Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Fibrax yn Lansio Partneriaeth SMART


12.11.2021

Mae arbenigwyr mowldio chwistrellu technegol yn y Grŵp Fibrax  wedi lansio Partneriaeth SMART gydweithredol â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS). Mae'r prosiect cyffrous a heriol hwn wedi ei ariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru. Bydd yn canolbwyntio ar ddatblygu a chynyddu prosesau awtomataidd pwrpasol sy'n ymwneud yn benodol â dulliau gludiog mewn mowldiau polymer yng nghyfleuster mowldio chwistrellu plastig y Grŵp, Hi-Mark Automotive. 

UWTSD and Technical injection moulding specialists at the Fibrax Group have launched a collaborative SMART Partnership.

Mae Partneriaethau SMART yn hwyluso cyfnewid gwybodaeth a chydweithio rhwng y Brifysgol a Diwydiant. Yn ôl Busnes Cymru, gwasanaeth cymorth Llywodraeth Cymru i fusnesau, nod Partneriaethau SMART yw "cefnogi prosiectau cydweithredol, gyda ffocws clir ar gynyddu capasiti a gallu busnesau Cymru i ddatblygu gweithgareddau ymchwil a datblygu drwy eu cysylltu â Sefydliadau Ymchwil a chysylltydd, i weithio ar brosiect penodol i ddatblygu cynhyrchion newydd, prosesau a gwasanaethau. "Yn yr achos hwn, bydd Fibrax yn gweithio gyda'r Drindod Dewi Sant i nodi manteision awtomeiddio a digideiddio, a gweithredu'r canfyddiadau os byddant yn gallu rhoi mantais gystadleuol i Fibrax. 

Ffurfiwyd y Bartneriaeth gan Graham Howe a Lisa Lucas o'r Drindod Dewi Sant a Craig Jones a Przemyslaw Solowiej o Fibrax. Yn dilyn y Bartneriaeth SMART, mae Fibrax  bellach yn ymwneud â menter MADE Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae MADE Cymru yn gyfres o raglenni sydd wedi'u cynllunio i lywio sefydliadau drwy Ddiwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol, a gwella sgiliau. Fe'i hariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a'i chyflwyno gan Y Drindod Dewi Sant. 

Wrth sôn am y prosiect, meddai Graham: "Bydd y prosiect cydweithredol deuddeg mis hwn yn ymchwilio ac yn cymhwyso technolegau a thechnegau newydd er budd economaidd wrth ddatblygu galluoedd newydd yn fewnol. Yn ddiweddar, buom yn ymweld â Fibrax i gyfweld ymgeisydd posibl ar gyfer rôl Swyddog Ymchwil Cysylltiol ar gyfer y bartneriaeth ac roeddem ni’n falch iawn o benodi Jefferson Dzidzienyo." 

Ymunodd Jefferson â'r tîm Cyflwyniad Cynnyrch Newydd yn Fibrax yn ddiweddar ar ôl cwblhau gradd Meistr mewn Peirianneg ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl. Yn Swyddog Ymchwil Cysylltiol sy'n gweithio gyda'r Drindod Dewi Sant, bydd ganddo fynediad i gyfleusterau o'r radd flaenaf a sylfaen wybodaeth fedrus iawn i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r prosiect heriol hwn yn llwyddiannus. 

Mae Craig Jones, Rheolwr Datblygu Offer a Phrosesau Fibrax, yn edrych ymlaen at gefnogi Jefferson yn ei rôl. Meddai: "Rwy'n falch bod Jefferson wedi cael ei ddewis i yrru'r fenter hon yn ei blaen. Mae'n dod ag ysgogiad ac angerdd go iawn am beirianneg gydag ef. Credaf y bydd y bartneriaeth hon nid yn unig yn hyrwyddo ei brofiad ymarferol ond yn sicrhau manteision masnachol sylweddol i Fibrax. Mae hwn yn brosiect heriol ond yn un a allai leihau'n sylweddol y risgiau sy'n gysylltiedig â defnyddio ac arolygu ad-drefnu yn y broses. Fel mowldwyr technegol, manwl gywir, bydd hyn yn un o gonglfeini ein strategaeth gwella parhaus a'n huchelgeisiau byd-eang." 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk