Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ennill achrediad Cymdeithas Siartredig y Peirianwyr Adeiladu (Chartered Association of Building Engineers - CABE)


16.08.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ddiweddar wedi ennill achrediad Cymdeithas Siartredig y Peirianwyr Adeiladu (Chartered Association of Building Engineers - CABE) am ei chyrsiau Mesur Meintiau, Cynnal Arolwg o Adeiladau, a Rheoli Adeiladu a Thechnoleg Bensaernïol.

The web-like green logo of the Chartered Association of Building Engineers.

Mae hyn yn golygu fe fydd myfyrwyr yn gallu gwneud cynnydd ar garlam ar eu llwybr proffesiynol, yn ogystal â derbyn cymorth gwych oddi wrth y tîm CABE, gan helpu adeiladu’r genhedlaeth nesaf o broffesiynolwyr. Mae cael eu hachredu gan CABE yn galluogi myfyrwyr i ddechrau ar eu taith broffesiynol hyd yn oed pan maent yn astudio yn y Brifysgol. Caiff myfyrwyr gyfle i fynychu digwyddiadau DPP a hefyd i rwydweithio drwy ddefnyddio fforwm CABE, yn ogystal â chyfle i fod yn aelodau o bwyllgorau rhanbarthol CABE.

Y cam nesaf i’r Brifysgol yw parhau i gael ei chyrsiau meistr ac amgylcheddol wedi’u hachredu. 

Meddai Lindsay Richards, Uwch-ddarlithydd Mesur Meintiau ac Adeiladu:

Mae Cymdeithas Siartredig y Peirianwyr Adeiladu yn sefydliad proffesiynol mawr ei barch sydd ganddo raglen DPP weithredol ledled y DU a chynrychiolaeth ym mhob proffesiwn sy’n ymwneud ag adeiladu. Caiff aelodaeth o CABE ei chydnabod yn rhyngwladol ac mae’n dangos i gyflogwyr, cleientiaid, a’r cyhoedd fod gan o fewn y diwydiant adeiladu, yn fyd-eang, lefel uchel o gymhwysedd proffesiynol. 

“Am fy mod yn beirianydd adeiladu siartredig ac, ar hyn o bryd, ysgrifennydd Cymru, rwyf wrth fy modd yn gweithio yn agos gyda CABE ar ddatblygu ein cyrsiau.

“Mae hwn yn gyfle gwych i’n myfyrwyr presennol a rhai’r dyfodol, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda CABE a’r cyfarwyddwr Addysg ac Academaidd John Barfoot, ar ddiogelu ein cyrsiau at y dyfodol. Bydd yr aelodaeth am ddim i fyfyrwyr o fudd i bob un o’n myfyrwyr. Mae’n bwysig bod ein myfyrwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn digwyddiadau datblygiad proffesiynol parhaus yn barod ar gyfer eu gyrfaoedd proffesiynol.”      

Mae’r cyrsiau sydd wedi cael eu hachredu yn cynnwys BSc/HND/HNC Mesur Meintiau, BSc/HND/HNC Cynnal Arolwg o Adeiladau, BSc/HND/HNC Rheoli Adeiladu a BSc/HND/HNC Technoleg Bensaernïol. Meddai John Barfoot, Cyfarwyddwr Dysgu, Addysg ac Academaidd Cymdeithas Siartredig y Peirianwyr Adeiladu, 

“Roedd hi’n bleser i achredu’n ddiweddar y cyrsiau hyn ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Gwnaeth y tîm cyrsiau, a’r cyflwyniad brwdfrydig ac angerddol a roddwyd gan y tîm, argraff fawr ar aelodau’r panel achredu, ac roedd hi’n bleser o’r mwyaf i weld bod cwricwlwm cyrsiau’r Brifysgol yn cynnwys ôl-osod, adeiladau sydd eisoes yn bodoli, adeiladu oddi ar y safle a’r cylch oes cyfan, ac nid yn canolbwyntio ar adeiladau newydd yn unig. Ac roedd y cysylltiadau diwydiannol a adeiladwyd gan y tîm, a’r gydnabyddiaeth a roddir i bob unigolyn  yn genedlaethol am ei waith yn ei faes arbennig ef ei hun wedi gwneud argraff aruthrol ar bawb.

Hefyd, meddai’r panel fod gan y Brifysgol dîm rhagorol gyda chymysgedd da iawn o ddarlithoedd llawn brwdfrydedd ac ymarferwyr sydd ganddynt gefndir craidd ym myd diwydiant a hefyd sgiliau addysgu ardderchog.

Edrychwn ymlaen at ddatblygu ymhellach ein partneriaeth â PCYDDS”.

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk