Sgiliau trosglwyddadwy gan Y Drindod yn rhoi un o raddedigion Gofal Iechyd a Chymdeithasol ar y llwybr i lwyddiant


04.01.2022

Pan ymunodd Sibusisiwe (Sibu) Mbwembwe, un o raddedigion y rhaglen Gofal Iechyd a Chymdeithasol, â’r Drindod yn 2015 roedd y fam i ddau wedi bod allan o’r system addysg ers amser hir. Erbyn 2021, gyda gradd anrhydedd dosbarth gyntaf a chymhwyster PCET, mae’r drysau’n parhau i agor i Sibu, sy’n rheolwr cyfredol ar Ganolfan Gymuned Affricanaidd Cymru (ACC) yn dymchwel rhwystrau, hyrwyddo cyfranogiad a chydlyniad cymunedol.

BSc Health and Social Care graduate Sibusisiwe (Sibu) Mbwembwe.

“Rwyf wedi bod allan o’r system addysg ers mor hir ond roeddwn yn gwybod mai i gyfeiriad y brifysgol yr oeddwn eisiau mynd,” meddai Sibu.

“Ar ôl colli fy ngŵr yn sydyn pan oedd fy mhlant yn fach, cafodd fy myd ei droi ar ben i waered. Gwnes gwrdd ag Uzo Iwobi, sydd bellach yn Athro Ymarfer yn Y Drindod, a’m hysbrydolodd i gael nôl ar y trywydd iawn.

“Diolch i eiriau caredig a chyngor Uzo, roeddwn yn gweithio cyn pen dim yn Bawso, prif sefydliad BAME Cymru, yn darparu cymorth ymarferol ac emosiynol i aelodau’r gymuned BAME ac unigolion sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig ond teimlais fy mod wedi mynd mor bell ag y gallwn o ran datblygu fy ngyrfa heb gymwysterau.

“Clywais gan ffrindiau am Y Drindod, ac roeddynt wedi dweud wrthyf ba mor gefnogol oedd y staff. Dywedasant wrthyf y byddai’r brifysgol yn fy helpu i lwyddo. Ac roedden nhw’n iawn.”

Dechreuodd Sibu gyda chymhwyster diploma o’r Drindod cyn symud ymlaen i’r rhaglen radd. “Wrth edrych nôl, dyna oedd y cam iawn i mi,” meddai Sibu. “Nid oeddwn yn barod i ymrwymo i radd ar unwaith am ei fod yn teimlo’n ormod. Roedd yn berffaith i mi wrth i mi fagu hyder.”

Cyn gynted ag yr ymunodd â’r brifysgol, cydiodd Sibu’n gyflym mewn bywyd ar y campws. “Cofrestrais i fod yn gynrychiolydd myfyrwyr ac yn llysgennad myfyrwyr,” meddai. “Roedd arna’i eisiau gwthio fy hun ac ysbrydoli eraill fel fi. Meddai’r dywediad; allwch chi ddim fod yn rhywbeth na allwch ei weld. Roeddwn yn benderfynol o fod yn rhywun a fyddai’n gallu annog eraill, o’r diwrnod cyntaf un.”

Dywed Sibu ei bod wedi cymryd yr holl gymorth a gynigiwyd iddi. “Gwnes yn siŵr fy mod yn manteisio i’r eithaf ar yr holl gymorth a gynigiwyd i mi,” meddai. “Roedd y darlithwyr yn anhygoel ac er bod fy nghwestiynau’n ymddangos, ar brydiau, yn ddiddiwedd roedden nhw yno ar bob cam o’r daith i’m hannog ac ysbrydoli. Mae polisi drws agored yn Y Drindod ac oherwydd bod maint dosbarthiadau’n llai, mae eich darlithwyr yn gwybod eich enw ac yn dod i’ch adnabod. Ac mae hynny’n amhrisiadwy.”

Graddiodd Sibu gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf, gan ddychwelyd yn ddiweddarach i astudio cymhwyster PCET. Mae’r rhaglen PCET yn cynnig y cyfle i astudio cymhwyster gwerthfawr sy’n galluogi graddedigion i addysgu mewn ystod o leoliadau addysg ôl-orfodol.

“Mae’r cymwysterau hyn wedi agor drysau i mi ac maent yn parhau i wneud hynny.” meddai. “Rwyf wedi gallu symud fy ngyrfa ymlaen a hyd yn oed dechrau ar gam nesaf y daith – bod yn entrepreneur – i gyd gyda help y Brifysgol. Mae fy sgiliau’n drosglwyddadwy, sy’n golygu y gallaf nawr ganolbwyntio ar gam nesaf fy natblygiad, sef mynd i faes gofal iechyd a rheolaeth gofal iechyd.

“Yn llysgennad, mynychais lawer o ddiwrnodau agored yn Y Drindod fel y gallwn ddweud wrth bobl faint mae’r Brifysgol wedi fy nghefnogi a dangos iddynt lle’r ydw i nawr! Gallaf ddweud yn onest, â’m llaw ar fy nghalon, na fuaswn i ble’r ydw i nawr oni bai am Y Drindod. Yn Y Drindod rydych yn rhan o deulu, sy’n gweithredu er lles myfyrwyr. Mae pawb yno eisiau i chi lwyddo.”

Ym mis Medi 2021, dyfarnwyd i Sibu wobr Cymdeithas Cyrhaeddiad Merched Cymreig Lleiafrifoedd Ethnig (EMWWAA) mewn busnes

Mae hi hefyd yn Fodel Rôl Big Ideas Wales ac yn mynychu ysgolion a cholegau i gyflwyno sgyrsiau i ysbrydoli pobl ifanc i fynd i faes busnes.

Meddai Sibu: “Addysg yw mam drysau agored; allwch chi fyth fynd o’i le gydag addysg.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk