Prosiect Cadeiriau Pod Synhwyraidd Cerebra ar waith diolch i rodd gan Nationwide


07.05.2021

Mae Canolfan Arloesi Cerebra ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cydweithredu ar brosiect i adeiladu 10 Cadair Pod newydd sy’n ysgogi’r synhwyrau, diolch i rodd o £10,000 gan Nationwide.

Pod chair and Curtis

Mae Canolfan Arloesi Cerebra yn bartneriaeth rhwng y Drindod Dewi Sant a Cerebra, elusen i blant sydd wedi’i lleoli yng Nghaerfyrddin. Mae’r Ganolfan wedi’i lleoli yng Ngholeg Celf Abertawe yn y Brifysgol, lle mae’r tîm yn dylunio ac yn adeiladu cynnyrch arloesol, pwrpasol sy’n helpu plant anabl i ddarganfod y byd o’u cwmpas ac i ymgysylltu ag ef.

Mae’r Cadeiriau Pod yn ysgogi’r synhwyrau ac yn grymuso plant i deimlo’n fwy cadarn, cytbwys a diogel.  Maent yn boblogaidd dros ben ac eisoes wedi gwneud gwahaniaeth mawr i blant megis Curtis (yn y llun).

Mae Syndrom Charge ar Curtis, sy’n effeithio arno mewn llawer o ffyrdd.  Mae’n effeithio ar ei ddatblygiad, sy’n golygu na all gerdded na siarad, ac mae ganddo lawer o anawsterau synhwyraidd.  Mae’n rhannol ddall ac yn rhannol fyddar ac ni all ddweud ble mae ei gorff mewn gwagle, sy’n arwain at anawsterau cydbwysedd.

Cysylltodd Louise, mam Curtis, â Chanolfan Arloesi Cerebra ar ôl gweld neges ar eu tudalen Facebook am y Cadeiriau Pod.  Roedd hi’n gwybod y byddai un yn berffaith i’w mab ac mae wedi dod yn rhan bwysig o’i ddiwrnod.  Mae Curtis yn gallu cyffwrdd â’r llawr a’i droelli’i hun, sy’n rhoi annibyniaeth iddo, ond mae hefyd yn ei wneud i deimlo’n sefydlog. <0} Mae’r buddion yn wir wedi bod yn enfawr.

Meddai Dr Ross Head, Athro Cysylltiol a Rheolwr Dylunio Cynnyrch yng Nghanolfan Arloesi Cerebra yn y brifysgol:  “Mae’r cadeiriau rydym ni’n eu gwneud wedi’u saernïo’n grefftus iawn ac yn wydn dros ben ac maen nhw’n galluogi’r rheini sy’n chwilio am brofiadau synhwyraidd i droelli faint y mynnan nhw, ond mae’r cadeiriau’n ddrud dros ben i’w gwneud, felly mae cyllid fel hyn yn mynd yn bell iawn tuag at helpu mwy o blant gyda chynnyrch prydferth ond ymarferol i helpu i gyfoethogi eu bywydau.”

Mae’r grant yn rhan o raglen Colleague Grant Nationwide, lle derbyniodd pedair ar hugain o elusennau gyfran o ychydig dros £200,000 i gefnogi prosiectau mewn meysydd yn cynnwys arloesi a helpu pobl i ffynnu yn eu hamgylchedd eu hun.

Mae Nicola Tilson, sy’n rhan o dîm Nationwide yng nghangen Rotherham, yn gwybod pa effaith y mae prosiectau fel hwn yn ei chael ar blant sy’n byw gyda chyflwr ar yr ymennydd a’u teuluoedd.  Meddai: “Rwy’n gweithio’n agos iawn gyda Cerebra yn helpu gyda digwyddiadau codi arian, ac rydym ni’n gwneud llawer o’r rheini fel tîm yn ein cangen yn Rotherham.  Pan ddaeth y cyfle i wneud cais am grant i’r elusen, bachais ar y cyfle.  Mae elusennau wedi cael eu bwrw gan y pandemig ac mae unrhyw beth gallwn ni ei wneud i’w cefnogi a’u helpu i barhau â’u gwaith gwerthfawr gyda chymunedau lleol mor bwysig.”

Ychwanegodd Dr Head:  “Mae fy nhîm a minnau mor ddiolchgar i Nicola a’i chydweithwyr yn Nationwide am eu gwaith caled a’u haelioni tuag at Cerebra.”

Ychwanegodd James Hay, Rheolwr Codi Arian Cerebra:  “Rydym ni wrth ein boddau ac yn ddiolchgar dros ben i dderbyn cefnogaeth Nationwide, yn enwedig y tîm yn y gangen yn Rotherham.  Bydd y rhodd hon yn ein galluogi i ddarparu deg Cadair Pod ddiogel sy’n ysgogi’r synhwyrau i helpu hyd yn oed fwy o blant fel Curtis.”

Nodyn i'r Golygydd

Ynglŷn â Cerebra

Rydym yn helpu teuluoedd sy’n cynnwys plant â chyflyrau ar yr ymennydd i gael gwell bywyd gyda’i gilydd.

Mae teuluoedd sydd â phlentyn â chyflwr ar yr ymennydd yn wynebu heriau bob dydd. Gall pethau syml fel dysgu, chwarae, gwneud ffrindiau, mwynhau a chael profiad o’r byd deimlo’n anodd, yn amhosibl hyd yn oed. Ond credwn yn gryf nad oes yr un her na ellir mo’i goresgyn.

Felly rydym yn gwrando ar deuluoedd, rydym yn dysgu ganddyn nhw, rydym yn gweithio gyda nhw.  Rydym yn gwneud ymchwil, rydym yn dylunio ac yn arloesi, ac rydym yn gwneud ac yn rhannu.  O offer newydd i adnoddau dysgu newydd, i ffyrdd newydd o chwarae a chefnogi ein gilydd, mae popeth rydym yn ei ddarganfod gyda’n gilydd yn gwneud bywyd yn well. Mae’n agor drysau newydd i ddarganfod y byd.

Mae’n siwrnai sy’n rhoi boddhad aruthrol i bawb dan sylw. Beth am fod yn rhan ohoni? Dydych chi byth yn gwybod beth byddwn yn ei ddarganfod gyda’n gilydd.

Mae llawer mwy o wybodaeth ar ein gwefan www.cerebra.org.uk.

Ynglŷn â Chanolfan Arloesi Cerebra

Mae Canolfan Arloesi Cerebra yn elusen genedlaethol yn y DG sy’n gweithio i helpu plant â chyflyrau niwrolegol.  Mae Canolfan Arloesi Cerebra (CIC) yn fenter gydweithredol rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Cerebra.

Mae tîm CIC yn darparu gwasanaeth dylunio cynnyrch pwrpasol ar gyfer aelodau’r elusen.  Mae llawer o’r cynnyrch sydd wedi’u dylunio a’u gwneud gan y tîm bach o ddylunwyr a pheirianwyr, yn gymhorthion bywyd beunyddiol.

Mae’r rhain yn cynnwys cynnyrch i alluogi symudedd o gwmpas y cartref a’r ysgol, cynnyrch i gyfoethogi a galluogi chwarae, gan helpu rhyngweithio a chynhwysiant gyda chyfoedion a’r teulu.  Mae’r tîm hyd yn oed wedi dylunio a gwneud slediau ymaddasol i alluogi cludiant mewn eira ac i gyfoethogi chwarae synhwyraidd.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk