Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymuno â menter diogelwch a lles myfyrwyr arobryn


13.12.2021

Heddiw, cyhoeddwyd mai Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw’r brifysgol ddiweddaraf i ddod yn un o Aelodau Sefydlu ProtectED  - sef y fenter genedlaethol arobryn sy'n codi safonau ym maes diogelwch, diogeled a lles myfyrwyr yn y sector addysg uwch.

 

montage images of UWTSD Swansea, Lampeter and Carmarthen

Y Drindod Dewi Sant yw'r brifysgol gyntaf yng Nghymru i ddod yn un o Aelodau Sefydlu ProtectED, a'r seithfed ar draws y DU. Mae Aelod Sefydlu ProtectED yn deitl a roddir i'r deuddeg prifysgol 'mabwysiadwyr cynnar' gyntaf sy'n ymuno â ProtectED. Bydd sefydliadau'r Aelodau Sefydlu yn helpu i lywio'r gwaith o ddatblygu a chyflwyno ProtectED dros y blynyddoedd nesaf.

Siarter Frenhinol Y Drindod Dewi Sant yw'r hynaf o unrhyw brifysgol yng Nghymru a Lloegr[1], ar ôl prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a bydd y brifysgol yn dathlu deucanmlwyddiant ei sefydlu yn 2022. Y Drindod Dewi Sant yw'r brifysgol gyntaf yng Nghymru i ymuno â  ProtectED ac mae'n dod â phrofiad myfyrwyr dros 12,000 o ddysgwyr[2] ar draws ei  champysau oddi mewn i gwmpas y Cod Ymarfer Diogelu. 

Mae ProtectED yn cydnabod bod gan brifysgolion rôl eang i'w chwarae o ran cefnogi diogelwch, diogeledd a lles eu myfyrwyr — nid yn unig tra byddant ar y campws, ond drwy gydol eu profiad yn fyfyrwyr. Mae Aelodau Sefydlu ProtectED yn gweithio tuag at asesu ac achredu annibynnol yn erbyn Cod Ymarfer ProtectED. O dan y rhain, rhaid bod gan brifysgolion bolisïau, gweithdrefnau ac arferion priodol sy'n bodloni'r argymhellion arfer gorau cyfredol ar draws nifer o feysydd: diogelwch sefydliadol craidd; lles myfyrwyr ac iechyd meddwl; myfyrwyr rhyngwladol; aflonyddu ar fyfyrwyr ac ymosodiadau rhywiol; a noson allan y myfyriwr. Yn y modd hwn, mae ProtectED yn meithrin dull cyfannol o ddiogelu profiad y myfyriwr.

Mae Aelodaeth ProtectED felly'n caniatáu i ddarpar fyfyrwyr a'u rhieni nodi'n hawdd y prifysgolion hynny sy'n cymryd camau go iawn i sicrhau arfer gorau o ran sicrhau diogelwch, diogeledd a lles eu myfyrwyr.

A hithau’n Brifysgol sy'n enwog am ansawdd ei chymorth i fyfyrwyr, mae aelodaeth ProtectED yn addas iawn i'r Drindod Dewi Sant. Mae'r Brifysgol yn sgorio’n uchel mewn mesurau prifysgol ar gyfer boddhad myfyrwyr sy'n ei gwneud yn ychwanegiad delfrydol at garfan Aelodau Sefydlu ProtectED.  

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: "Mae diogelwch, diogeledd a lles ein myfyrwyr yn hollbwysig.  Ein nod yw darparu amgylchedd diogel a chynhwysol lle gall ein myfyrwyr ffynnu  – yn eu bywydau proffesiynol a  phersonol. Rwy'n falch dros ben bod y Brifysgol wedi dod yn un o Aelodau Sefydlu ProtectED ac wedi cael ei chydnabod gan yr achrediad 'safon aur' hwn.

Meddai'r Athro Caroline Davey, Cyfarwyddwr ProtectED CIC: "Rydym yn falch o groesawu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fel ein sefydliad Aelod Sefydlu ProtectED cyntaf yng  Nghymru. Rwy’n gwybod bod Y Drindod Dewi Sant yn ymdrechu i fod ar flaen y gad o ran newid. Wrth i ni ddechrau adferiad o’r pandemig byd-eang sydd wedi codi heriau difrifol i'r sector addysg uwch cyfan, rydym yn croesawu'r ymrwymiad parhaus i ProtectED o brifysgolion blaengar a ddangoswyd gan yr aelodaeth newydd hon o'r Drindod Dewi Sant. Gyda'u cefnogaeth, gall ProtectED helpu i sicrhau diogelwch, diogeledd a lles myfyrwyr mewn sefydliadau sy'n aelodau ledled y DU."

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymuno â charfan arloesol o sefydliadau Aelodau Sefydlu ProtectED sy'n gweithio tuag at achrediad yn ôl Cod Ymarfer ProtectED. Mae hon yn cynnwys Coleg Prifysgol Llundain, Prifysgol Brunel Llundain, Prifysgol Teesside, Prifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn, Prifysgol Coventry a Phrifysgol Salford. Mae'r prifysgolion hyn yn cymryd camau go iawn i fodloni safonau arfer gorau o ran diogelwch, diogeledd a lles myfyrwyr, er mwyn sicrhau dyfarniad Sefydliad Achrededig ProtectED. 

Bydd croeso ffurfiol i Brifysgol Cymru'r Drindod Saint David i ProtectED yn ystod Derbyniad yn Nhŷ'r Arglwyddi yn gynnar y flwyddyn nesaf dan ofal y Farwnes Ruth Henig, noddwr Gwarchodedig a Dirprwy Lefarydd Tŷ'r Arglwyddi.

Meddai’r Farwnes Henig: "Mae Cod Ymarfer ProtectED yn cynnig, am y tro cyntaf, safon diogelwch, diogeledd a lles myfyrwyr cynhwysfawr i brifysgolion anelu ati, a dull ymarferol a chadarn o asesu a chodi safonau ar draws y sector."

Nodyn i'r Golygydd

1] https://www.uwtsd.ac.uk/about/vc-welcome/

[2] https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/students/whos-in-he

 

  • Mae ProtectED CIC yn gwmni budd cymunedol dielw ac yn sefydliad aelodaeth. Cafodd ProtectED ei greu, ymchwiliwyd iddo a'i ddatblygu drwy bartneriaeth sy'n cynnwys K7 Compliance a Chanolfan Atebion Design Against Crime a'r Adran Ddiogelwch ym Mhrifysgol Salford.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y stori hon neu i drafod ProtectED, cysylltwch â:

Lisa Ravenscroft, Rheolwr Cyfathrebu

s: +44 (0)7889 933034 e: l.ravenscroft@Protect-ED.org

I gael rhagor o wybodaeth am ProtectED  ewch i www.protect-ed.org