THEMÂU CYFOES MEWN LLETYGARWCH


09.06.2021

Bydd cynhadledd ar-lein dan arweiniad myfyrwyr yn archwilio themâu cyfoes yn y diwydiant lletygarwch. Mae’r gynhadledd, a fydd yn cael ei chynnal ar Microsoft Teams ar 11 Mehefin 2011, wedi cael ei threfnu gan fyfyrwyr sy’n graddio o’r BA Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod).

A student-led online conference will explore contemporary themes in the hospitality industry.  The conference, to be held via Microsoft Teams on 11 June 2011, has been organised by graduating students of the BA International Hotel Management at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD).

Gyda lletygarwch ymhlith y sectorau sydd wedi’u taro’r waethaf gan y pandemig, nod y gynhadledd yw ymdrin â themâu allweddol sy’n effeithio ar y diwydiant a’i ddyfodol ar ôl y pandemig.  

Bydd y pynciau’n amrywio o gyflwyno cyfraith Natasha yn y DU sy’n bwriadu sicrhau bod bwyd wedi’i labelu’n gywir i amddiffyn dioddefwyr alergeddau a rhoi hyder iddynt yn y bwyd maent yn ei brynu; dyfodol sbaon mewn byd ôl-COVID, sut y mae Airbnb wedi aflonyddu ar y diwydiant gwestai, yn ogystal â rôl hosteli, cynaliadwyedd a theithio gwyrdd.  

Meddai Rohan St Lawrence Dubrey, myfyriwr BA Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol: “Nid yw dod i ddiwedd astudiaethau israddedig yn dasg rhwydd. Mae lefel anhygoel o ymchwil wedi mynd i mewn i baratoi ar gyfer y gynhadledd hon. Hoffem rannu ein syniadau gyda chi a datrysiadau posibl i rai o’r materion cyfoes sy’n effeithio ar y diwydiant ar y foment. Nod y gynhadledd ar-lein hon yw hyrwyddo ymwybyddiaeth o sector sydd wedi cael ei effeithio’n wael gan bandemig parhaus COVID-19.”

Meddai Dr Jayne Griffith-Parry, Rheolwr Rhaglen: “Mae’r digwyddiad hwn yn bwysig ar gyfer ein myfyrwyr sydd ar fin graddio o’r rhaglen a dechrau gyrfaoedd o fewn y Diwydiant Lletygarwch. Byddant yn rhannu rhai o’u syniadau ar themâu cyfoes sy’n bwysig iddyn nhw ac maent wedi treulio amser yn ystyried yr effaith y gallent ei gael ar y diwydiant.

Mae’r rhaglen Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol wedi tyfu’n esbonyddol yn ystod y cyfnodau clo estynedig, a bellach caiff ei chynnig ar draws y DU drwy ymagwedd ddysgu gyfunol.  

Meddai Dr Jayne Griffith-Parry ei bod wrth ei bodd gyda’r modd mae’r myfyrwyr wedi addasu i gyflwyno’r gynhadledd ar fformat ar-lein.

“Mae hyn wedi arwain at y myfyrwyr nid yn unig yn dysgu sgiliau cyflwyno ac ysgrifennu cynnwys cynhadledd ond hefyd sgiliau digidol a thechnegol, a fydd yn sicr yn amhrisiadwy iddyn nhw yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae hyn wedi bod yn gyflawniad gwych iddyn nhw i gyd, ac mae’r myfyrwyr y byddwn ni’n clywed ganddyn nhw ar y diwrnod yn gynrychioliad yn unig o’r garfan fwy o faint sydd oll wedi helpu yn y broses.”

Nod y gynhadledd yw bod yn fuddiol nid yn unig i’r rheini sy’n gweithio o fewn y diwydiant ond hefyd i unrhyw ddarpar fyfyrwyr sy’n dymuno dysgu rhagor am y diwydiant.

“Beth allai fod yn well na dysgu gan ein myfyrwyr, er mwyn cael dealltwriaeth go iawn o beth mae’r rhaglen Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol yn y Drindod Dewi Sant yn gallu ei gynnig,” meddai Dr Griffith-Parry.

“I’r rheini o’r diwydiant a fydd yn ymuno â ni, ac sydd â diddordeb mewn cyflogi graddedigion gwybodus sydd wedi’u paratoi’n dda, does dim angen edrych ymhellach na’r rheini y gallwch gwrdd â nhw drwy ddod i’r gynhadledd hon.”

“Ym mis Medi bydd ein rhaglen MBA Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol yn cael ei lansio a chaiff ei chyflwyno mewn amrywiaeth o fformatau, ar gampws, cyfunol ac ar-lein yn llawn. Rydym wrthi’n recriwtio ar gyfer y rhaglen hon a’r rhaglenni israddedig a byddai’n dda gennym glywed gan unrhyw un sy’n dymuno cael rhagor o wybodaeth.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk