Rheolwr Cynorthwyol o’r sector lletygarwch yn diolch i’r Drindod Dewi Sant am ei dilyniant gyrfa.


04.01.2022

Mae rheolwr cynorthwyol gwesty o Bort Talbot wedi diolch i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am ei dilyniant gyrfa.

Daeth Chloe Whatley o Bort Talbot i’r Drindod Dewi Sant er mwyn astudio cwrs Tystysgrif AU mewn Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol. Mae hi’n gweithio yn y sector lletygarwch er pan oedd yn 16 oed, ac oddi ar hynny roedd hi bob amser eisiau mynd yn bellach o fewn y llwybr gyrfa hwn, a mynd i mewn i fusnes y mae’n angerddol amdano.

Mae’r cwrs hwn wedi helpu Chloe i ddeall dyfnder lletygarwch a darganfod bod mwy i’r diwydiant na’r hyn rydych yn ei weld ar y wyneb. Yn ddiweddar, cafodd ei dyrchafu i swydd rheolwr cynorthwyol yng ngwesty’r Twelve Knights ym Mhort Talbot, a phan ddwedodd Chloe wrth ei rheolwr rhanbarth am ei hastudiaethau, roedd wrth ei fodd i wybod ei bod yn gwthio ei hun er mwyn gallu cyflawni ei hamcanion.

Mae astudio yn y Drindod Dewi Sant yn ôl Chloe,  

“wedi rhoi’r hyder i mi o fewn fy rôl mewn lletygarwch, drwy fy helpu i ddeall sut i reoli llawr prysur a chynllunio digwyddiadau, ac wedi fy nghynorthwyo i fod yn fwy lleisiol wrth siarad yn gyhoeddus, rhywbeth y byddwn wedi ei ystyried yn amhosib cyn gwneud y cwrs hwn, ond bellach rwy’n cynnal cyflwyniadau gyda fy nhîm ac yn dod yn gynyddol hyderus o fewn fy hun. Mae hefyd wedi fy helpu i ddeall llawer am lendid a diogelwch bwyd.“

Wrth astudio, llwyddodd Chloe yn ogystal i weithio’n amser llawn yn y sector lletygarwch.  

“Er ei bod ar brydiau yn anodd ac yn galed i’w reoli wrth ochr gwaith amser llawn, mae wedi gwneud i mi weld popeth o safbwynt gwahanol, gan weld sut mae rhannau gwahanol o reolaeth gwestai yn gweithredu megis cadw tŷ.”

Mae Ryan Peters, Rheolwr Rhaglen y cwrs Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol, yn ymfalchïo’n fawr yng nghyflawniad Chloe. Meddai,

“Mae’r Dystysgrif AU mewn Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol yn cynnig cyfle i Fyfyrwyr ennill dealltwriaeth academaidd gref a sgiliau ymarferol sy’n addas i’r diwydiant. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r diwydiant gwestai a lletygarwch yn y DU ac yn fyd-eang wedi mynd drwy gyfnod digynsail o newid a her. Rydym yn sicrhau y cedwir myfyrwyr yn ymwybodol o’r datblygiadau diweddaraf o fewn y diwydiant, drwy ein partneriaethau gyda’r Sefydliad Lletygarwch a’r llwyfan Typsy, sy’n eu paratoi nhw’n well at yrfa yn y diwydiant.

“Mae llawer o’n myfyrwyr, fel Chloe, yn manteisio ar gyfle i weithio wrth ochr eu hastudiaethau, sy’n gadael iddynt roi eu gwybodaeth ar waith. Mae Chloe yn dyst i hyn, ac mae’n wir bleser i’w gweld hi’n datblygu, yn academaidd yn ogystal ag o fewn y gweithle. Dymunwn y gorau i Chloe gyda’i dilyniant yn y dyfodol.”

Mae Chloe yn falch ei bod wedi astudio yn y Drindod Dewi Sant a byddai’n annog eraill i ddilyn ôl ei thraed.

“Mae’r cwrs hwn yn mynd â chi i galon y diwydiant gwestai ac yn esbonio gwybodaeth mewn ffordd y gall pawb ei deall. Byddwn yn argymell y cwrs hwn i’r sawl sy’n dymuno ymdrochi mewn lletygarwch a gweld y rhyfeddodau sy ganddo. Mae bod yn rheolwr yn anodd ar brydiau ond mae hefyd yn rhoi yn ôl, drwy weld eich aelodau staff yn cyrraedd eu targedau, gweld cwpl yn mwynhau diwrnod eu priodas, datgelu rhyw un bach sy ar fin dod i mewn i’r byd, gweld eich cyllid yn cynyddu a’ch busnes yn ehangu.

“Mae’r cwrs Rheolaeth hwn wedi dysgu i mi fod â ffydd ynof fy hun, a bod llwyddiant i gyd yn ymwneud â pha mor bell rydych yn barod i fynd.”

Am y tro, mae dyfodol Chloe yng ngwesty’r Twelve Knights, ond mae hi bob amser yn meddwl am ffyrdd o fynd â’i hun yn bellach. Ei breuddwyd yw cael swydd mewn rheolaeth gyffredinol un diwrnod, neu hyd yn oed rheoli ei lle ei hun yn yr Eidal neu Wlad Groeg.

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk