Seicolegwyr Y Drindod yn Cyfrannu at Lyfr Iechyd Meddwl Covid-19 Rhyngwladol


13.07.2021

Mae academyddion o ddisgyblaeth Seicoleg a Chwnsela wedi cyfrannu at lyfr newydd yn mynd i’r afael â’r heriau iechyd meddwl sydd wedi codi yn sgil y pandemig Covid-19, sydd ar fin cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach y mis hwn.

Academics from the discipline of Psychology and Counselling have contributed to a new book addressing the global mental health challenges posed by the Covid-19 pandemic, due to be released later this month.

Mae’r llyfr, ‘The Covid-19 Pandemic: A Multidisciplinary Approach to Managing Mental Health Challenges’ yn mynd i’r afael â heriau a wynebwyd gan unigolion, ymarferwyr iechyd meddwl, ac addysgwyr ledled y byd.

Yn eu pennod yn archwilio i’r effeithiau ar fyfyrwyr Addysg Uwch ar draws y byd mae Dr Paul Hutchings, Athro Cyswllt mewn Seicoleg a Chyfarwyddwr Academaidd Cynorthwyol Canolfan Seicoleg a Chwnsela Y Drindod, a Katie Sullivan, Darlithydd a Thiwtor Technegol yn y Ganolfan Seicoleg a Chwnsela, yn mynd i’r afael â nifer o faterion y mae myfyrwyr yn eu hwynebu. Mae’r rhain yn cynnwys mynediad at gyflogaeth, tlodi digidol, rhagfarn a gwahaniaethu yn erbyn myfyrwyr rhyngwladol, a cholled.

Meddai Dr Hutchings: “Wrth sôn am fyfyrwyr yng nghyd-destun y pandemig Covid-19 mae pobl yn ffocysu’n awtomatig ar eu hastudiaethau a sut yr effeithir arnynt. Fodd bynnag, mae myfyrwyr hefyd yn aelodau o’r gymdeithas ac yn wynebu’r un problemau â’r rheiny nad ydynt yn fyfyrwyr; mae eu gallu i weithio ac ennill arian wedi cael eu heffeithio, ac efallai bod aelodau o’u teuluoedd wedi bod yn sâl. Yn ogystal, bu cynnydd yn yr achosion o rethreg ac ymddygiad negyddol tuag at rai grwpiau diwylliannol ar draws y byd, ac mae myfyrwyr rhyngwladol wedi cael profiad o hyn mewn nifer o wledydd. Yn ein pennod rydym yn mynd i’r afael â’r camau y gellir eu cymryd i gefnogi myfyrwyr, nid yn unig eu hastudiaethau ond yng nghyd-destun ehangach yr anawsterau y gallent eu hwynebu yn eu cymdeithas.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk