Shwmae Sir Gâr yn cydweithio gyda Coleg Sir Gâr.


17.11.2021

Mae Canolfan S4C Yr Egin wedi bod yn cydweithio gyda Choleg Sir Gâr yn ddiweddar er mwyn rhoi cyfleoedd i’w myfyrwyr sy’n astudio’r diwydiannau creadigol.

Aeth myfyrwyr Coleg Sir Gâr ati i bitshio syniadau creadigol i dîm cynhyrchu Shwmae Sir Gâr, sef Yr Egin a chwmni Carlam yn ddiweddar a bydd syniad yr enillwyr yn cael ei ffilmio a’i rannu ar y platfform.

Yn ystod ymweliad ar ddechrau‘r tymor fe osododd Carys Ifan, Cyfarwyddwr Yr Egin, her i’r myfyrwyr ddatblygu syniad ar gyfer y platfform Shwmae Sir Gâr. Sianel ddigidol yw Shwmae Sir Gar sy’n rhan o beilot S4CLleol. Mae’r cynnwys i’w weld ar y cyfryngau cymdeithasol, ac mae’n blatfform i drigolion y sir i ddweud ei dweud,  i rannu’u straeon a’u gobeithion, yn ogystal ag adlewyrchu hanes a diwylliant byw bröydd o fewn y sir. Un o amcanion y prosiect hefyd yw creu cyfleoedd i ddatblygu talent newydd, boed hynny o flaen neu du ôl y camera.

Bwriad yr her oedd cynnig profiad byd gwaith i’r myfyrwyr, gyda’r goreuon yn cael y cyfle i werthu’u syniadau o flaen panel yn debyg i’r hyn sy’n digwydd ar y rhaglen boblogaidd ‘Dragons Den’. Bydd y myfyrwyr buddugol yn cydweithio gyda chriw proffesiynol i weld y syniad yn cael ei wireddu o’r papur i’r sgrin.

 Cynhaliwyd amrywiaeth o weithdai a dosbarthiadau meistr i’r myfyrwyr yng Ngholeg Sir Gâr i'w cynorthwyo i ddatblygu eu syniadau, sgiliau ac ehangu dealltwriaeth. Bu Euros Llŷr a Wil Williams o gwmni Carlam yn edrych ar rythm darn o ffilm ar gyfer cyfryngau cymdeithasol. Gwnaeth Lowri Siôn a Carys Ifan gynnal gweithdy oedd yn trafod delweddau, persbectif a gweithio’n gymunedol, a bu Jason Lye Phillips a Steffan Rhys Williams wrthi’n cynnal dosbarth meistr yn benodol ar dechnegau sain a cherddoriaeth.

Dywedodd Claire Mackerras o Goleg Sir Gâr: “Mae’r cydweithio wedi bod yn gyfle arbennig i’n myfyrwyr ar gyfer eu prosiectau anwytho. Mae wedi galluogi pob myfyriwr sy’n astudio’r diwydiannau creadigol i fanteisio o’r gweithdai a ddarparwyd gan Yr Egin, ac i feithrin hyder a sgiliau wrth baratoi am gyfle i weithio gyda gweithwyr o’r diwydiant tra’n cyflwyno’u syniadau i Carys, Euros a’r tîm. Rydym yn hynod o falch ein bod yn magu, datblygu ac yn dod o hyd i dalent newydd ymysg ein myfyrwyr, ac yn ddiolchgar i Yr Egin am ddarparu’r profiadau o’r diwydiant i’n myfyrwyr.”

Gwnaeth pedwar grŵp gyrraedd y rhestr fer, ac fe’u gwahoddwyd i’r Egin i gyflwyno’u syniadau ger bron y panel. Roedd hwn yn gyfle gwych i’r myfyrwyr fedru cyflwyno eu syniadau, ateb cwestiynau aelodau o’r panel diwydiant a chael profiad go iawn o pitshio. Yn ôl y panel, roedd pob un o’r syniadau yn rhai da ac yn syniadau a fyddai’n gweithio’n dda ar blatfform Shwmae Sir Gâr.

Dywedodd Euros Llŷr Morgan, "Mae wedi bod yn brofiad hollol wych cael cydweithio gyda myfyrwyr Coleg Sir Gâr - profiad sydd wedi galluogi ni i bwysleisio’r hyn sydd gan y Gorllewin ei gynnig pan mae'n dod i'r diwydiant creadigol. Edrychaf ymlaen at gydweithio gyda'r myfyrwyr dros yr wythnosau nesaf wrth i ni barhau i ddatblygu sgiliau a syniadau cynhyrchwyr ffilm y dyfodol.”

 Ar ôl cyfnod o hollti blew, dewiswyd syniad Talia Jones ac Erin Ibbotson fel yr un buddugol. Syniad oedd hwn yn dilyn Angharad  sy'n darparu gweithdai ioga a symud Awyrol yn ardal Sir Gâr. Roedd Talia ac Erin wedi cynnig y syniad gan iddyn nhw sylwi fod bod Angharad wedi dal ati  i ysbrydoli’r gymuned gyda’i sesiynau arlein yn ystod y clo ac wedi sicrhau bod y gymuned yn parhau i gadw'n iach. Dywedodd y panel fod y syniad wedi dangos ôl ymchwil o ran cynulleidfa darged a chenadwri’r platfform. Mae criw Shwmae Sir Gâr eisioes wedi bod yn ffilmio’r eitem yng nghwmni’r myfyrwyr, ac maen nhw’n edrych ymlaen at weithio gyda’r myfyrwyr i’w olygu. Bydd yr eitem ar gael i'w wylio ar Shwmae Sir Gâr cyn bo hir. 

Ychwanegodd Carys Ifan, Cyfarwyddwr Yr Egin: “Mewn ardal wledig mae’n anoddach ambell dro i weld llwybrau dilyniant na mewn dinas, yn enwedig i dalent newydd ac felly drwy gydweithio’r Egin gyda’r myfyrwyr rwy’n sicr bod ganddynt gwell dealltwriaeth yn awr o beth yw’r cyfleon sydd ar gael iddynt yma ar ôl coleg a pha fath o brofiad yw creu cynnwys i gleient. Mae datblygu sgiliau byd gwaith mor bwysig a rwy’n diolch yn fawr i’r myfywyr i gyd am fentro ac am eu syniadau cyffrous. Mae‘n wych bod platfform fel Shwmae Sir Gâr ar gael i ddatblygu talent i greu cynnwys yn y Gymraeg.”

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk