briff giffgaff o D&AD New Blood, ac o’r rhain bu iddi greu tri animeiddiad 20 eiliad yn esbonio’r broses o ailgylchu ffonau, ymgyrch ymwybyddiaeth gymdeithasol TikTok i rannu gwybodaeth am ganser y croen a’r trafferthion wrth wneud diagnosis ac adfywio brand a chreu ymgyrch cyfryngau cymdeithasol strategol ar gyfer Cherry Pie, sy’n arbenigo mewn dillad ‘vintage’ go iawn.

Meddai: “Mae astudio yn Y Drindod Dewi Sant wedi fy addysgu i archwilio’r ffordd orau o feddwl yn greadigol. Drwy fynd i’r afael â phrosiectau o wahanol ddisgyblaethau, bu i ni ddysgu sut i ddod o hyd i ni ein hunain mewn unrhyw sefyllfa. Mae’r cwrs Hysbysebu Creadigol yn eich gwneud chi’n unigolyn mwy creadigol, yn well am ddatrys problemau bywyd bob dydd.

“Ar ôl graddio, rwy’n bwriadu dod o hyd i le sy’n ddigon mawr i allu lledaenu fy adenydd. Fy swydd ddelfrydol yw Arweinydd Creadigol neu Gyfarwyddwr Celf ac rwy’n gobeithio mai i’r fan honno y mae fy nyfodol yn arwain.”

Gweithiodd Carys Lorraine Davies ar dri phrosiect i arddangos ei gwaith. Ar gyfer ei briff personol, dewisodd Wasanaeth Gwaed Cymru gan fod hyn yn bwnc pwysig oherwydd profiad personol. Creodd ymgyrch TikTok i ledaenu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cyfrannu drwy ddefnyddio theori Gwaed Siapaneaidd ‘Ketsueki-Gata’ lle bo gan wahanol grwpiau gwaed wahanol nodweddion personoliaeth.

Meddai Carys: “Mae’r cwrs Hysbysebu Creadigol yn Y Drindod wedi dangos i mi feddwl tu allan i’r bocs a chynhyrchu syniadau rhyfedd a gwych. Mae’r cwrs wedi fy helpu i ddatblygu a chofleidio fy nghreadigrwydd a chymryd risgiau. Tair blynedd yn ôl, roeddwn yn gwybod bod gen i gryfder ym maes dylunio digidol, ond mae’r cwrs hwn wedi rhoi llwybr i mi allu defnyddio’r sgiliau hynny ym myd gwaith y diwydiant hysbysebu a brandio.

“Rwy’n barod am bob cyfle sy’n codi drwy swyddi, interniaethau a chyrsiau – rwy’n dwlu ar fod yn greadigol ac ni allaf aros i weld beth fydd yn codi yn y dyfodol.”

Dywedodd Amy, sydd wedi cael rôl marchnata gyda’r asiantaeth dylunio Blue Egg yng Nghaerdydd, ei bod yn eithriadol o falch i fod wedi bod yn rhan o arddangosfa a ddangosodd pedair menyw greadigol beiddgar mewn amser sydd wedi bod yn heriol i lawer.

Ychwanegodd: “Ar gyfer fy mhrosiect personol roeddwn yn awyddus i ffocysu’n agos at adref ac adeiladu ymgyrch a ysbrydolodd newid yng Nghymru. Gan fod y pandemig cyfredol wedi cael effaith sylweddol ar bobl ifanc 16 i 25 oed a’i hiechyd meddwl, y nod oedd annog hyder a chymuned mewn cyfnod sydd wedi bod yn anodd i lawer ac wedi gadael y genhedlaeth hon yn teimlo’n ynysig. Enw’r prosiect yw Hyder ac fe ddechreuodd fel ymgyrch cyfryngau cymdeithasol yn ymdrin â phynciau’n gysylltiedig â’r pandemig mewn golau mwy positif, fodd bynnag, fe ddaeth yn gyflym yn blatfform a oedd hefyd yn amlygu busnesau lleol a thalent yng Nghymru gan ysbrydoli creadigrwydd mewn oedolion ifanc.

Ychwanegodd Amy: “Gan fy mod yn awyddus i dorri i mewn i’r diwydiant hysbysebu a marchnata, mae fy rôl yn Blue Egg wedi glanio ar yr amser perffaith. Mae fy antur nesaf yn aros!

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk