Rheolwr Cynhyrchu TATA Steel yn graddio o'r Drindod Dewi Sant


12.07.2021

Mae Kate Jenkins yn Rheolwr Cynhyrchu Ardal yn Tata Steel, Llanwern a thrwy gydol ei gyrfa 26 mlynedd gyda'r sefydliad mae wedi manteisio ar bob cyfle i geisio datblygiad pellach er mwyn cyflawni ei rôl a symud ymlaen yn y busnes. Ar ôl gadael yr ysgol, cynllun Kate oedd mynd i'r Brifysgol, ond penderfynodd nad honno oedd yr adeg iawn iddi, felly dechreuodd yn hyfforddai gweithredol yn Tata Steel. Dros y blynyddoedd, mae Kate wedi ymrwymo i ddatblygiad proffesiynol, cymaint nes ei bod yn awyddus i edrych eto ar y posibilrwydd o ddilyn llwybr Addysg Uwch.

Kate Jenkins

"Pan rydych chi'n gweithio i fusnes..., dydych chi ddim yn sylweddoli pa mor werthfawr yw gwybodaeth a phrofiad y diwydiant... mae iddo werth, a dwi ddim yn credu bod pobl yn gwerthfawrogi hynny. Gellir trosglwyddo'r holl wybodaeth a'r set sgiliau a gewch chi i gymhwyster gyda'r Drindod Dewi Sant. Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu, gallwch. Os ydych yn awyddus i symud ymlaen, mae llwybrau ar gael i'ch helpu."

Penderfynodd Kate astudio ar gyfer MA mewn Ymarfer Proffesiynol gydag Academi Ymarfer Proffesiynol ac Ymchwil Gymhwysol Cymru (WAPPAR) yn Y Drindod Dewi Sant ar ôl i'w gwaith ei hannog a rhoi'r hyder iddi ddilyn cwrs addysg uwch seiliedig ar waith. Ar ôl mynychu ychydig ddiwrnodau blasu gyda'r Brifysgol, roedd ganddi ddiddordeb mewn darganfod mwy am y cyrsiau y gallai WAPPAR eu cynnig, gan ei bod yn credu y byddai'n ei helpu gyda'i datblygiad gyrfa ac yn darparu dysgu gwerthfawr y gellid ei gymhwyso i'w rôl. Ar y dechrau doedd hi ddim yn hyderus y byddai astudio cwrs ar y lefel hon yn addas iddi, ond gyda rhywfaint o help, hyfforddiant a sicrwydd gan y tîm yn WAPPAR ynghyd â nawdd gan Tata Steel, penderfynodd Kate ddilyn ei hastudiaethau.

Yn ystod ei hastudiaethau, mae wedi gweld bod y cwrs wedi ei helpu i strwythuro ei dull gweithredu ychydig yn well. Meddai Kate: "Gan fod llawer o ymarfer adfyfyriol yn y cwrs, mae wedi fy helpu i edrych yn ôl ar fy ymarfer seiliedig ar waith ac i nodi'r hyn a weithiodd a'r hyn nad oedd yn gweithio o'r blaen yn ein gweithrediadau. Mae gallu adfyfyrio ar ddigwyddiadau neu weithgareddau wedi fy helpu i weithredu rhai strwythurau, systemau a fframweithiau, i wneud  penderfyniadau sy'n seiliedig ar ffeithiau a gwella fy sgiliau arwain."

Mae'r cwrs Ymarfer Proffesiynol yn cynnwys modylau gwahanol, prosiectau seiliedig ar waith, a damcaniaethau a methodolegau ymchwil. Mae Kate bellach yn defnyddio'r elfennau hyn ac yn eu cymhwyso i'w gwaith o ddydd i ddydd. Mae Kate yn cydnabod ei bod wedi datblygu sgiliau arwain  wrth astudio'r cwrs hwn. "Mae'n eich galluogi i edrych ar eich cryfderau a'ch meysydd i'w gwella'n bersonol, ac yn eich annog yn ddiofyn i gwestiynu eich ffordd o weithio, nid dim ond edrych ar pam neu sut rwy'n gwneud pethau ond sut rydym yn gweithio ar y cyd yn dîm i sicrhau canlyniadau"

A hithau’n fam sy'n gweithio'n amser llawn, mae Kate, sy'n ddeugain oed, yn cyfaddef ei bod wedi bod yn anodd jyglo gwaith amser llawn ac astudio. Roedd Kate yn ddigon ffodus i gael cefnogaeth tata steel i fynychu'r sesiynau a addysgir, ond roedd y cyfarfodydd fesul un gyda'i darlithwyr yn hyblyg iawn ac yn digwydd pan oedd eu hangen arni.

"Mae cydbwyso teulu, gwaith ac astudio wedi bod yn her, ac yn ymrwymiad mawr, ond mae'r strwythur a'r hyblygrwydd wedi gweithio i mi mewn gwirionedd. Roedd yr MA yn rhywbeth nad oeddwn i'n meddwl fy mod i'n gallu ei wneud, dwi’n synnu at fy hun yn fawr"

Un peth mae Kate yn ei hoffi am y cwrs yw sut mae'r Brifysgol wedi llwyddo i'w helpu drwy gydol ei hastudiaethau. Yn ei barn hi, mae'r darlithwyr wedi bod yn gefnogol iawn. Maent yn ymwybodol o'r ymrwymiadau eraill sydd ganddi, ac maent wedi bod yn gydymdeimladol ac yn gefnogol iawn.

Mae'r Brifysgol yn falch dros ben o’r hyn y mae Kate wedi ei gyflawni. Meddai’r darlithydd Sarah Loxdale: "Mae Kate wedi rhagori ac mae ei MA mewn Ymarfer Proffesiynol wedi ei galluogi i ennill cydnabyddiaeth academaidd am yr hyn y mae wedi ei ddysgu y mae wedi ymgymryd ag ef 'yn y swydd' o'r blaen ynghyd â chaffael gwybodaeth newydd y gellir ei defnyddio yn ei rôl. Roedd y rhaglen bwrpasol a gynlluniwyd ar gyfer Kate yn sicrhau bod yr hyn yr oedd yn ei ddysgu’n berthnasol i'w harfer o ddydd i ddydd ac yn bodloni ei amcanion dysgu a datblygu personol a sefydliadol. Mae wedi bod yn bleser i'r tîm yn WAPPAR gefnogi Kate yn ei hastudiaethau a dymunwn yn dda iddi ar gyfer y dyfodol".

Mae Kate yn falch ei bod wedi cwblhau'r cwrs. Ar ôl cael ei holi droeon pam y penderfynodd fynd yn ôl i astudio, mae'n cyfaddef ei fod wedi bod o fudd mawr. Yn fyfyriwr aeddfed, byddai Kate yn annog eraill sy'n ystyried astudio i ddilyn y cwrs dysgu seiliedig ar waith hwn, llwybr sydd wedi'i wreiddio yn eich ymarfer seiliedig ar waith.

"Rwy'n ddiolchgar am y buddsoddiad gan fy nghyflogwr, a'r hyder y mae tiwtoriaid y Brifysgol wedi'i roi i mi feddwl fy mod i’n deilwng o'r lefel hon o gymhwyster, rwy'n teimlo'n fwy galluog yn academaidd. Mae gallu defnyddio'r profiad seiliedig ar waith hwn a dod â'r ddamcaniaeth yn fyw eisoes wedi profi'n fuddiol a bydd yn parhau i wneud hynny. Dwi am sicrhau bod y diwydiant dur yng Nghymru yn parhau i’r dyfodol, drwy sicrhau’r cyfuniad cywir o brofiad, gwybodaeth ac angerdd. Rwy'n teimlo mewn sefyllfa well i fod yn rhan o'r llwyddiant hirdymor hwnnw.

"Rwy'n edrych ymlaen at raddio – rwy wrth fy modd y bydd fy mhlant yn gallu gweld hyn, gan fy mod i am fod yn fodel rôl iddynt."

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk