Un o chwaraewyr y Sgarlets yn graddio ar ôl cyfuno astudiaeth ran amser â chwarae rygbi llawn amser


12.07.2021

Mae un o chwaraewyr y Sgarlets wedi gorffen ei radd Brifysgol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ddiweddar ar ôl penderfynu cyfuno astudio’n rhan amser â chwarae rygbi llawn amser.

Kemsley Mathias

Mae Kemsley Mathias o Hwlffordd newydd gwblhau ei radd BSc mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin. Mae chwaraeon yn rhywbeth sydd wedi bod yn rhan o fywyd Kemsley erioed, ac roedd yn meddwl y byddai astudio cwrs mewn maes tebyg yn fuddiol iddo.

Dechreuodd angerdd Kemsley am rygbi pan oedd yn 7 oed ar ôl mynychu sesiwn hyfforddi gyda Chlwb Rygbi Arberth, ac ers hynny dyw e ddim wedi edrych nôl. Dros y blynyddoedd y bu’n chwarae gyda’r clwb, ac wrth iddo ddatblygu, dewiswyd Kemsley, disgybl o Ysgol Syr Thomas Picton, i chwarae i dimau’r Sir. Yna fe’i gwahoddwyd i chwarae dros Glwb Rygbi Cwins Caerfyrddin yn lled broffesiynol cyn cael ei ddewis i fod yn rhan o sgwad y Sgarlets ar lefel broffesiynol.

Dechreuodd Kemsley ei fywyd Prifysgol mewn Prifysgol arall am fis, ond oherwydd ei ymrwymiadau rygbi penderfynodd fod angen iddo astudio yn agosach at adref ac yn rhywle mwy cyfleus. Penderfynodd wneud cais i’r Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin a oedd yn ei alluogi i chwarae rygbi ochr yn ochr â’i gwrs.

“Mae wedi bod yn fantais fawr i allu chwarae rygbi ochr yn ochr ag astudio fy nghwrs... nid yw’n effeithio ar fy ngwaith, ac mae cael y cyfle i chwarae rygbi hefyd yn fanteisiol iawn. Dydw i ddim yn meddwl y byddwn i wedi gallu ei wneud mewn unrhyw Brifysgol arall... Byddwn i wedi’i chael yn anodd.”

Yn ystod ei astudiaethau yn y Drindod Dewi Sant, mae Kemsley wedi mwynhau’r amrywiaeth mae’r cwrs wedi’i gynnig. Un agwedd yn benodol yw’r Hyfforddiant Personol. Mae astudio cwrs fel Gwyddor Ymarfer Corff a Chwaraeon yn hollol wahanol i fywyd ysgol yn ôl Kemsley, ac yn llawer mwy ymarferol, ac mae’n well ganddo hynny.

“Dydyn ni byth yn eistedd mewn dosbarth, yn ysgrifennu ar ddarn o bapur. Rydyn ni bob amser yn gwneud rhywbeth, yn cynnal profion neu’n ymarfer... dyw e ddim yn ddiflas.”

Wrth i yrfa rygbi Kemsley ddatblygu gyda’r Sgarlets fis Ionawr y llynedd, penderfynodd astudio’n rhan amser yn ystod ei flwyddyn olaf fel y gallai reoli’r ddau beth wrth i’r llwyth gwaith drymhau.  Pan gafodd Kemsley ei dderbyn gyntaf ar y cwrs gan y rheolwr rhaglen, David Garner, roedd yn ymwybodol o’i botensial i ddilyn gyrfa rygbi. Rhoddodd David ryddid i Kemsley i’w gwneud yn bosibl iddo golli darlithoedd pe bai gan y Sgarlets sesiwn hyfforddi neu gêm ar yr un pryd, a rhoddodd gymorth ychwanegol gydag aseiniadau i wneud yn siŵr na fyddai Kemsley yn colli tir gyda’i astudiaethau.  Roedd Kemsley yn ei chael yn arbennig o anodd i gydbwyso rygbi â’i waith prifysgol.

“Mae wedi bod yn anodd. Byddwn i’n cyrraedd adref ar ôl sesiwn hyfforddi tua phump neu chwech o’r gloch... y peth diwethaf roeddwn i eisiau gwneud oedd bwrw ati ar fy ngliniadur i geisio gwneud aseiniadau o rai miloedd o eiriau ar bwnc penodol.. dyna lle mae’n rhaid i chi fynd i’r afael â’r gwaith a’i wneud. Yn amlwg nid yw’n mynd i fod yn hawdd, ond unwaith y byddwch wedi’i gwblhau, bydd allan o’r ffordd, a dyna oedd gen i yng nghefn fy meddwl wrth i mi ei wneud. Mae wedi bod yn heriol, ond rydw i wedi llwyddo i gyflwyno gwaith erbyn y dyddiad cau bob tro,” meddai Kemsley.  

Wrth i Kemsley ddatblygu ei yrfa yn chwaraewr rygbi proffesiynol, mae’n cyfaddef fod y cwrs wedi’i helpu yn ei fywyd bob dydd a chyda’i gynnydd gyda’r Sgarlets. Mae elfen faetheg y cwrs yn sicr wedi’i helpu i gynnal ffordd o fyw a deiet iach wrth iddo geisio gwneud yn fawr o’r hyn mae’n ei fwyta er mwyn datblygu ei berfformiad i’r eithaf. Mae’r profion GPS y mae Kemsley wedi dysgu amdanynt mewn sesiynau ymarferol yn y Brifysgol yn cael eu defnyddio yn y sesiynau hyfforddi rygbi, ac felly mae’n deall beth sy’n digwydd a sut i ddefnyddio’r cyfleusterau.

Mae Geraint Forster, Cyfarwyddwr Rhaglen y radd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, yn falch iawn o ddatblygiad Kemsley: “Fel staff rydyn ni eisiau gweld ein myfyrwyr yn llwyddo ac yn dilyn eu hangerdd. Rydyn ni eisiau i’r cwrs ategu dyheadau gyrfaol y myfyrwyr a’u cefnogi, nid eu llesteirio. Ar adegau, roedd ymrwymiadau rhyngwladol Kemsley yn effeithio ar ei allu i ddod i’r campws, fodd bynnag mae’r profiadau mae wedi’u cael mewn amgylchedd chwaraeon proffesiynol wedi ategu ei astudiaethau. Byddwn bob amser yn gwneud ein gorau i gefnogi myfyrwyr i gyfuno profiadau perthnasol yn y byd chwaraeon neu broffesiynol â’u hastudiaethau academaidd er mwyn cynhyrchu graddedigion cyflawn. Rydym yn falch iawn o’r hyn mae Kemsley wedi’i gyflawni hyd yn hyn, a gobeithio ein bod wedi helpu i’w baratoi ar gyfer gyrfa fel chwaraewr rygbi proffesiynol, a beth bynnag mae’n dewis gwneud wedi hynny.”

Dywedodd Sara Davies, rheolwraig tîm y Sgarlets: “Mae wedi bod yn wych i weld Kemsley’n datblygu i dorri trwyddo i’r tîm cyntaf eleni. Ni’n gwybod pa mor bwysig yw hi i’n chwaraewyr ifanc i barhau gyda’i hastudiaethau law yn llaw gyda rygbi, ac mae Kemsley wedi dangos ymroddiad llwyr drwy gael y cydbwysedd  rhwng ei waith Prifysgol a’r gofynion o fod yn chwaraewr rygbi proffesiynol.”

Mae angerdd Kemsley am hyfforddi ac ymarfer yn amlwg, ac wedi i’w yrfa rygbi ddod i ben, ei nod yn y dyfodol yw bod yn berchen ar gampfa, a gobeithio cael cleientiaid i’w hyfforddi’n bersonol.

Mae cwblhau’r radd BSc Chwaraeon ac Ymarfer Corff wedi bod yn dipyn o gamp i Kemsley, ac mae’n falch ei fod wedi cael y cyfle i allu astudio’n rhan amser fel y gallai gydbwyso popeth heb roi gormod o bwysau arno ef ei hun. Byddai Kemsley yn annog myfyrwyr eraill i ystyried gwneud yr un peth os ydynt mewn sefyllfa debyg: “Rwy wedi gweld llawer o fechgyn yn tynnu’n ôl oherwydd y llwyth gwaith. Byddwn i’n dweud, mae’r tiwtoriaid yno, maen nhw eisiau i chi gwblhau eich gradd... byddant yn mynd allan o’u ffordd i’ch helpu, felly mae’n fater o roi eich pen i law a bwrw iddi. Os ydych chi yn eich ail neu drydedd flwyddyn, rydych hanner ffordd yno, daliwch ati – byddwch yn teimlo’n well o lawer o wneud hynny.  Dydw i’n difaru dim.”

 

Kemsley Mathias

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk